clanak False

Minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte

19.04.2017.

Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju treba priložiti:

- rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe), ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),
- dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
- dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
- prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara - za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
- izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
- izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
- rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Ministarstva zdravlja,
- izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,
- nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
- dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara,
- dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu.
Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju i izvođači radova).Uz zahtjev za nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima koji se ne kategoriziraju treba priložiti:

- rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe),
- rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),
- dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora,
- izjava sukladno članku 25. stavku 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti