clanak False

Prava socijalne skrbi Grada Zagreba

08.08.2022.

Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22) utvrđuju se prava socijalne skrbi koja, pored prava što ih osigurava Republika Hrvatska na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22 i 46/22), osigurava Grad Zagreb.

Na taj način Grad Zagreb, kao jedinica lokalne samouprave dodatno skrbi za građane poboljšavajući njihove životne uvjete, a obuhvaća sve dobne skupine uključujući djecu od dojenačke dobi do građana starije životne dobi.