clanak False

Odjel za pravne poslove

11.03.2024.
IZAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Draškovićeva 15
Voditeljica Odjela za pravne poslove: Ana Matijević
Telefon: 01 460-3431
E-mail: Ana.Matijevic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja i propisa u područjima iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, davanje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa u područjima iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, izrada nacrta akata iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda što ih donose Gradska skupština i gradonačelnik Grada Zagreba, poslovi koji se odnose na izradu ugovora, sporazuma, davanje prijedloga i pravnih mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima iz djelokruga Ureda, poslovi praćenja unutarnjeg ustroja, sistematizacije i popunjenosti radnih mjesta te izrade prijedloga Pravilnika o unutarnjem redu, pripremanja podataka, očitovanja i drugih stručnih materijala za potrebe službe za upravljanje ljudskim potencijalima, pravni poslovi u vezi s osnivanjem i prestankom ustanova, izrada nacrta akata u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad ustanovama, izrada nacrta statuta ustanova, pružanje stručne pomoći gradskim ustanovama kod izrade nacrta odluka o promjeni djelatnosti, sjedišta i ostalim statutarnim promjenama unutar gradskih ustanova, izrade akata u postupku imenovanja i razrješenja ravnatelja gradskih ustanova te imenovanja i razrješenja članova upravnih vijeća gradskih ustanova u okviru ovlasti osnivača, pružanja stručne pomoći u postupku osnivanja i rada upravnih vijeća, ustanova na temelju izvješća nadležnih institucija, suradnja s nadležnim institucijama, pravnim osobama te gradskim upravnim tijelima u primjeni propisa iz nadležnosti Ureda, te ostalih dokumenata i akata iz djelokruga Ureda, stručne obrade najsloženijih normativnih pitanja iz djelokruga Ureda, koordinacija, pripremanje i obrada akata za potrebe postupka javnog savjetovanja, analiza i obrada pristiglih primjedbi na dokumente u javnom savjetovanju iz nadležnosti Ureda te priprema i uređivanja akta za izradu cjelovitog dokumenta, objedinjavanje i dostavljanje prijedloga primjedbi na akte koji će biti u javnom savjetovanju iz drugih gradskih upravnih tijela. 

ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE
Voditeljica Odsjeka za pravne poslove: Andrea Đapić
Tel: 01 460-3431
E-mail: Andrea.Dapic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi izrada nacrta općih akata iz djelokruga Ureda, stručne analize i obrade pravnih pitanja iz djelokruga Ureda, izrade stručnih podloga i nacrta zaključaka, mišljenja i drugih pravnih materijala iz djelokruga Ureda, poslovi praćenja unutarnjeg ustroja, sistematizacije i popunjenosti radnih mjesta te izrade prijedloga Pravilnika o unutarnjem redu, izrade prijedloga Plana prijma u službu u gradska upravna tijela i Plana prijma u službu vježbenika u gradska upravna tijela, izrade ugovora o djelu, provedbe postupka natječaja za prijam u službu u gradska upravna tijela, izrada Plana godišnjih odmora i vođenja evidencije o korištenju godišnjih odmora službenika, poslovi prikupljanja i pripremanja dokumentacije vezano uz ostvarivanje prava službenika i pružanje stručne pomoći svim službenicima Ureda vezano uz ostvarivanje njihovih prava, pripremanja podataka, očitovanja i drugih stručnih materijala za potrebe službe za upravljanje ljudskim potencijalima, poslovi izrade prijedloga zaključka o osnivanju i imenovanju povjerenstava, drugih radnih tijela i radnih skupina iz djelokruga Ureda te poslovi izrade evidencija za potrebe Ureda.

ODSJEK ZA NORMATIVNE POSLOVE:
Voditelj Odsjeka za normativne poslove:Boran Bandov
Tel: 01 460-3431 
E-mail: Boran.Bandov@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja i propisa u područjima iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, priprema, koordinacija i izrada nacrta akata iz djelokruga Ureda, davanje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa u područjima iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, stručne obrade najsloženijih normativno-pravnih pitanja iz djelokruga Ureda, davanja stručnih mišljenja i objašnjenja u provedbi zakona i drugih propisa iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, pripreme zaključaka, odluka i drugih stručnih materijala za Gradsku skupštinu Grada Zagreba, gradonačelnika i njihova tijela, poslovi koji se odnose na izradu najsloženijih ugovora, sporazuma, pripreme i izrade stručnih materijala iz djelokruga Ureda, pravni poslovi u vezi s osnivanjem i prestankom ustanova, izrada nacrta akata u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad ustanovama, izrada prijedloga statuta ustanova, pružanje stručne pomoći gradskim ustanovama kod izrade nacrta odluka o promjeni djelatnosti, sjedišta i ostalim statutarnim promjenama unutar gradskih ustanova, izrade akata u postupku imenovanja i razrješenja ravnatelja gradskih ustanova te imenovanja i razrješenja članova upravnih vijeća gradskih ustanova u okviru ovlasti osnivača, pružanja stručne pomoći u postupku u radu upravnih vijeća, ustanova, suradnja s nadležnim institucijama, pravnim osobama te gradskim upravnim tijelima u primjeni propisa iz nadležnosti Ureda te koordinacija za potrebe postupka javnog savjetovanja.