clanak False

Sektor za informiranje i komunikaciju

28.11.2023.
Pomoćnica pročelnika za informiranje i komunikaciju - glasnogovornica: mr. sc. Dinka Živalj
Tel: 01 610-0053
E-mail: javnost@zagreb.hr
- obavlja poslove uspostave odnosa gradske uprave sa svim vrstama javnosti, komunikaciju s medijima, komunikaciju putem društvenih mreža, poslove koordinacije vezane za izradu i održavanje web stranica gradskih upravnih tijela, izradu tiskanih i elektroničkih vizualnih rješenja za promotivne aktivnosti Grada, poslove koordinacije promotivnih i edukacijskih aktivnosti Grada, poslovi vezani za izradu vizualnog identiteta i razvoja koncepcije brandinga Grada, poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima radi stvaranja afirmativne slike Grada u javnosti te poslovi izrade analiza, izvješća, programa, planova i drugih stručnih materijala.
 
SLUŽBA ZA INFORMIRANJE I MEDIJE
Voditelj Službe za informiranje i medije: kontakt osoba:
Tel: 01 6101-319
E-mail: javnost@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi kreiranja, uspostave i unapređivanja odnosa gradske uprave sa svim vrstama javnosti, a koji obuhvaćaju prikupljanje i obradu informacija o radu gradske uprave radi njihovog objavljivanja na usmeni, pisani, odnosno audiovizualni način, poslovi vezani uz dostavljanje informacija medijima, organiziranje press konferencija, davanje intervjua,  izdavanje tiskanog i snimljenog materijala, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Službe što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, poslovi izravnog predstavljanja gradske uprave posjetiteljima, poslovi izrade programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala, organiziranja tribina, savjetovanja i seminara o pitanjima značajnima za Grad te poslovi vođenja dokumentacije.

SLUŽBA ZA DIGITALNU KOMUNIKACIJU
Voditeljica Službe za digitalnu komunikaciju - Koraljka Eterović
Tel: 01 6101-314
E-mail: koraljka.eterovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi kreiranja  i objave sadržaja odnosno informacija o radu gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i gradskih upravnih tijela na različitim digitalnim kanalima Grada, odgovori na upite i komentare korisnika društvenih mreža, komunikacija s javnosti i medijima putem društvenih mreža i web stranice Grada, poslovi koordinacije izrade i održavanja web stranice Grada, koordinacije komunikacijskih aktivnosti gradskih upravnih tijela na digitalnim kanalima Grada, poslovi izrade analiza, izvješća, programa, planova i drugih stručnih materijala, poslovi u svezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Službe što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu. 

SLUŽBA ZA PROMIDŽBU I VIZUALNI IDENTITET GRADA
Voditeljica Službe za promidžbu i vizualni identitet Grada - Ana Ćosić Pajurin
Tel: 01 6101-312
E-mail: ana.cosic-pajurin@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi koordinacije promotivnih i edukacijskih aktivnosti Grada, poslovi vezani uz izradu vizualnog identiteta Grada, kreiranje i izradu promotivnih tiskanih i elektroničkih materijala koji predstavljaju Grad Zagreb (poslovnih prezentacija, dokumenata, poklona, mapa, letaka, postera, brošura, vizitki i sl.), poslovi vezani uz razvoj koncepcije brandinga Grada, poslovi u vezi s organiziranjem stručnih izlaganja, tribina, predavanja, konferencija i promotivnih i poticajnih aktivnosti u cilju stvaranja afirmativne slike Grada u javnosti, poslovi izrade analiza, izvješća, programa, planova i drugih stručnih materijala te poslovi u svezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Službe što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu.