clanak False

Lokacijska dozvola

25.01.2018.
U svrhu pojednostavljenja upravnih procedura, tek za određene vrste zahvata u prostoru potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu prije izdavanja građevinske dozvole. Lokacijska dozvola se izdaje za:
1. eksploatacijsko polje, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova, skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama
2. određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina
3. zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem
4. etapno i/ili fazno građenje građevine
5. građenje na zemljištu, odnosno građevini za koje investitor nije riješio imovinskopravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja
Postupak izdavanja lokacijske dozvole pokreće se na zahtjev zainteresirane stranke. 
Uz zahtjev za izdavanje dozvole obvezno se prilaže:
• tri primjerka idejnog projekta
• potvrde javnopravnih tijela da je idejni projekt u skladu s posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje tih potvrda
• izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom.
Predaja ostale dokumentacije ovisi o složenosti zahvata.
Za izdavanje lokacijske dozvole,  ovisno o veličini obuhvata zahvata u prostoru, plaća se upravna pristojba:
1.   obuhvat zahvata u prostoru do 1 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine do 1 km                             – 10.000,00 kn
2.   obuhvat zahvata u prostoru od 1 do 5 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine od 1 do 5 km             – 15.000,00 kn
3.   obuhvat zahvata u prostoru od 5 do 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine od 5 do 10 km         – 20.000,00 kn
4.   obuhvat zahvata u prostoru preko 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine preko 10 km               – 25.000,00 kn

OBRAZAC ZAHTJEVA

IDEJNI PROJEKT
Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata struka koje, ovisno o vrsti zahvata u prostoru, sudjeluju u projektiranju, kojima se:
1. daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja zahvata u prostoru (idejno-tehničko rješenje)
2. prikazuje smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru i
3. određuju osnovna polazišta značajna za osiguravanje postizanja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih zahtjeva za građevinu.
Idejni projekt mora na neposredan i odgovarajući način sadržavati sve podatke potrebne za izdavanje lokacijske dozvole (lokacijske uvjete), te mora biti izrađen na način iz kojega je vidljivo da su projektirana idejno-tehničko rješenja u skladu s propisima i aktima u skladu s kojima se izdaje lokacijska dozvola i posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.
Smještaj građevine unutar obuhvata zahvata u prostoru i obuhvat zahvata u prostoru prikazuju se u idejnom projektu, u pravilu (ovisno o vrsti i veličini zahvata u prostoru), na preslici katastarskog plana.
Ako je za organizaciju gradilišta na kojem će se provesti zahvat u prostoru za koji se izrađuje idejni projekt, potrebna privremena građevina, idejni projekt sadrži i tehničko rješenje privremene građevine.
Sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, je i geodetski projekt, kojim se prikazuje smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, te oblik i veličina građevne čestice čije se formiranje određuje lokacijskom dozvolom.
Na temelju geodetskog projekta (koji je sastavni dio idejnog projekta koji je sastavni dio lokacijske dozvole), međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi (ako je to potrebno), te se provodi formiranje građevne čestice u katastru, iskolčenje građevine i evidentiranje građevine u katastru, bez izrade dodatnih snimaka i elaborata te izdavanja potvrda, propisanih posebnih propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar.
Geodetski projekt smatra se u smislu posebnih propisa kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina parcelacijskim elaboratom, odnosno drugim geodetskim elaboratom na temelju kojega se u katastru provodi evidentiranje i promjena podataka u pogledu katastarskih čestica zgrada i drugih građevina.

UVJETI ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE 
Lokacijska dozvola se izdaje nakon što je u provedenom postupku utvrđeno da:
• je uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole priložena propisana dokumentacija
• su utvrđeni svi posebni uvjeti
• je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je propisana obveza njegova donošenja (ne odnosi se na izdavanje lokacijske dozvole za građenje zamjenskih građevina i za rekonstrukciju postojećih građevina).
Za građenje nove zgrade utvrđuje se i da:
• postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno zgrade na prometnu površinu ili da je izdana građevinska dozvola za građenje prometne površine
• postoji mogućnost priključenja zgrade na javni sustav odvodnje otpadnih voda, ako prostornim planom nije omogućeno priključenje na vlastiti sustav odvodnje i
• postoji mogućnost priključenja zgrade na niskonaponsku električnu mrežu ili da ima autonomni sustav opskrbom električnom energijom, ako se radi o zgradi u kojoj je projektirano korištenje iste.

UVID U SPIS
Prije izdavanja lokacijske dozvole strankama se pruža mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja. Stranke su podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola.
Ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina, stranke se radi uvida u spis predmeta pozivaju javnim pozivom koji se objavljuje na oglasnoj ploči upravnog tijela i na njegovim mrežnim stranicama, a izlaže se i na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola.
Osoba koja se odazove pozivu za uvid u spis predmeta dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Osobi koja ne dokaže svojstvo stranke odbit će se rješenjem zahtjev za uvid u spis predmeta. Žalba protiv tog rješenja ne zadržava tijek postupka.
Stranki koja se odazvala pozivu za uvid u spis, može se, na njezin zahtjev, odrediti rok od najviše osam dana u kojemu je stranka dužna izjasniti se o namjeravanom građenju pisanim putem. Ako se stranka ne izjasni u tom roku, smatra se da joj je pružena mogućnost uvida u spis predmeta i da nema primjedbi.
Ako se stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati pozivu za uvid u spis predmeta, uvid može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid, u kojem je slučaju stranka dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu.