clanak False

Načini prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, podnošenje zahtjeva PUTEM APLIKACIJE "HUMANITARNA POMOĆ"

10.01.2022.

VAŽNA OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA!

Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija, podnošenje Izvješća i obrasci propisani su:
Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći, "Narodne novine", broj 16/20

Od 1. srpnja 2020. godine sve pravne i fizičke osobe U OBVEZI SU OTVORITI KORISNIČKI RAČUN U APLIKACIJI "HUMANITARNA POMOĆ", na sljedećoj poveznici:  https://humanitarna-pomoc.mrosp.hr/login
(na Google Chrome ili Firefox poslužitelju)

1. STALNO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI
Svi oblici kontinuiranog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći od strane neprofitnih pravnih osoba kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Tko može prikupljati i pružati humanitarnu pomoć prema uvjetima Zakona o humanitarnoj pomoći ("Narodne novine", broj: 102/15 i 98/19):
-
neprofitna pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj kojoj je djelatnost prikupljanja i pružanja humanitarna ovlast propisana posebnim zakonom;
-
neprofitna pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj kojoj je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost pod uvjetom da je u razdoblju od dvije godine, prije podnošenja zahtjeva za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, organizirala najmanje pet humanitarnih akcija, ili manji broj ako su trajale ukupno najmanje 180 dana;
-
zaklada, odnosno fundacija čija je zakladna svrha sukladna čl. 2 Zakona o humanitarnoj pomoći.

Neprofitna pravna osoba, kojoj je rješenjem odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći pomoći, dužna je nadležnom upravnom tijelu prijaviti svaku promjenu zbog koje više ne ispunjavaju uvjete propisane Zakonom, a najkasnije u roku od 30 dana od nastale promjene.

2. HUMANITARNA AKCIJA

Vremenski ograničeno 
(najduže 90 dana), organizirano prikupljanje humanitarne pomoći, za određenog korisnika, odnosno korisnike ili za definiranu svrhu.

Tko može organizirati humanitarnu akciju pod uvjetima ovog Zakona:
 •  stalni prikupljatelj humanitarne pomoći;
 •  neprofitna pravna osoba koja nema rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći;
 •  profitna pravna osoba i
 •  fizička osoba.
Organizator humanitarne akcije podnosi zahtjev nadležnom upravnom tijelu, putem aplikacije "Humanitarna pomoć", najmanje petnaest (15) dana prije planiranog početka akcije, a iznimno u kraćem roku, ako to zahtijevaju izvanredne okolnosti uslijed ugroženosti života i zdravlja ljudi. (Originale zahtjeva, nakon provjere nadležnog upravnog tijela, podnositelj zahtjeva dostavlja putem pošte ili osobno na adresu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Odsjek za humanitarnu pomoć, Nova cesta 1, 10000 Zagreb)

Način podnošenja Zahtjeva, potrebna dokumentacija, podnošenje Izvješća i obrasci propisani su:
Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći ("Narodne novine", broj: 16/20 )

Zakonom o humanitarnoj pomoći ("Narodne novine", broj:  102/15 i 98/19 ) propisuje se:
POSTUPAK RASPOLAGANJA NEUTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA prikupljenima u humanitarnoj akciji – čl. 25. i čl. 26. Zakona
POSTUPANJE S NENAMJENSKI UTROŠENIM SREDSTVIMA prikupljenima u humanitarnoj akciji – čl. 46. i čl. 47. Zakona

ORGANIZATOR HUMANITARNE AKCIJE DUŽAN JE:
 • prikupljena financijska sredstva voditi na IZDVOJENOM RAČUNU za humanitarnu akciju
 • sredstva koja su u okviru humanitarne akcije prikupljena u gotovini bez odgode uplatiti na račun humanitarne akcije
 • za iskazane materijalne potrebe korisnika nakon završetka humanitarne akcije bez odgađanja korisniku isplatiti sredstva ili izvršiti plaćanje fizičkoj odnosno pravnoj osobi koja korisniku pruža usluge koje su predmet humanitarne akcije, a sukladno Planu korištenja prikupljene pomoći
 • isplate korisniku za iskazane materijalne potrebe vrše se na temelju pisane izjave korisnika, njegova zakonskog zastupnika odnosno člana obitelji korisnika koja sadržava specifikaciju materijalnih potreba korisnika vezanih uz svrhu humanitarne akcije
 • za financijska sredstva isplaćena neposrednom pružatelju usluga pribaviti odgovarajući financijski instrument i dokaz o pruženoj usluzi
 • prikupljenu humanitarnu pomoć u naravi dodijeliti korisniku što je prije moguće
 • nadležnom uredu dostaviti izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od trideset dana od dana završetka humanitarne akcije te konačno izvješće u roku od petnaest dana nakon posljednje transakcije, povezane s provedenom humanitarnom akcijom

KORISNIK HUMANITARNE AKCIJE obvezan je potpisati izjavu o preuzimanju humanitarne pomoći te je odgovoran za svrsishodno korištenje financijskih sredstava i drugih oblika koje mu dodijeli organizator humanitarne akcije