clanak False

Sektor za pravne i financijske poslove

28.12.2022.
Pomoćnica pročelnika za pravne i financijske poslove - Jasminka Lukač, dipl.iur.
Tel: 01 610-1308, faks: 01 610-0063
E-mail: jasminka.lukac@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi praćenja stanja i propisa u područjima iz djelokruga Ureda, pripremanja i izrade te sudjelovanja u izradi nacrta propisa i drugih akata u područjima iz djelokruga Ureda, davanje primjedaba i prijedloga na nacrte zakona i drugih propisa u područjima iz djelokruga Ureda, stručni, administrativni i tehnički poslovi koji se odnose na pripremu dokumentacije i komunikaciju sa gradskim upravnim tijelima, poslovnim subjektima i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ureda, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave iz djelokruga Ureda, izrade prijedloga zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunu i usklađivanja Plana javne nabave s financijskim planom Ureda te poslovi izrade prijedloga financijskog plana Ureda.

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE
Voditeljica Službe za pravne poslove: Maja Orlić, dipl.iur.
Tel: 01 610-1311, faks: 01 610-0063
E-mail: maja.orlic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi praćenja stanja i propisa u područjima iz djelokruga Ureda, pripremanja i izrade te sudjelovanja u izradi nacrta propisa i drugih akata u područjima iz djelokruga Ureda, obrade zahtjeva za uporabu grba, zastave te naziva „Grad Zagreb“, poslovi obrade i davanja mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima iz djelokruga Ureda, davanje primjedaba i prijedloga na nacrte zakona i drugih propisa u područjima iz djelokruga Ureda, poslovi pružanja stručne pomoći Kabinetu gradonačelnika i drugim službama i odjelima Ureda, poslovi prikupljanja i pripremanja dokumentacije vezano uz ostvarivanje prava službenika i namještenika Ureda, stručni, administrativni i tehnički poslovi koji se odnose na pripremu dokumentacije i komunikaciju sa gradskim upravnim tijelima, poslovnim subjektima i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ureda te drugi poslovi iz djelokruga Službe, poslovi praćenja unutarnjeg ustroja Ureda, sistematizacije i popunjenosti radnih mjesta te pripremanja stručnih materijala za potrebe Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima, što obuhvaća poslove izrade očitovanja na žalbe i tužbe i izrade prijedloga zahtjeva za pokretanje  postupaka zbog povrede službene dužnosti.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE POSLOVE
Voditelj Službe za financijske poslove: Marijo Teskera, dipl.oec.
Tel: 01 610-1064, faks: 01 610-0063
E-mail: marijo.teskera@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Ureda, u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave za druge potrebe iz djelokruga Ureda, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, praćenja izvršenja sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, izrade prijedloga zahtjeva za osiguranje sredstava u proračunu i usklađivanja Plana javne nabave s financijskim planom Ureda, poslovi praćenja obračuna troškova poslovanja, namjenskog korištenja sredstava po korisnicima i namjeni, te izvršenja po financijskim pozicijama, poslovi izrade prijedloga financijskog plana Ureda za proračunsku godinu i analiziranja izvršenja financijskog plana, te izrade izvješća o izvršenju financijskog plana Ureda, poslovi vezani uz zaprimanje i obradu dokumenata za plaćanje Ureda i poslovi analize službenih putovanja te obrada putnih naloga i drugih dokumenata prema kojima se obavlja isplata.