clanak False

Minimalno tehnički uvjeti za turističke agencije

19.04.2017.

Uz zahtjev koji se podnosi za turističke agencije treba priložiti:

- preslik rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu u Obrtni registar i obrtnicu,
- dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
- dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
- prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara - za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,

Voditelj poslovnice treba ispunjavati uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske ili države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije (ili državljanin trećih država uz suglasnost  Ministarstva turizma),
- da je poslovno sposoban,
- da ima najmanje srednju stručnu spremu,
- da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan,
- da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu
- da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice – dok ta mjera traje.

- izvješće o ispravnosti električnih instalacija.