clanak False

Uvjeti i postupak javnog natječaja

18.01.2023.

Uvjeti i postupak javnog natječaja propisani su Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/22).

Poslovni prostor daje se u zakup javnim natječajem na određeno vrijeme na rok od 10 godina ili na vrijeme do dana pravomoćnosti rješenja o utvrđivanju prava vlasništva, a najduže do 10 godina.

Obavijest o objavi natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a cijeloviti tekst javnog natječaja objavljuje se na web stranici Grada Zagreba i na oglasnoj ploći u zgradi gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1.

Pravo na zakup poslovnog prostora ima osoba koja ispunjava uvjete natječaja i koja uz to ponudi najviši iznos zakupnine.

Osobe određene Zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, imaju pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Pravo prvenstva ima i zakupnik kojem je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjava uvjete natječaja i prihvati najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Pisane ponude se otvaraju javno, a na otvaranju mogu biti nazočni natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći. O otvaranju pisanih ponuda vodi se zapisnik koji  potpisuju prisutni članovi Povjerenstva koje provodi javni natječaj, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika koje, među sobom, izaberu sudionici javnog natječaja.