clanak False

Potpore u poljoprivredi

19.04.2017.
Od 2016. Grad Zagreb provodi nove mjere utvrđene Programom održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba 2016.-2020. Mjere propisane Programom su:

Mjere zaštite proizvodne i funkcionalne sposobnosti poljoprivrednog i šumskog zemljišta:

1. Potpora za održavanje i uređivanje poljoprivrednog zemljišta (kanali III. i IV. reda, drenažni sustavi, putovi, prirodne barijere)
2. Potpora za okrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta, komasacija
3. Potpora za pošumljavanje i stvaranje šumskih područja

Mjere razvoja konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva te nastavka tradicionalne poljoprivredne proizvodnje u ruralnom prostoru:

1. Potpore za ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima, povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektoru vinogradarstva, voćarstva, povrtlarstva, stočarstva, cvjećarstva, ljekovitog i začinskog bilja
2. Potpora za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda, i to grožđa, voća, povrća, ljekovitog bilja, cvijeća i animalnih proizvoda te za njihovo stavljanje na tržište
3. Početne potpora za skupine i organizacije proizvođača u sektoru poljoprivrede
4. Potpora za proizvođače poljoprivrednih proizvoda i proizvođačka udruženja koji sudjeluju u programima kvalitete
5. Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivrednih i šumskih proizvoda - Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za promociju poljoprivrednih proizvoda (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 14/18 i 12/19 )
6. Potpora za nadoknadu štete uzrokovane nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom
7. Potpora za ulaganja u infrastrukturu povezanu s razvojem, modernizacijom ili prilagodbom sektora šumarstva
8. Potpora za ulaganja koja se odnose na preradu poljoprivrednih proizvoda u nepoljoprivredne proizvode
9. Početne potpora za mlade poljoprivrednike
10. Potpora za male poljoprivrednike
11. Potpora za usluge zamjene na poljoprivrednom gospodarstvu
12. De minimis potpora za poljoprivredni sektor (Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju)
13. De minimis potpora za preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda - Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za preradu i trženje u poljoprivredi (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 8/18)
14. Organizacija poljoprivrednih i šumarskih manifestacija i sudjelovanje u programima kvalitete proizvoda od interesa za Grad Zagreb u partnerstvu ili suorganizaciji s drugim pravnim i fizičkim osobama kao i drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave - Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za promociju poljoprivrednih proizvoda (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 14/18 i 12/19)

Mjere jačanja strukovnog, cjeloživotnog i specijalističkog obrazovanja u skladu s potrebama poljoprivrednog i šumarskog sektora:

Potpora za prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

Mjere u funkciji očuvanja tradicionalnih obilježja i uređivanja naselja ruralnog i suburbanog karaktera i nekadašnjih seoskih naselja uklopljenih u Grad Zagreb:

Potpora za pokretanje poslovanja za nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima.
Gradonačelnik Grada Zagreba donijet će provedbene akte za realizaciju Programa na temelju kojih će se raspisati javni natječaji za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora.

Mjera - potpora za premještaj poljoprivrednih zgrada

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada u 2015. na temelju Odluke o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba i pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede od 9. srpnja 2015. u kojem navodi da nakon analize Odluke smatra da je riječ o programu izuzetom od obveze prijave Europskoj Komisiji budući je Odluka izrađena na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima sukladnima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193 od 1. srpnja 2014.) te da je usklađena s pravilima o državnim potporama, odnosno u ovom slučaju s pravilima iz Uredbe. Ova potpora dodjeljivat će se do 1. srpnja 2019. godine, a natječaji će se raspisivati za svaku tekuću godinu ovisno o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima osiguranim na pozicijama Gradskog ureda (NATJEČAJI).

Mjera - potpora za zatvaranje proizvodnih kapaciteta

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je Javni natječaj za dodjelu nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na temelju Odluke o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba i odobrenja Europske komisije broj potpore: SA.42535 (2015/N) u kojem navodi da je potpora spojiva s unutarnjim tržištem Europske unije u skladu sa člankom 107. stavkom 3. točkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ova potpora  dodjeljivat će se do 1. srpnja 2019. godine, a natječaji će se raspisivati za svaku tekuću godinu ovisno o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima osiguranim na pozicijama Gradskog ureda (NATJEČAJI).