clanak False

Koncesije - Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na području Grada Zagreba

19.01.2018.

Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti


 
Grad Zagreb je dana 19.01.2018. u Elektoničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na području Grada Zagreba. 
Sadržaj objavljene obavijesti dostupan je na slijedećoj web stranici  https://eojn.nn.hr
- Broj objave 2018/S 01K-0000992.  i na slijedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1439985
Na temelju članka 31. Zakona o koncesijama (Narodne novine 69/17) i članka 60. stavka 1. točke 23. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16) gradonačelnik Grada Zagreba, objavljuje
 
 
 
 
 
 
 
OBAVIJEST
 O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE    SLUŽBE NA PRIMARNOJ  RAZINI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
 
1. OPĆI PODACI O DAVATEJU KONCESIJE
 
Davatelj koncesije:                                  gradonačelnik Grada Zagreba
Adresa:                                                    Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB:                                                        61817894937
Matični broj:                                            2576651
Web stranica                                            www.zagreb.hr
Telefon:                                                   01/460- 3434  ; 01/460-3409
Fax:                                                          01/460-3400
 
 e-mail: jadranka.jakic-petrak@zagreb.hr
 
 
 
2.
2.a Vrsta i predmet koncesije
           
Vrsta koncesije: koncesija za uslugu obavljanja javne zdravstvene službe i to zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti.
 
            Predmet koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe i to zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti sukladno Mreži javne zdravstvene službe (Narodne novine 101/12, 31/13 i 113/15) i Mreži ugovornih subjekata medicine rada (Narodne novine 55/11).
 
            2.b Priroda i opseg djelatnosti koncesije
 
            Priroda i opseg djelatnosti koncesija sukladan je planu i programu mjera zdravstvene zaštite i ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO)
 
            2. c Mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti
 
            Mjesto obavljanja zdravstvenih djelatnosti koje su predmet koncesija je područje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - Grad Zagreb po gradskim četvrtima, osim medicine rada koja će se obavljati na cijelom području Grada Zagreba:
 
 
MJESTO OBAVLJANJA DJELATNOSTI
 Grad Zagreb, gradska četvrt
 
DENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 
-broj mjesta (koncesija) u mreži-po gradskim četvrtima
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA
 
 
-broj mjesta (koncesija) u mreži-po gradskim četvrtima
 
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE
-broj mjesta (koncesija) u mreži po gradskim četvrtima
 
MEDICINA RADA
-broj mjesta (koncesija) u mreži
Brezovica 0 1 0  
Donji Grad 0 0 0  
Gornji grad - Medveščak 1 0 0  
Novi Zagreb - Istok 1 0 1  
Novi Zagreb - Zapad 0 0 0  
Podsljeme (Šestine-Gračani-Markuševac 0 1 0  
Trnje 0 0 0  
Črnomerec 0 1 0  
Podsused - Vrapče 1 1 0  
Stenjevec 2 1 1  
Trešnjevka - Jug 1 1 1  
Trešnjevka - Sjever 0 1 0  
Donja Dubrava 0 2 0  
Gornja Dubrava 5 1 0  
Maksimir 0 2 0  
Pešćenica - Žitnjak 1 1 0  
Sesvete 2 1 1  
UKUPNO
ZA GRAD
14 14 4 5
 
 
 
2.d Rok trajanja koncesije:
Koncesije se daju na rok od 10 (deset) godina.
 
2.e. Procijenjena vrijednost koncesije
 
            5.550.000,00 kuna.
 
2.f Postupak davanja koncesije
 
Na davanje koncesije primjenjuje se postupak davanja koncesije čije je procijenjena vrijednost manja od vrijednosnog praga  iz članka 4. Zakona o koncesijama
 
3. 
 
3.a Rok za dostavu ponuda
            Krajnji rok za dostavu ponude je 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, bez obzira na način dostave.
            Ponude pristigle nakon roka za dostavu ponuda neotvorene se vraćaju pošiljatelju.
           
           
3.b Adresa na koju se moraju poslati ponude
Ponuda  se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom «KONCESIJA ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNOJ  RAZINI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI– NE OTVARAJ“ (navesti zdravstvenu djelatnost, gradsku četvrt i lokaciju za koju se daje ponuda).
 
Ponuda se dostavlja preporučenom poštom ili se predaje neposredno u Pisarnicu Gradskog ureda za zdravstvo, Zagreb, Draškovićeva 15, soba 62, kat III. od 8.00 do 15,00 sati.
Dostava ponuda elektroničkim putem nije dopuštena.
 
3.c Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda
 
Ponude će se otvarati  19. veljače 2018., u 12,00 sati, u Gradskom uredu za zdravstvo, Zagreb, Draškovićeva 15, soba 6/III kat.
 
4. RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA:
Javni naručitelj će sukladno članku 24. Zakona o koncesijama isključiti ponuditelja iz postupka davanja koncesije ako utvrdi da:
4.1.1.  je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji
b) korupciju
c) prijevaru
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima
e) pranje novca ili financiranje terorizma
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima
4.1.2. je gospodarski subjekt u postupku likvidacije, odnosno ako je obustavio svoje poslovne aktivnosti
4.2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 4.1.1. i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin.
Dokaz: Izjava (s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika)
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.
Ponuditelji mogu koristiti primjer Izjave koji se nalazi u dokumentaciji za nadmetanje kao prilog ili vlastiti.
Ustanove popunjavaju obrazac u dijelu koji se odnosi i na ustanovu i na osobu ovlaštenu po zakonu za zastupanje ustanove (gosp. subjekt), a zdravstveni radnik koji će privatnu praksu obavljati kao samostalnu djelatnost samo u dijelu koji se odnosi na osobu ovlaštenu po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta.
 
4.3. da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i/ili doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
 
Dokazi:
a) potvrda Porezne uprave o stanju duga  u preslici koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije, ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta u preslici, ako se ne izdaje potvrda iz točke a). ili
c) izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjava s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke a) ili jednakovrijedni dokument iz točke b) (s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika).
 
 
 
 
5. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA I DOKAZI KOJIMA GOSPODARSKI SUBJEKT DOKAZUJE ISPUNJAVANJE TIH UVJETA
 
            Ponuditelj mora ispunjavati pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti za obavljanje javne zdravstvene službe i to zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i podzakonskih propisa.
 
 
 
5.1. Dokazi i podaci koje ponuditelji, zdravstveni radnici (fizičke osobe) moraju dostaviti uz ponudu:
 
 1. odobrenje za samostalan rad zdravstvenog radnika  za nositelja tima i člana/članova tima;
 2. rješenje o početku rada izdano od ministra nadležnog za zdravstvo odnosno za zaposlenika doma zdravlja Rješenje o početku rada doma zdravlja izdano od ministra nadležnog za zdravstvo;
 3. dokaz o raspolaganju prostorom (jedan od sljedećih dokumenata):
 • važeći ugovor o zakupu
 • važeći ugovor o najmu
 • važeći kupoprodajni ugovor
 • važeći predugovor o zakupu/najmu/kupoprodaji poslovnog prostora
 • izvadak iz zemljišne knjige ne stariji od šest mjeseci
 • izvod iz posjedovnog lista nadležnog ureda za katastar  ili
 • drugi odgovarajući dokaz o pravu raspolaganja prostorom;
 1. važeći ugovor o radu ili ovjerena izjava o radu u timu člana/članova tima ili ovjerena izjava da će zaposliti člana tima s odobrenjem za samostalni rad s danom potpisivanja Ugovora o koncesiji;
 2. dokaz o statusu ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a s navedenim brojem ugovorenih osiguranih osoba (ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO)
 3. pisanu suglasnost Ministarstva zdravstva o nastavku rada za zdravstvene radnike koji su navršili 65. godina života;
 4. Izjava o posjedovanju i vrsti dodatne  medicinsko-tehničke opreme.
8. prethodna suglasnost Upravnog vijeća (samo za zaposlenika doma zdravlja)
5.2. Dokazi sposobnosti i isprave koje ponuditelji, zdravstvene ustanove moraju dostaviti uz ponudu:
 1. rješenje o upisu u sudski registar;
 2. rješenje o početku rada izdano od ministra nadležnog za zdravstvo;
3.   dokaz o raspolaganju prostorom (jedan od sljedećih dokumenata):
 • važeći ugovor o zakupu
 • važeći ugovor o najmu
 • važeći kupoprodajni ugovor
 • važeći predugovor o zakupu/najmu/kupoprodaji poslovnog prostora
 • izvadak iz zemljišne knjige ne stariji od šest mjeseci
 • izvod iz posjedovnog lista nadležnog ureda za katastar  ili
 • drugi odgovarajući dokaz o pravu raspolaganja prostorom;
 
4. važeći ugovori o radu ili ovjerene izjave o radu zdravstvenih radnika, nositelja tima i člana/članova tima ponuđenih za obavljanje djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi ili ; ovjerena izjava da će zaposliti člana tima s odobrenjem za samostalni rad s danom potpisivanja Ugovora o koncesiji;
5. odobrenja za samostalan rad zdravstvenih radnika, nositelja tima i člana/članova tima ponuđenih za obavljanje djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi;
6.  dokaz o statusu ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a s navedenim brojem ugovorenih osiguranih osoba (ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO);
7. pisanu suglasnost Ministarstva zdravstva o nastavku rada za zdravstvene radnike (nositelje tima)  koji su navršili 65. godina života;
8. izjava o posjedovanju i vrsti dodatne  medicinsko-tehničke opreme.
 
Napomena: svi dokazi o sposobnosti i isprave  koje ponuditelji moraju dostaviti uz ponudu podnose se u preslici (osim izjava o radu koje se moraju dostaviti s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika), s time da davatelj koncesije može, prije sklapanja ugovora o koncesiji, u svakom trenutku zatražiti od ponuditelja na uvid izvornike dokumenata
 
6. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE
            Ponuditelj je obvezan kao jamstvo za ozbiljnost ponude uz ponudu dostaviti akceptiranu mjenicu (u korist proračuna Grada Zagreba) ispunjenu na iznos od 500,00 kuna, s klauzulom „bez protesta“. Mjenica se dostavlja u izvorniku.
Mjenica treba biti ispunjena sukladno gore navedenom, odnosno sukladno propisima o mjeničnom poslovanju.
Jamstvo za ozbiljnost ponude davatelj koncesije će aktivirati u slučaju odustanka ponuditelja od obvezujuće ponude.
Neiskorišteno jamstvo za ozbiljnost ponude davatelj koncesije će vratiti ponuditelju u roku od 10 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili Odluke o poništenju nadmetanja.
(Napomena: kod uvezivanja ponude mjenicu je potrebno umetnuti neoštećenu u plastičnu A4 foliju, koja se također označava rednim brojem stranice.)
 
7. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:
 
            Davatelj koncesije će odabrati najpovoljnije ponuditelje sukladno sljedećim kriterijima (redoslijedom kako su navedeni, s tim da prvenstvo pred ostalim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude ima dosadašnji status ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a):
 
 1. Dosadašnji status ugovornog subjekta HZZO-a;

      b. Broj osiguranih osoba HZZO-a opredijeljenih za ponuditelja nositelja tima na području za koje ponuditelj podnosi ponudu za dodjelu koncesije
      c. Sjedište zdravstvene ustanove ili podružnice odnosno sjedište privatne prakse bliže mjestu/lokaciji koja je predmet koncesije (samo za djelatnost medicine rada);
      d. Dužina radnog staža u djelatnosti za koju se podnosi  ponuda;
       e. Druga edukacija koja potvrđuje osposobljenost za kvalitetniji rad u djelatnosti za koju se podnosi ponuda
 I.  Poslijediplomski studij
II.  Tečajevi I kategorije
III. Ostali tečajevi u funkciji osnovne djelatnosti;
      g. Opremljenost dodatnom opremom iznad propisanog minimalnog standarda prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.
 
8. NAČIN IZRADE PONUDE
            Ponuda za sudjelovanje u nadmetanju za davanje koncesija mora biti izrađena isključivo na način propisan dokumentacijom za nadmetanje i na obrascima koji su sastavni dio iste.
 
9.  PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
 
            Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti elektoničkim putem na stranicama Narodnih novina ili na adresi  Gradskog ureda za zdravstvo, na adresi, Zagreb, Draškovićeva 15, soba 79/IVkat,  svakog radnog dana od 9,00 – 15,00 sati.
           
            10. PRAVNA ZAŠTITA
 
                U postupku davanja koncesije žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV,10000 Zagreb.
Do isteka žalbenog roka, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti  davatelju koncesije, izravno ili preporučenom pošiljkom putem Gradskog ureda za zdravstvo, Zagreb, Draškovićeva 15.
 
Rok za podnošenje žalbe je 10 dana od:
- objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na sadržaj objave obavijesti i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- primitka odluke o davanju koncesije  ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
 
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u propisanom roku gubi pravo tražiti ispitivanje zakonitosti u kasnijoj fazi postupka.
 
Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka kako bi osim Državnoj komisiji mogla biti uručena i drugim strankama postupka.
 
                                                                                 
                                                                                             
 
 
 
 


 


ARHIVA