clanak False

Odjel za pravne poslove

24.05.2022.
IZAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Draškovićeva 15
Voditeljica Odjela za pravne poslove: Ana Matijević, dipl. iur.
Telefon: 01/460-3431,  
​E-mail: ana.matijevic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja i propisa u područjima iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, izrada nacrta općih akata iz djelokruga Ureda, davanje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa u područjima iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, izrada nacrta akata iz djelokruga Ureda što ih donose Gradska skupština i gradonačelnik Grada Zagreba, pravni poslovi u vezi s osnivanjem i prestankom ustanova, izrada nacrta akata u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad ustanovama, izrada statuta ustanova, pružanje stručne pomoći gradskim ustanovama kod izrade nacrta odluka o promjeni djelatnosti, sjedišta i ostalim statutarnim promjenama unutar gradskih ustanova, izrade akata u postupku imenovanja i razrješenja ravnatelja gradskih ustanova te imenovanja i razrješenja članova upravnih vijeća gradskih ustanova u okviru ovlasti osnivača, pružanja stručne pomoći u postupku osnivanja i rada upravnih vijeća, ustanova na temelju izvješća nadležnih institucija, izrada ugovora koji se sklapaju iz nadležnosti Ureda i priprema stručnih podloga za sklapanje ugovora iz nadležnosti Ureda, suradnja s nadležnim institucijama, pravnim osobama te gradskim upravnim tijelima u primjeni propisa iz nadležnosti Ureda, poslovi praćenja unutarnjeg ustroja, sistematizacije i popunjenosti radnih mjesta te izrade prijedloga Pravilnika o unutarnjem redu, pripremanja podataka, očitovanja i drugih stručnih materijala za potrebe službe za upravljanje ljudskim potencijalima.