clanak False

Sektor za prostorno i urbanističko planiranje

03.01.2022.
Pomoćnica pročelnice za prostorno i urbanističko planiranje: Novela Rimay Ferenčak
tel: 610-1709, faks: 610-1881
E-mail: novela.rimay-ferencak@zagreb.hr

- obavlja poslove nositelja izrade Prostornog plana Grada Zagreba, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja koji se odnose na: stručne poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga prostornih planova osim same izrade tih nacrta, administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem prostornih planova, stručne i analitičke poslove za utvrđivanje osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, osiguravanje primjene načela prostornog uređenja i stručne utemeljenosti prostornih planova i drugih dokumenata potrebnih za njihovu izradu ili provedbu (stručnih podloga, sektorskih strategija, planova, studija, programa i sl.), provođenje mjera provedbe plana koje su mu stavljene u nadležnost, omogućavanje dostupnosti prostornih planova na uvid javnosti u tijeku njihove izrade, donošenja i važenja putem informacijskog sustava i u analognom obliku, izradu prostornih podataka za potrebe informacijskog sustava prostornog uređenja, davanje uputa, informacija i obavijesti. 

ODJEL ZA PROSTORNI PLAN GRADA ZAGREBA
Voditeljica Odjela za Prostorni plan Grada Zagreba: Karolina Bui
tel: 610-1858, faks: 610-1881
E-mail: karolina.bui@zagreb.hr
- obavljaju se  poslovi nositelja izrade Prostornog plana Grada Zagreba odnosno njegovih izmjena i/ili dopuna ili stavljanja izvan snage, što se odnose na: stručne i analitičke poslove za utvrđivanje osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje Prostornog plana Grada Zagreba, izradu odluke o izradi Prostornog plana Grada Zagreba, pribavljanje potrebnih mišljenja na odluku o izradi Prostornog plana Grada Zagreba sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode, pribavljanje i koordinacija izrade strateške studije ili drugih stručnih podloga te provedba postupka strateške procjene odnosno ocjene o potrebi strateške procjene i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno propisima s područja zaštite okoliša i prirode, pribavljanje i koordinacija izrade stručnih podloga, sektorskih strategija, planova, studija, programa i slično, potrebnih za provedbu postupka izrade i donošenja, osiguravanje stručne utemeljenosti Prostornog plana Grada Zagreba i drugih dokumenata potrebnih za njegovu izradu ili provedbu, stručne poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga Prostornog plana Grada Zagreba osim same izrade tih nacrta, administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem Prostornog plana Grada Zagreba, poslove koji proizlaze iz mjera provedbe povjerene nositelju izrade, poslove evidentiranja i analize rješenja o izvedenom stanju u prostoru predviđenom za urbanu sanaciju te predlaganje planskih mjera i projekata u prostorima za urbanu preobrazbu (obnovu), poslove izrade i dostave prostornih podataka iz Prostornog plana Grada Zagreba sukladno zakonu za potrebe informacijskog sustava prostornog uređenja te suradnju s drugim javnopravnim tijelima koji izrađuju i/ili održavaju prostorne podatke i druge podatke značajne za prostorno uređenje, izdavanje mišljenja i obavijesti na temelju prostornih podataka u nadležnosti nositelja izrade kada je isto propisano mjerama provedbe plana, posebnim zakonom kojima se uređuje gospodarenje otpadom i drugim propisima, osiguranje dostupnosti Prostornog plana Grada Zagreba na uvid javnosti u tijeku njihove izrade, donošenja i važenja putem informacijskog sustava i u analognom obliku, organizaciju i vođenje dokumentacije prostornih planova, poslove u vezi s pripremom i provedbom  postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), davanje uputa, informacija i obavijesti za prostor u obuhvatu Prostornog plana Grada Zagreba te druge poslove iz djelokruga Sektora.

ODJEL ZA GENERALNE URBANISTIČKE PLANOVE
Voditeljica Odjela za generalne urbanističke planove - Gordana Muller Mikić
Tel: 610-1827, faks: 610-1881
E-mail: gordana.muller-mikic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi nositelja izrade Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, Generalnog urbanističkog plana Sesveta i poslovi određeni mjerama provedbe plana ili posebnim propisima što se odnose na: evidentiranje i obradu inicijativa za pokretanje postupka za izradu i donošenje generalnih urbanističkih planova, njihovih izmjena i/ili dopuna ili stavljanja izvan snage, evidentiranje i analizu rješenja o izvedenom stanju u prostoru predviđenom za urbanu sanaciju te predlaganje planskih mjera i projekata u prostorima za urbanu preobrazbu (obnovu), stručne, istraživačke i analitičke poslove za izradu Izvješća o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i Generalnog urbanističkog plana Sesveta, izradu Odluke o izradi/izmjeni i dopuni generalnih urbanističkih planova pribavljanje mišljenja na Odluku o izradi generalnih urbanističkih planova sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode, provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode te pribavljanje i koordinacija izrade stručne podloge (studije) za potrebe tog postupka, pribavljanje i koordinaciju izrade stručnih podloga potrebnih za provedbu postupka izrade i donošenja, osiguravanje stručne utemeljenosti generalnih urbanističkih planova (stručnih podloga, sektorskih strategija, planova, studija,programa i sl.), stručne poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga generalnih urbanističkih planova, osim same izrade tih nacrta, administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem generalnih urbanističkih planova, poslove izrade i dostave prostornih podataka o generalnim urbanističkim planovima, sukladno zakonu, za potrebe informacijskog sustava prostornog uređenja te suradnje s drugim javnopravnim tijelima koji izrađuju i/ili održavaju prostorne podatke i druge podatke značajne za prostorno uređenje, izdavanje mišljenja i obavijesti na temelju prostornih podataka u nadležnosti nositelja izrade, osiguranje dostupnosti generalnih urbanističkih planova  na uvid javnosti u tijeku njihove izrade, donošenja i važenja putem informacijskog sustava i u analognom obliku, organizaciju i vođenje dokumentacije generalnih urbanističkih planova te poslove u vezi s pripremom i provedbom  postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

ODJEL ZA URBANISTIČKE PLANOVE UREĐENJA
Voditelj Odjela za urbanističke planove uređenja: kontakt osoba:
tel: 610-1709, faks: 610-1881
- obavljaju se poslovi nositelja izrade urbanističkih planova uređenja za prostore urbane preobrazbe i urbane sanacije i druge urbanističke planove uređenja određene mjerama provedbe plana ili posebnim propisima što se odnose na: evidentiranje i obradu inicijativa za pokretanje postupka za izradu i donošenje urbanističkih planova uređenja, odnosno njihovih izmjena i/ili dopuna ili stavljanja izvan snage, stručne, istraživačke i analitičke poslove za utvrđivanje osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, provedbu postupka pregovaranja, ocjene opravdanosti zahtjeva za izradu urbanističkog plana uređenja i zaključivanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta sukladno zakonu i posebnom propisu, izradu Odluke o izradi/izmjeni i dopuni urbanističkih planova, pribavljanje mišljenja na Odluku o izradi urbanističkih planova sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode, provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode te pribavljanje i koordinacija izrade stručne podloge (studije) za potrebe tog postupka, pribavljanje i koordinaciju izrade stručnih podloga potrebnih za provedbu postupka izrade i donošenja, osiguravanje stručne utemeljenosti urbanističkih planova uređenja i drugih dokumenata potrebnih za njihovu izradu ili provedbu (stručnih podloga, sektorskih strategija, planova, studija,programa i sl.), stručne poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga urbanističkih planova, osim same izrade tih nacrta, administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem urbanističkih planova, poslove koje proizlaze iz mjera provedbe prostornih planova povjerene nositelju izrade (verifikacije programa i studija, provođenje postupka utvrđivanja urbanih pravila, izdavanje suglasnosti do donošenja plana i dr.), evidentiranje i analizu rješenja o izvedenom stanju u prostoru predviđenom za urbanu sanaciju te predlaganje planskih mjera i projekata u prostorima za urbanu preobrazbu (obnovu), poslove izrade i dostave prostornih podataka o urbanističkim planovima, sukladno zakonu, za potrebe informacijskog sustava prostornog uređenja te suradnje s drugim javnopravnim tijelima koji izrađuju i/ili održavaju prostorne podatke i druge podatke značajne za prostorno uređenje, izdavanje mišljenja i obavijesti na temelju prostornih podataka u nadležnosti nositelja izrade, osiguranje dostupnosti urbanističkih planova uređenja na uvid javnosti u tijeku njihove izrade, donošenja i važenja putem informacijskog sustava i u analognom obliku, organizaciju i vođenje dokumentacije te poslove u vezi s pripremom i provedbom  postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu).