clanak False

Sektor za socijalnu zaštitu - II. kat

11.09.2023.
Pomoćnik pročelnika za socijalnu zaštitu: kontakt osoba:
Tel.: 01/610-1269, faks: 01/610-0015
E-mail: socijalna-zastita@zagreb.hr

- obavlja upravne i stručne poslove vezane uz socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, provedbu strategije socijalne zaštite, skrbi o starijim osobama te zaštite drugih kategorija stanovništva, poslovi vezani uz podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga i drugih organizacija civilnog društva, koordinaciju i kontrolu ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Grad Zagreb koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi s ciljem unapređenja kvalitete života starijih osoba te drugih kategorija stanovništva, poslove vezane uz humanitarnu pomoć, vođenje evidencija i druge poslove propisane Zakonom o humanitarnoj pomoći, poslove provedbe gradskih odluka o stipendijama za učenike i studente za izvrsnost, učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa, učenike i studente s invaliditetom, poslove koji se odnose na planiranje, provedbu i praćenje mjera podrške djeci i obitelji u svrhu razvoja i unapređenja mjera i socijalnih politika i poboljšanja kvalitete života djece i obitelji, poslovi izrade mjera i aktivnosti strateških dokumenata usmjerenih djeci i obiteljima, praćenja i analiza pokazatelja iz područja siromaštva i socijalne isključenosti te dječjeg siromaštva, zaštite od nasilja u obitelji i djece te nasilja nad ženama, prevencije vršnjačkog nasilja, energetskog siromaštva i osoba pod međunarodnom zaštitom, poslovi vezani uz izradu Socijalne slike Grada Zagreba, poslovi sudjelovanja u pripremi i provedbi projekata usmjerenima djeci i obiteljima, druge oblike organiziranog djelovanja i rada.

ODJEL SOCIJALNE ZAŠTITE- II. kat
Voditeljica Odjela socijalne zaštite: Jasminka Đurek Pavlina, univ. spec. admin. urb.
Tel: 01/610-1295, faks: 01/610-0015
E-mail: jasminka.pavlina@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja u djelatnosti socijalne zaštite i organizacija socijalne zaštite na području Grada Zagreba, izrade stručnih podloga za izradu prijedloga programa i akata u svezi s osiguravanjem prava u većem opsegu nego što ih osigurava Republika Hrvatska, organiziranja i poticanja dobrosusjedske pomoći, dobrovoljnog rada i drugih oblika dobročinstva, sudjelovanja u izradi stručnih podloga za zakonske i podzakonske propise iz područja socijalne zaštite, poslovi vezani uz podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, poslove što se odnose na zaštitu obitelji, zaštitu od nasilja u obitelji i djece, poslovi praćenja stanja beskućništva na području grada Zagreba, poslovi vezani uz plan razvoja mreže socijalnih usluga koje provode organizacije civilnog društva i plan razvoja socijalnog stanovanja, poslovi vezani uz donošenje i provedbu Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, poslovi vezani uz humanitarnu pomoć, praćenje stanja iz područja humanitarne pomoći, vođenje prvostupanjskog postupka o davanju rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije, rješenja o postupanju s neutrošenim sredstvima iz humanitarnih akcija, rješenja o postupanju s nenamjenski utrošenim sredstvima iz humanitarnih akcija, zaprimanja izvješća o provedbi programa rada stalnih prikupljača humanitarne pomoći, zaprimanja izvješća o provedbi humanitarnih akcija, vođenja evidencija propisanih Zakonom o humanitarnoj pomoći, suradnje s nadležnim ministarstvom vezano uz razmjenu i vođenje evidencija propisanih Zakonom o humanitarnoj pomoći, poslove u svezi s organizacijom izrade vodiča i brošura, organiziranjem edukacija, tribina.
 
ODJEL ZA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA, USTANOVE SOCIJALNE SKRBI I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH OSOBA
Voditeljica Odjela za pružatelje socijalnih usluga, ustanove socijalne skrbi i unapređenje kvalitete života starijih osoba: Andreja Ninić, dipl. soc. radnica
Tel: 01/610-1524, faks: 01/610-0015 
E-mail: andreja.ninic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi utvrđivanja potreba, predlaganja reda prvenstva za izgradnju, uređenja i opremanja ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Grad Zagreb koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, poslovi u vezi s osnivanjem, praćenjem rada i prestankom rada ustanova i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Zagreb, izdavanja prvostupanjskih rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga doma socijalne skrbi, centra za pomoć u kući, udruge, vjerske zajednice i drugih pravnih osoba te fizičke osobe kao profesionalne djelatnosti ili obrtnika sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, poslovi kontrole ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga utvrđenih rješenjem Grada Zagreba pružateljima usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, poslovi praćenja, proučavanja i analiziranja potreba i usluga usmjerenih prema osobama starije životne dob, poslovi u vezi s praćenjem provedbe programa podrške u lokalnoj zajednici (gerontološki centri), poslovi u vezi donošenja i provedbe Zagrebačke strategije unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi, poslovi u vezi izrade vodiča i brošura, poslovi u vezi s organizacijom stručnih skupova, edukacija i tribina. 

ODSJEK ZA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA I USTANOVE SOCIJALNE SKRBI
Voditelj Odsjeka za pružatelje socijalnih usluga i ustanove socijalne skrbi: kontakt osoba:
Tel:01/610-1524, faks: 01/610-0015 

- obavljaju se poslovi izdavanja prvostupanjskih rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga doma socijalne skrbi, centra za pomoć u kući, udruge, vjerske zajednice i drugih pravnih osoba te fizičke osobe kao profesionalne djelatnosti ili obrtnika sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi; upisa u registar pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi; kontrola ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga utvrđenih rješenjem Grada Zagreba pružateljima usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi; praćenja i analize rada ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Grad Zagreb koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi; utvrđivanja prioriteta kapitalnih investicijskih ulaganja (izgradnje, uređenja i opremanja), investicijskog i tekućeg održavanja objekata ustanova i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Grad Zagreb koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

ODSJEK ZA UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH OSOBA
Voditelj Odsjeka za unapređenje kvalitete života starijih osoba - kontakt osoba
Tel:01/610-1524, faks: 01/610-0015 
- obavljaju se poslovi praćenja, proučavanja i analiziranja potreba i usluga usmjerenih prema osobama starije životne dobi, kontrole ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga utvrđenih rješenjem Grada Zagreba pružateljima usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u dijelu koji se odnosi na osobe starije životne dobi, praćenja provedbe programa podrške u lokalnoj zajednici (gerontološki centri), poslovi u vezi donošenja, koordinacije i provedbe mjera i aktivnosti Zagrebačke strategije za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi, poslovi vezani za financiranje i praćenje programa i projekata za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi, poslovi u vezi organizacije stručnih skupova i edukacija, posebno edukacija stručnih radnika pružatelja usluga za koje je Grad Zagreb donio rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, objave informacija na komunikacijskoj platformi za starije osobe , organizacije događaja te obilježavanje međunarodnih i nacionalnih datuma od značaja za starije osobe.


ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB
Zagreb, Nova cesta 1
Voditeljica Odjela za socijalnu skrb: Snježana Puškadija, dipl. soc. radnica
Tel.: 01/610- 1801, 01/610- 1802, faks: 01/610- 1803
​E-mail: snjezana.puskadija@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja u djelatnosti socijalne skrbi i organizacija socijalne skrbi na području Grada Zagreba, vođenja prvostupanjskog postupka temeljem Odluke o socijalnoj skrbi u svezi s ostvarenjem prava iz socijalne skrbi Grada Zagreba, poslovi u svezi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu neosiguranim osobama sukladno odredbama zakona i drugih propisa, vođenja propisanih evidencija i dokumentacije.
 
ODSJEK ZA PROVEDBU PRAVA SOCIJALNE SKRBI
Voditeljica Odsjeka za provedbu prava socijalne skrbi - Martina Antolković, dipl. soc. radnica
Tel.: 01/610- 1821, faks: 01/610- 1803
​E-mail: martina.antolkovic@zagreb.hr

- provodi se prvostupanjski postupak u vezi s ostvarivanjem prava propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi, prvostupanjski postupak u vezi s ostvarivanjem  prava na zdravstvenu zaštitu sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilniku o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi, poslovi u svezi ostvarivanja prava na podmirenje pogrebnih troškova sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, poslovi vezani uz utvrđivanje prava na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu Zet-a, poslovi izdavanja uvjerenja sukladno Zakonu o općem upravnom postupku te postupanje po predstavkama građana.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA- područni uredi Gradske uprave: Novi Zagreb i Sesvete.

ODSJEK ZA PLANIRANJE, PRAĆENJE I ANALIZU MJERA SOCIJALNE SKRBI
Voditeljica Odsjeka za planiranje, praćenje i analizu mjera socijalne skrbi: Ivona Topić, dipl. soc. radnica
Tel.: 01/610- 1828, faks: 01/610- 1803
​E-mail: ivona.topic@zagreb.hr

-obavljaju se poslovi vezani uz planiranje, praćenje i analizu mjera socijalne skrbi propisane Odlukom o socijalnoj skrbi, izradu izvješća, pripremu različite dokumentacije, komunikaciju s različitim službama vezano uz planiranje, praćenje i analizu mjera socijalne skrbi Grada Zagreba, izradu izvješća o radu Odsjeka i provođenja svih propisanih mjera sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na traženje ostalih ovlaštenih tijela, sudjelovanje u izradi dokumenata iz područja socijalne politike, izdavanje mišljenja za stambeno zbrinjavanje izvan liste reda prvenstva, a temeljem  Odluke o najmu stanova.

ODJEL ZA PODRŠKU DJECI I OBITELJIMA
​Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

Voditeljica Odjela za podršku djeci i obiteljima: mr. sc. Iva Prpić, dipl. soc. radnica
Tel: 01/610-1565, faks: 01/610-0015
​E-mail: iva.prpic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi provedbe gradskih odluka o stipendijama za učenike i studente za izvrsnost; stipendijama za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja; stipendijama za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine; stipendijama za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa; stipendijama za učenike i studente s invaliditetom; poslovi vođenja propisanih evidencija i analiza korisnika stipendija, poslovi koji se odnose na planiranje, provedbu i praćenje mjera podrške djeci i obitelji u svrhu razvoja i unapređenja mjera i socijalnih politika i poboljšanja kvalitete života djece i obitelji, poslovi analize socijalnih prava i usluga za djecu i obitelji, poslovi planiranja i provedbe istraživanja položaja djece i obitelji kao i položaja stručnjaka iz sustava socijalne skrbi i ostalih sustava, koordinacije izrade mjera i aktivnosti strateških dokumenata usmjerenih djeci i obiteljima, izrade godišnjih provedbenih planova, a posebice Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji i Akcijskog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja te poslovi prikupljanja izvješća od nositelja mjera i aktivnosti, izrade izvješća i pripadajućih analitičkih podloga i izvještavanje, poslovi izrade analitičkih podloga za opće akte koji sadrže mjere podrške djeci i obitelji, poslovi izrade izvješća po nacionalnim strategijama i akcijskim planovima usmjerenim djeci i obiteljima, a posebice ranjivim skupinama poput jednoroditeljskih obitelji, samohranim roditeljima te djeci u riziku od siromaštva, praćenja i analiza pokazatelja iz područja siromaštva i socijalne isključenosti te dječjeg siromaštva, zaštite od nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, prevencije vršnjačkog nasilja, energetskog siromaštva i osoba pod međunarodnom zaštitom, poslovi planiranja, koordinacije dionika i sudjelovanja u izradi Socijalne slike Grada Zagreba, poslovi sudjelovanja u pripremi i provedbi projekata usmjerenima djeci i obiteljima, financiranim iz EU fondova te nacionalnih izvora, poslovi izvještavanja nacionalnim uredima pravobranitelja, sudjelovanja u radnim skupinama gradskih upravnih tijela zaduženima za izradu strateških dokumenata u području integracije osoba pod međunarodnom zaštitom i rodne ravnopravnosti, koordinacije rada radnih tijela Grada Zagreba zaduženih za izradu, praćenje i provedbu strateških dokumenata usmjerenih djeci i obitelji, koordinacije rada Tima Grada Zagreba za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, izrade izvješća i godišnjih planova rada Tima Grada Zagreba za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave i javnim ustanovama u planiranju, provedbi, praćenju i analizi mjera podrške djeci i obitelji, poslovi vezani uz predstavke građana, suradnje s lokalnim, nacionalnim i međunarodnom organizacijama u planiranju, provedbi, praćenju i analizi mjera podrške djeci i obitelji, poslovi organizacije konferencija, edukacija, seminara, okruglih stolova, sastanaka, izrade vodiča, brošura te web stranica radi informiranja građana kao i senzibilizacije javnosti organizacijom događaja te obilježavanjem međunarodnih i nacionalnih datuma od značaja za djecu i obitelj.

ODSJEK ZA STIPENDIJE
Zagreb, Nova cesta 1
Voditeljica Odsjeka za stipendije: Vesna Mandić
Tel: 01/6166-342
​E-mail: vesna.mandic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi provedbe gradskih odluka o stipendijama za učenike i studente za izvrsnost; stipendijama za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja; stipendijama za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine; stipendijama za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa; stipendijama za učenike i studente s invaliditetom; poslovi vođenja propisanih evidencija i analiza korisnika stipendija.

ODSJEK ZA PLANIRANJE I PROVEDBU MJERA PODRŠKE DJECI I OBITELJIMA
Voditelj Odsjeka za planiranje i provedbu mjera podrške djeci i obiteljima: kontakt osoba:
Tel: 01/6166-342
- obavljaju se poslovi planiranja, provedbe, praćenja i analize mjera podrške djeci i obitelji u svrhu razvoja i unapređenja mjera i socijalnih politika i poboljšanja kvalitete života djece i obitelji, poslovi analize socijalnih prava i usluga za djecu i obitelji, poslovi planiranja i provedbe istraživanja položaja djece i obitelji kao i položaja stručnjaka iz sustava socijalne skrbi i ostalih sustava, koordinacije izrade mjera i aktivnosti strateških dokumenata usmjerenih djeci i obiteljima, izrade godišnjih provedbenih planova, a posebice Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji i Akcijskog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja te poslovi prikupljanja izvješća od nositelja mjera i aktivnosti, izrade izvješća i pripadajućih analitičkih podloga i izvještavanje, poslovi izrade analitičkih podloga za opće akte koji sadrže mjere podrške djeci i obitelji, poslovi izrade izvješća po nacionalnim strategijama i akcijskim planovima usmjerenim djeci i obiteljima, a posebice ranjivim skupinama poput jednoroditeljskih obitelji, samohranim roditeljima te djeci u riziku od siromaštva, poslovi koordinacije i sudjelovanja u javnim savjetovanjima zakonskih i strateških prijedloga, praćenja i analize pokazatelja iz područja siromaštva i socijalne isključenosti te dječjeg siromaštva, zaštite od nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, prevencije vršnjačkog nasilja, energetskog siromaštva i osoba pod međunarodnom zaštitom, poslovi planiranja, koordinacije dionika  i sudjelovanja u izradi Socijalne slike Grada Zagreba, poslovi sudjelovanja u pripremi i provedbi projekata usmjerenima djeci i obiteljima, financiranim iz EU fondova te nacionalnih izvora, poslovi izvještavanja nacionalnim uredima pravobranitelja, sudjelovanja u radnim skupinama gradskih upravnih tijela zaduženima za izradu strateških dokumenata u području integracije osoba pod međunarodnom zaštitom i rodne ravnopravnosti, koordinacije rada radnih tijela Grada Zagreba zaduženih za izradu, praćenje i provedbu strateških dokumenata usmjerenih djeci i obitelji, koordinacije rada Tima Grada Zagreba za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, izrade izvješća i godišnjih planova rada Tima Grada Zagreba za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave i javnim ustanovama u planiranju, provedbi, praćenju i analizi mjera podrške djeci i obitelji, poslovi vezani uz predstavke građana, suradnja s lokalnim, nacionalnim i međunarodnom organizacijama u planiranju, provedbi, praćenju i analizi mjera podrške djeci i obitelji, poslovi organizacije konferencija, edukacija, seminara, okruglih stolova, sastanaka, izrade vodiča, brošura te web stranica radi informiranja građana kao i senzibilizacije javnosti organizacijom događaja te obilježavanjem međunarodnih i nacionalnih datuma od značaja za djecu i obitelj.