clanak False

Minimalno tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine i usluga u trgovini

19.04.2017.

Uz zahtjev koji se podnosi za trgovine treba priložiti:

- dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.),
- preslik rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar,
- dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
- prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara - za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
- izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
- druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora.