clanak False

Sektor za socijalnu zaštitu - II. kat

20.03.2024.
Pomoćnik pročelnika za socijalnu zaštitu: kontakt osoba
Tel.: 01/610-1269, faks: 01/610-0015
E-mail: socijalna.zastita@zagreb.hr

-obavlja upravne i stručne poslove vezane uz socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, provedbu strategije socijalne zaštite, skrbi o starijim osobama te zaštite drugih kategorija stanovništva, poslovi vezani uz podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga i drugih organizacija civilnog društva, koordinaciju i kontrolu ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Grad Zagreb koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi s ciljem unapređenja kvalitete života starijih osoba te drugih kategorija stanovništva, poslove vezane uz humanitarnu pomoć, vođenje evidencija i druge poslove propisane Zakonom o humanitarnoj pomoći, poslove provedbe gradskih odluka o stipendijama za učenike i studente za izvrsnost, učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa, učenike i studente s invaliditetom, poslove koji se odnose na planiranje, provedbu i praćenje mjera podrške djeci i obitelji u svrhu razvoja i unapređenja mjera i socijalnih politika i poboljšanja kvalitete života djece i obitelji, poslovi izrade mjera i aktivnosti strateških dokumenata usmjerenih djeci i obiteljima, praćenja i analiza pokazatelja iz područja siromaštva i socijalne isključenosti te dječjeg siromaštva, zaštite od nasilja u obitelji i djece te nasilja nad ženama, prevencije vršnjačkog nasilja, energetskog siromaštva i osoba pod međunarodnom zaštitom, poslovi vezani uz izradu Socijalne slike Grada Zagreba, poslovi sudjelovanja u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU sredstava usmjerenih pripadnicima svih ranjivih skupina, poslovi vezani uz poticanje zapošljavanja teže zapošljivih skupina, druge oblike organiziranog djelovanja i rada, postupanje po predstavkama građana i neposredan rad sa strankama te druge poslove iz djelokruga Sektora.


ODJEL SOCIJALNE ZAŠTITE- II. kat
Voditeljica Odjela socijalne zaštite: Jasminka  Đurek Pavlina
Tel.: 01/610-1295, faks: 01/610-0015
E-mail: jasminka.pavlina@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja, istraživanja i analize stanja u djelatnosti socijalne zaštite, izrade stručnih podloga za izradu prijedloga programa i akata u svezi s osiguravanjem prava u većem opsegu nego što ih osigurava Republika Hrvatska, poslovi sudjelovanja u izradi stručnih podloga za zakonske i podzakonske propise iz područja socijalne zaštite, stručni poslovi vezani uz planiranje i unapređenje modela i projekata socijalne zaštite, poslovi vezani uz analizu, izradu i provedbu strategije socijalne zaštite, poslovi vezani uz provedbu periodičkih istraživanja i praćenja stanja te unapređenja sustava i razmjene podataka u području socijalne zaštite, poslovi vezani uz koordinaciju dionika i izradu Socijalne slike Grada Zagreba i Socijalnog plana Grada Zagreba, planiranje i koordinacija dionika radi donošenja i provedbu Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, koordinaciju rada Savjeta za socijalnu skrb i drugih dionika socijalnog planiranja, poslovi vezani uz izradu i provedbu godišnjih akcijskih planova te praćenja izvršenja mjera i aktivnosti po strateškim dokumentima, poslovi vezani uz podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, donošenje godišnjih programa financiranja udruga te definiranja prioriteta financiranja udruga, poslovi vezani uz plan razvoja mreže socijalnih usluga koje provode organizacije civilnog društva, poslovi vezani uz humanitarnu pomoć, poslovi izrade izvješća po nacionalnim strategijama i akcijskim planovima usmjerenim skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, poslovi u vezi izrade vodiča i brošura, poslovi u vezi s organizacijom stručnih skupova, edukacija i tribina te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.


ODSJEK ZA SOCIJALNO PLANIRANJE
Voditelj Odsjeka za socijalno planiranje: kontakt osoba
Tel:
E-mail:

- obavljaju se poslovi analize i izrade izvješća vezana uz prava i usluge socijalne zaštite, analize naknada i usluga u sustavu socijalne zaštite i utvrđivanja područja prioriteta razvoja socijalne zaštite, unapređenja sustava praćenja i razmjene podataka o naknadama i uslugama socijalne zaštite s drugim nadležnim sustavima i dionicima, unapređenja projekta Socijalna kartica i drugih projekata unapređenja sustava socijalne zaštite Grada Zagreba, koordinacije i provedbe periodičkih istraživanja korisnika i prava iz sustava socijalne zaštite, suradnje sa stručnom i znanstvenom zajednicom te drugim nadležnim tijelima u provedbi periodičkih istraživanja i praćenja stanja socijalne zaštite, koordinacije dionika i suradnja s nadležnim tijelima uz prikupljanje, obradu i analizu podataka za izradu Socijalne slike Grada Zagreba, koordinacija rada Savjeta za socijalnu skrb i drugih dionika Socijalnog plana Grada Zagreba i nadležnih tijela državne uprave u poslovima socijalnog planiranja, koordinacija poslova i dionika vezanih uz mapiranje pružatelja socijalnih usluga i izradu Socijalnog plana Grada Zagreba, koordinacija i praćenje provedbe aktivnosti zadanih Socijalnim planom Grada Zagreba, izrada godišnjih akcijskih planova i izvješća o provedbi Socijalnog plana Grada Zagreba, koordinacija i suradnja s dionicima u donošenju Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, provedbenih planova i praćenju provedbe mjera Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, izrada izvješća o mjerama i aktivnostima socijalne zaštite prema nadležnim ministarstvima, Državnom zavodu za statistiku i drugim nadležnim tijelima i organizacijama, postupanje po predstavkama građana, neposredan rad sa strankama, pripremne radnje radi dostavljanja podataka za pokretanje postupaka javne nabave iz djelokruga Odsjeka, poslovi u vezi s organiziranjem seminara, konferencija, edukacija, tribina, sudjelovanje u organizaciji izrade vodiča i aplikacija, kao i web stranica i brošura te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA UDRUGE I HUMANITARNU POMOĆ
Voditeljica odsjeka za udruge i humanitarnu pomoć : Josipa Mršić
Tel: 01/6101-282
E-mail: josipa.mrsic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz financiranje udruga i drugih organizacija civilnog društva iz područja socijalne zaštite, poslovi vezani uz podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, poslovi donošenja godišnjih programa i definiranja godišnjih prioriteta financiranja udruga, poslovi provedbe javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga, poslovi provjere ispunjavanja formalnih uvjeta javnih natječaja, poslovi koordinacije rada povjerenstava za ocjenjivanje programa i projekata pristiglih na javne natječaje, poslovi vezani uz provedbu Javnih poziva i izravne dodjele, poslovi praćenja financiranih programa, projekata i aktivnosti udruga kontrolom izvješća i provedbom kontrole na licu mjesta, poslovi izrade izvješća o financiranju programa i projekata udruga, poslovi unapređenja modela financiranja i razvoj modela socijalnog ugovaranja, davanje preporuka i mišljenja organizacijama civilnog društva za potrebe prijava na natječaje, pozive i slično, poslovi vezani za donošenje zaključka o dodjeli sredstava te kontrola izvješća, poslovi vezani uz angažiranje volontera za Grad Zagreb sukladno iskazanim potrebama gradskih upravnih tijela te izrade izvješće prema nadležnom ministarstvu, poslovi vezani uz donošenje programa kriznog smještaja obitelji s maloljetnom djecom, poslovi vezani uz humanitarnu pomoć, praćenje stanja iz područja humanitarne pomoći, vođenje prvostupanjskog postupka o davanju rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije, rješenja o postupanju s neutrošenim sredstvima iz humanitarnih akcija, rješenja o postupanju s nenamjenski utrošenim sredstvima iz humanitarnih akcija, kontrola izvješća o provedbi programa rada stalnih prikupljača humanitarne pomoći, kontrola izvješća o provedbi humanitarnih akcija, vođenje evidencija propisanih Zakonom o humanitarnoj pomoći, suradnja s nadležnim ministarstvom vezano uz razmjenu i vođenje evidencija propisanih Zakonom o humanitarnoj pomoći, postupanje po predstavkama građana, neposredan rad sa strankama, pripremne radnje radi dostavljanja podataka za pokretanje postupaka javne nabave iz djelokruga Odsjeka, poslovi u vezi s organiziranjem seminara, konferencija, edukacija, tribina, sudjelovanje u organizaciji izrade vodiča i aplikacija, kao i web stranica i brošura te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

 
ODJEL ZA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA, USTANOVE SOCIJALNE SKRBI I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH OSOBA
Voditeljica Odjela za pružatelje socijalnih usluga, ustanove socijalne skrbi i unapređenje kvalitete života starijih osoba: Andreja Ninić
Tel: 01/610-1524, faks: 01/610-0015 
E-mail:andreja.ninic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi pripreme akata u vezi s osnivanjem, praćenjem rada i prestankom rada ustanova i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Zagreb, izdavanja prvostupanjskih rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga doma socijalne skrbi, centra za pomoć u kući, udruge, vjerske zajednice i drugih pravnih osoba te fizičke osobe kao profesionalne djelatnosti ili obrtnika sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, poslovi kontrole ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga utvrđenih rješenjem Grada Zagreba pružateljima usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, poslovi praćenja, proučavanja i analiziranja potreba i usluga usmjerenih prema osobama starije životne dob, poslovi u vezi s praćenjem provedbe programa podrške u lokalnoj zajednici (gerontološki centri), poslovi u vezi donošenja i provedbe Zagrebačke strategije unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi, poslovi u vezi izrade vodiča i brošura, poslovi u vezi s organizacijom stručnih skupova, edukacija i tribina te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.


ODSJEK ZA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA I USTANOVE SOCIJALNE SKRBI
Voditelj Odsjeka za pružatelje socijalnih usluga i ustanove socijalne skrbi: kontakt osoba:
Tel:01/610-1524, faks: 01/610-0015 

-  obavljaju se poslovi izdavanja prvostupanjskih rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga doma socijalne skrbi, centra za pomoć u kući, udruge, vjerske zajednice i drugih pravnih osoba te fizičke osobe kao profesionalne djelatnosti ili obrtnika sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, kontrola ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga utvrđenih rješenjem Grada Zagreba pružateljima usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, izdavanje potvrda za obavljanje djelatnosti dadilje, postupanje po predstavkama građana, neposredan rad sa strankama te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA STARIJIH OSOBA
Voditeljica Odsjeka za unapređenje kvalitete života starijih osoba - Ana Bilić
Tel:01/6100-159, faks: 01/610-0015 
E-mail: ana.bilic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja, proučavanja i analiziranja potreba i usluga usmjerenih prema osobama starije životne dobi, poslovi pripreme akata u vezi s osnivanjem, praćenjem rada i prestankom rada ustanova i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi usmjerene prema starijim osobama, a čiji je osnivač Grad Zagreb, poslovi u vezi s praćenjem poslovanja domova za starije osobe u nadležnosti Grada Zagreba i upravnih vijeća te provedbe programa podrške u lokalnoj zajednici (gerontološki centri), poslovi u vezi donošenja, koordinacije i provedbe mjera i aktivnosti Zagrebačke strategije za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi, poslovi vezani za praćenje programa i projekata za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi, poslovi u vezi izrade vodiča i brošura, poslovi u vezi s organizacijom stručnih skupova, edukacija i tribina, obilježavanje međunarodnih i nacionalnih datuma od značaja za starije osobe, postupanje po predstavkama građana, neposredan rad sa strankama, pripremne radnje radi prikupljanja podataka za pokretanje postupaka javne nabave i sudjelovanje u provedbi postupaka javne nabave iz djelokruga Odsjeka te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.


ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB
Zagreb, Nova cesta 1
Voditeljica Odjela za socijalnu skrb: Snježana Puškadija
Tel.: 01/610- 1802,  faks: 01/610- 1803
​E-mail: snjezana.puskadija@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja u djelatnosti socijalne skrbi i organizacija socijalne skrbi na području Grada Zagreba, vođenja prvostupanjskog postupka temeljem Odluke o socijalnoj skrbi u svezi s ostvarenjem prava iz socijalne skrbi Grada Zagreba, poslovi u svezi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu neosiguranim osobama sukladno odredbama zakona i drugih propisa, vođenja propisanih evidencija i dokumentacije, pripreme dokumentacije vezano uz izradu izvješća o radu Odjela i provođenja svih propisanih mjera sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na traženje ostalih ovlaštenih tijela, sudjelovanje u izradi dokumenata iz područja socijalne politike, suradnja s nadležnim tijelima, predlaganje i praćenje provedbe mjera i aktivnosti te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.
 
ODSJEK ZA PROVEDBU PRAVA SOCIJALNE SKRBI
Voditeljica Odsjeka za provedbu prava socijalne skrbi - Martina Antolković
Tel.: 01/610- 1821, faks: 01/610- 1803
​E-mail: martina.antolkovic@zagreb.hr

- provodi se prvostupanjski postupak u vezi s ostvarivanjem prava na novčane naknade (novčana naknada umirovljenicima, novčana naknada za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane naknade umirovljenicima, novčana naknada korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, novčana naknada osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, novčana naknada za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe, novčana naknada korisnicima prava na doplatak za djecu, naknada za troškove stanovanja) propisane Odlukom o socijalnoj skrbi te prvostupanjski postupak u vezi s ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilniku o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi, poslovi izdavanja potvrda sukladno Zakonu o općem upravnom postupku te postupanje po predstavkama građana, kao i neposredan rad sa strankama te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA- područni uredi Gradske uprave: Novi Zagreb i Sesvete.

ODSJEK ZA SOCIJALNE USLUGE
Voditeljica Odsjeka za socijalne usluge: Ivona Topić
Tel.: 01/610- 1828, faks: 01/610- 1803
​E-mail: ivona.topic@zagreb.hr

-obavljaju se poslovi vezani uz pružanje socijalnih usluga (pomoć djeci u mliječnoj hrani, pomoć u obiteljskim paketima, ljetovanje, prehrana u pučkoj kuhinji, pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET a za umirovljenike, radno nesposobne korisnike zajamčene minimalne naknade, osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja i osobe starije od 65 godina koji nisu korisnici mirovine, pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET a za učenike i studente, pomoć u kući, podmirenje pogrebnih troškova, pomoć u obliku energetskog paketa korisnicima naknade za troškove stanovanja, smještaj propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi, poslovi izrade obrazloženih mišljenja za dodjelu gradskih stanova u najam sukladno Odluci o najmu stanova, poslovi izdavanja potvrda sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, postupanje po predstavkama građana kao i neposredan rad sa strankama, pripremne radnje radi dostavljanja podataka za pokretanje postupaka javne nabave iz djelokruga Odsjeka te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODJEL ZA PODRŠKU DJECI I OBITELJIMA
​Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
Voditeljica Odjela za podršku djeci i obiteljima: mr.sc. Iva Prpić
Tel: 01/610-1565, faks: 01/610-0015
​E-mail: iva.prpic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi provedbe gradskih odluka o stipendijama za učenike i studente za izvrsnost, stipendija za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, stipendije za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa, stipendije za učenike i studente s invaliditetom, planiranje, provedbe i praćenja mjera podrške djeci i obitelji, koordinacija izrade mjera i aktivnosti strateških dokumenata usmjerenih djeci i obiteljima, a posebice Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji i Akcijskog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja, izrada godišnjih provedbenih planova, poslovi izrade izvješća i pripadajućih analitičkih podloga, poslovi provedbe i praćenja primjene gradskih odluka o obiteljskim potporama (novčana pomoć za roditelja odgojitelja te novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta), stručne podrške ustanovama čiji je osnivač Grad Zagreb koji pružaju socijalne usluge djeci i obiteljima te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA STIPENDIJE
Zagreb, Nova cesta 1
Voditeljica Odsjeka za stipendije: Vesna Mandić
Tel: 01/6166-342
​E-mail: vesna.mandic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi provedbe gradskih odluka o stipendijama za učenike i studente za izvrsnost, stipendija za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, stipendije za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa, stipendije za učenike i studente s invaliditetom, poslovi vođenja propisanih evidencija i analiza podataka korisnika stipendija, komunikacija s drugim službama i neposredan rad sa strankama te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA PLANIRANJE I PROVEDBU MJERA PODRŠKE DJECI I OBITELJIMA
Voditeljica Odsjeka za planiranje i provedbu mjera podrške djeci i obiteljima: Ana Pulek
Tel: 01/6166-040
E-mail: ana.pulek@zagreb.hr

-obavljaju se poslovi planiranja, provedbe, praćenja i analize mjera podrške djeci i obitelji u svrhu razvoja i unapređenja mjera i socijalnih politika i poboljšanja kvalitete života djece i obitelji, koordinacija izrade mjera i aktivnosti strateških dokumenata usmjerenih djeci i obiteljima, a posebice Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji i Akcijskog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja, izrada godišnjih provedbenih planova, poslovi izrade izvješća i pripadajućih analitičkih podloga, sudjelovanje u projektima namijenjenih djeci i obiteljima, stručne podrške ustanovama čiji je osnivač Grad Zagreb koji pružaju socijalne usluge djeci i obiteljima te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka. 

ODSJEK ZA OBITELJSKE POTPORE
Voditeljica Odsjeka za obiteljske potpore : Irena Zagorec Rakarić
Tel: 01/6100395
E-mail: odsjekzaobiteljskepotpore@zagreb.hr
            irena.zagorec-rakaric@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi provedbe i praćenja provedbe gradskih odluka o obiteljskim potporama (novčana pomoć za roditelja odgojitelja i novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta), rješavanje upravnih i neupravnih postupaka u prvom stupnju po gradskim odlukama o obiteljskim potporama, neposredan rad sa strankama, poslovi vođenja propisanih evidencija i analiza podataka korisnika obiteljskih potpora, te ostali poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODJEL ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE, PLANIRANJE, PRIPREMU I PROVEDBU RAZVOJNIH PROJEKATA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI
Voditeljica Odjela za socijalno uključivanje, planiranje, pripremu i provedbu razvojnih projekata u socijalnoj zaštiti:Zorana Uzelac Bošnjak
Tel: 01/6166-150
E-mail: zorana.uzelac@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi utvrđivanja potrebe i stvaranja mogućnosti zapošljavanja raznih kategorija teže zapošljivih skupina, poticanja i osnaživanja teže zapošljivih skupina za uključivanje na tržište rada, širenja mreže poslodavaca za uključivanje na tržište rada, izrada planova i praćenje njihove provedbe i realizacije uz izvještavanje, priprema materijala za prijedloge nacrta zaključaka i ugovora, provedbe Javnog poziva za uključivanje obveznika mjere u radove za opće dobro bez naknade, Javnih radnih aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i druge nezaposlene građane Grada Zagreba, Javnog poziva za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje korisnicima novčane pomoći za roditelja odgojitelja, neposredan rad sa strankama, postupanje po predstavkama građana, utvrđivanja i analiziranja potreba korisničkih skupina u svrhu planiranja, pokretanja inicijative, razvoja i prijave projekata (projekata u kojima je Grad Zagreb nositelj i partner) iz područja socijalne zaštite financiranima iz EU fondova i drugih izvora financiranja, sufinanciranje udruga financiranih sredstvima EU fondova, pružanje stručne pomoći proračunskim korisnicima, udrugama, ustanovama i drugim organizacijama civilnog društva pri apliciranju projekata za EU fondove i nacionalne izvore financiranja uz suradnju i koordinaciju s drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, sudjelovanje u realizaciji projektnih aktivnosti, poslovi provedbe, koordinacije, praćenja i izvještavanja o aktivnostima projekata iz područja socijalne zaštite, priprema dokumentacije za pokretanje postupaka javne nabave te sudjelovanje u provedbi postupaka javne nabave, koordinacija i sudjelovanje u radu Europske socijalne mreže, poslovi u vezi s organiziranjem seminara, konferencija, edukacija, tribina, sudjelovanje u organiziranju izrade vodiča, aplikacija te web stranica i brošura te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE 
Voditeljica Odsjeka za socijalno uključivanje:Ana Jukić
Tel: 01/6166-075
E-mail: ana.jukic@zagreb.hr
-  obavljaju se poslovi utvrđivanja potrebe i stvaranje mogućnosti zapošljavanja raznih kategorija teže zapošljivih skupina, poticanje i osnaživanje teže zapošljivih skupina za uključivanje na tržište rada, širenje mreže poslodavaca za uključivanje na tržište rada, priprema dokumentacije za pokretanje postupaka javne nabave te sudjelovanje u provedbi postupaka javne nabave iz djelokruga Odsjeka, izrada planova i praćenje njihove provedbe i realizacije uz izvještavanje, priprema materijala za nacrte prijedloga zaključaka i ugovora, Javni poziv za uključivanje obveznika mjere u radove za opće dobro bez naknade, Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i druge nezaposlene građane Grada Zagreba, provedbe Javnog poziva za dodjelu potpora za samozapošljavanje korisnicima novčane pomoći Grada Zagreba za roditelja odgojitelja, neposredan rad sa strankama, postupanje po predstavkama građana, poslovi u vezi s organiziranjem seminara, konferencija, edukacija, tribina, sudjelovanje u organizaciji izrade vodiča i aplikacija, kao i web stranica i brošura te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA PLANIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI
Voditelj Odsjeka za planiranje razvojnih projekata u socijalnoj zaštiti: kontakt osoba
Tel:
E-mail:
- obavljaju se poslovi utvrđivanja i analiziranja potreba korisničkih skupina u svrhu planiranja prijave projekata u kojima je Grad Zagreb nositelj i partner iz područja socijalne zaštite, istraživanja izvora financiranja iz EU fondova, kao i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora financiranja, praćenja i tumačenja uputa i odredbi primjenjivih u okviru različitih EU i drugih fondova, planiranja i raspisa projektnih aktivnosti, kreiranja troškovnika projekata, pripreme i ishođenja dokumentacije za prijavu projekata, iniciranja partnerskih suradnji, ugovaranja razvojnih projekata iz područja socijalne skrbi financiranih iz EU fondova i drugih izvora financiranja, provedbe javnog poziva za sufinanciranje udruga financiranih sredstvima EU fondova, pružanja stručne pomoći proračunskim korisnicima, udrugama, ustanovama i drugim organizacijama civilnog društva pri prijavi projekata za sredstva iz EU fondova i nacionalnih izvora financiranja uz suradnju i koordinaciju s drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, koordinacije i sudjelovanja u radu Europske socijalne mreže, poslovi u vezi s organiziranjem seminara, konferencija, edukacija, tribina, sudjelovanje u organizaciji izrade vodiča i aplikacija, kao i web stranica i brošura te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA PRIPREMU I PROVEDBU RAZVOJNIH PROJEKATA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI
Voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu razvojnih projekata u socijalnoj zaštiti: Ivana Nikčević
Tel: 01/610-1835
E-mail: ivana.nikcevic@zagreb.hr
- obavljaju se pripremni poslovi uspostave upravljanja razvojnim projektima iz područja socijalne zaštite, pripreme dokumentacije za pokretanje postupaka javne nabave i sudjelovanja u provedbi postupaka javne nabave iz djelokruga Odsjeka, organiziranja i provedbe projektnih aktivnosti, koordinacije, praćenja i izvještavanja o aktivnostima projekata, praćenja i izvještavanja o financijskom aspektu provedbe projekata, komunikacije s provedbenim tijelima, izrade obrazloženja vezanih uz sadržajno i financijsko odstupanje u provedbi projektnih aktivnosti, pripreme dokumentacije za sadržajne i financijske izmjene projekata, organiziranja konferencija, tribina, sudjelovanje u organizaciji izrade vodiča, aplikacija te web stranica i brošura te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.