clanak False

Sektor za osobe s invaliditetom - II. kat

12.03.2024.
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
Pomoćnica pročelnice za zaštitu osoba s invaliditetom: dr.sc. Marinka Bakula - Anđelić
Tel: 01/610-1251, faks:  01/610-0015
E-mail: marinka.bakula-andelic@zagreb.hr

- obavlja poslove vezane uz kreiranje i planiranje politika za osobe s invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, pristupačnost, mobilnost, i prijevoz, provođenje postupka za utvrđivanje ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom sukladno zakonu te poslove kontrole ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, utvrđenih rješenjem Grada Zagreba, provođenje prvostupanjskog postupka za utvrđivanje minimalnih, tehničkih i higijenskih uvjeta u centrima za profesionalnu rehabilitaciju, integrativnim i zaštitnim radionicama, pružanje usluga u zajednici i poslove vezane uz ustanove koje skrbe o osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju čiji je osnivač Grad Zagreb, identifikaciju, pripremu, provođenje i praćenje aktivnosti projekata i programa iz područja utvrđenih u Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, pružanje stručne pomoći udrugama, ustanovama i drugim organizacijama civilnog društva pri apliciranju projekata na EU fondove i nacionalne izvore financiranja sufinanciranje projekata udruga financiranih sredstvima EU fondova, organiziranje i vođenje zbirke (baze) podataka o osobama s invaliditetom Grada Zagreba, pripremu i provođenje istraživanja u cilju unaprjeđenja mjera i aktivnosti Zagrebačke strategije za unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom, izradu tematskih analiza i publikacija, priprema i organizacija manifestacija, konferencija, seminara i drugih stručnih događaja i skupova, pružanje potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, promoviranje i pružanje podrške programima i projektima za osiguravanje digitalne inkluzije i asistivne tehnologije te druge poslove iz djelokruga Sektora.

ODJEL ZA PLANIRANJE I ZAŠTITU OSOBA S INVALIDITETOM
Voditeljica Odjela za planiranje i zaštitu osoba s invaliditetom: Marija Mustač
Tel: 01/610-1283, faks: 01/610-0015
E-mail: marija.mustac@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz planiranje i provedbu strateških dokumenata i drugih akata u području ostvarivanja prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, koordinaciju i provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih Zagrebačkom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom te ostalim strateškim dokumentima Grada Zagreba koji su usmjereni na unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom s gradskim upravnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama, praćenja, analiziranja i izvještavanja o stanju cjelovite pristupačnosti prostora, objekata, informacija i prijevoza u Gradu Zagrebu, predlaganje prioriteta za prilagodbu i osiguranje pristupačnosti ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb te drugih javnih površina i prometne infrastrukture, financiranje i praćenje programa i projekata za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom uz poticanje i potporu socijalnim i humanitarnim programima i projektima organizacija civilnog društva, suradnju i koordinaciju aktivnosti s udrugama osoba s invaliditetom u kreiranju, provođenju i evaluaciji mjera i aktivnosti strateških dokumenata za osobe s invaliditetom, organizaciju i praćenje provođenja besplatnog javnog i specijaliziranog prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA PLANIRANJE I PROVEDBU MJERA
Voditeljica Odsjeka za planiranje i provedbu mjera - Ivana Brešan
Tel: 01/610-1280, faks: 01/610-0015
E-mail: ivana.bresan@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vezani uz poticanje i potporu socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, financiranje i praćenje programa i projekata za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, praćenje i analize ostvarivanja prava osoba s invaliditetom, programa i drugih akata u području ostvarivanja prava i zaštite djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, koordinaciju i provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih Zagrebačkom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom te ostalim strateškim dokumentima Grada Zagreba koji su usmjereni na unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom s gradskim upravnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama, redovito izvještavanje o provedbi mjera i aktivnosti Zagrebačke strategije, suradnju i koordinaciju aktivnosti s udrugama osoba s invaliditetom u kreiranju, provođenju i evaluaciji mjera i aktivnosti u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA PRISTUPAČNOST I MOBILNOST
Voditeljica Odsjeka za mobilnost i pristupačnost - Ljiljana Petrović
Tel: 01/658-5470, faks: 01/610-0015
E-mail: ljiljana.petrovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz: pristupačnost, mobilnost i promet osoba s invaliditetom, praćenje i analiziranje pristupačnosti prostora i objekata u svim područjima života osoba s invaliditetom, analiziranje, praćenje i unaprjeđivanje pristupačnosti javnog prijevoza, organiziranje i praćenje specijaliziranog prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, utvrđivanje potreba djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, predlaganje prioriteta za prilagodbu i osiguranje pristupačnosti ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb, praćenje programa i drugih akata u području pristupačnosti i mobilnosti te predlaganje rješenja za njihovo unaprjeđenje, izradu izvješća o provođenju mjera i aktivnosti iz područja pristupačnosti, mobilnosti i prometa, razvoj digitalnih rješenja za unaprjeđivanje pristupačnosti osobama s invaliditetom te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODJEL ZA PODRŠKU PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, ZAPOŠLJAVANJE I PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
Voditeljica Odjela za profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i pružanje usluga u zajednici: mr.sc. Sandra Čirkinagić
Tel: 01/610-1018, faks: 01/610-0015
E-mail: sandra.cirkinagic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz analiziranje i provedbu zakona i drugih propisa u području osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom, izradu analiza, izvješća i prijedloga projekata i programa od interesa za Grad Zagreb u području osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, promoviranje i poticanje projekata i programa iz područja zelene ekonomije za uključivanje osoba s invaliditetom u svijet rada, provođenje postupka za utvrđivanje ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, kontrolu ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga za djecu s tešoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, utvrđenih rješenjem Grada Zagreba, provođenje prvostupanjskog postupka za utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta u centrima za profesionalnu rehabilitaciju, integrativnim i zaštitnim radionicama, organiziranje edukacija pružatelja socijalnih usluga, provođenje aktivnosti za osiguravanje usluge osobne asistencije, sukladno zakonskim obvezama, utvrđivanja potreba i prioriteta za izgradnju, uređenje i opremanje ustanova, a koje pružaju socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, osnivanje, praćenje i prestanak rada ustanova i drugih pravnih subjekata koje pružaju socijalne usluge za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, a kojih je osnivač Grad Zagreb, praćenje i analizu poslovanja ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom, provođenje programa državnih potpora namijenjenih osiguranju rada osoba s invaliditetom, pružanje stručne i organizacijske pomoći ustanovama i drugim subjektima za zaštitno zapošljavanje osoba s invaliditetom, identifikacija, priprema i provođenje i praćenje aktivnosti projekata i programa iz područja utvrđenih u Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, sufinanciranje projekata udruga financiranih sredstvima EU fondova, sudjelovanje i pružanje stručne pomoći udrugama, ustanovama i drugim organizacijama civilnog društva pri apliciranju projekata na EU fondove i nacionalne izvore financiranja te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.
 
ODSJEK ZA PODRŠKU PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJE
Voditelj Odsjeka za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje - kontakt osoba:
Tel: 01/610-1018, faks: 01/610-0015
- obavljaju se poslovi vezani uz analiziranje i provedbu zakona i drugih propisa u području osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom, izradu analiza, izvješća i prijedloga projekata i programa od interesa za Grad Zagreb u području osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, praćenje i analizu poslovanja ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom, provođenje prvostupanjskog postupka za utvrđivanje minimalnih, tehničkih i higijenskih uvjeta u centrima za profesionalnu rehabilitaciju, integrativnim i zaštitnim radionicama, promoviranje i poticanje projekata i programa iz područja zelene ekonomije za uključivanje osoba s invaliditetom u svijet rada, provođenje programa državnih potpora namijenjenih osiguranju rada, pružanje stručne i organizacijske pomoći ustanovama i drugim subjektima za zaštitno zapošljavanje osoba s invaliditetom te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
Voditeljica Odsjeka za pružanje usluga u zajednici: Helena Majerić
Tel: 01/610-0087, faks: 01/610-0015
E-mail: helena.majeric@zagreb.hr

-  obavljaju se poslovi vezani uz provođenje postupka za utvrđivanje ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, kontrolu ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, utvrđenih rješenjem Grada Zagreba, provođenje aktivnosti za osiguravanje usluga osobne asistencije, sukladno zakonskim obvezama, utvrđivanje potreba, predlaganje prioriteta za izgradnju, uređenje i opremanje ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb koje pružaju socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, osnivanje, praćenje i prestanak rada ustanova i drugih pravnih subjekata koje pružaju socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, a kojih je osnivač Grad Zagreb, izradu obrazloženog mišljenja za dodjelu stanova u najam osobama s invaliditetom, praćenje sustava pružatelja socijalnih usluga, izradu analiza, izvješća, informacija, programa, prijedloga i drugih stručnih materijala iz područja pružanja usluga u zajednici te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA PROGRAME I RAZVOJNE PROJEKTE U PODRUČJU OSOBA S INVALIDITETOM
Voditelj Odsjeka za programe i razvojne projekte u području osoba s invaliditetom: kontakt osoba
Tel:
E-mail:

obavljaju se poslovi vezani uz: identifikaciju, pripremu, provođenje i praćenje aktivnosti projekata i programa iz područja utvrđenih u Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, sufinanciranje projekata udruga financiranih sredstvima EU fondova, sudjelovanje i pružanje stručne pomoći udrugama, ustanovama i drugim organizacijama civilnog društva pri apliciranju projekata na EU fondove i nacionalne izvore financiranja, uz suradnju i koordinaciju sa drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, prikupljanje podataka i informacija radi unaprjeđenja mjera i aktivnosti Zagrebačke strategije za unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom, izrada tematskih analiza i publikacija, priprema i organizacija manifestacija, konferencija, seminara i drugih stručnih događaja i skupova te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.