clanak False

Sektor za investicijsko održavanje objekata i pripremu projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije

21.02.2022.
Pomoćnica pročelnika za investicijsko održavanje objekata i pripremu projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije: Štefica Mihalic
Tel: 01 460-3202, faks: 01 460-3242
E-mail. stefica.mihalic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi sudjelovanja u izradi mreže predškolskih ustanova, osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova, te mreže sportskih građevina radi planske izgradnje, poslovi utvrđivanja prioriteta investicijskog ulaganja, investicijskog i tekućeg održavanja objekata u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, te obnove i održavanja sportskih objekata što se financiraju  sredstvima iz gradskog proračuna, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupaka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Ureda što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu,  vođenja evidencija o stanju objekata iz djelatnosti, održavanja opreme, te izvršenja  ugovora o javnoj nabavi izvođenja radova i nabavci opreme, poslovi pripreme dokumentacije za podnošenje projektnih prijedloga na otvorene pozive za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava osiguranih financijskim instrumentima Europske unije, praćenja provedbe podnesenih projektnih prijedloga, te očitovanja nadležnim tijelima provedbe, poslovi pripreme i podnošenja zahtjeva za nadoknadom sredstava u propisanim rokovima te pribavljanja propisane dokumentacije, vođenja evidencija o planiranim, prijavljenim i projektima u provedbi, koordinacije s nadležnim ministarstvima, gradskim upravnim tijelima te drugim javnopravnim tijelima i pravnim osobama te pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

ODJEL ZA PLANIRANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA
Voditeljica Odjela za planiranje i održavanje objekata: Vanda Ritz
Tel: 01 610-0568, faks: 01 610-0503
E-mail: vanda.ritz@zagreb.hr 
- obavljaju se poslovi sudjelovanja u izradi mreže predškolskih ustanova, osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova, te mreže sportskih građevina radi planske izgradnje, prikupljanja i analiziranja podataka sa ciljem definiranja potreba za proširenje kapaciteta ustanova te definiranje prioriteta, poslovi utvrđivanja prioriteta investicijskog ulaganja, investicijskog i tekućeg održavanja objekata u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, te obnove i održavanja sportskih objekata što se financiraju  sredstvima iz gradskog proračuna, vođenja evidencija o stanju objekata iz djelatnosti, održavanja opreme, te izvršenje  ugovora o javnoj nabavi izvođenja radova i nabavci opreme, sudjelovanja u postupku izrade prostornih planova, te izrade kratkoročnih i dugoročnih planova izgradnje novih i dogradnju postojećih objekata, te izradu projektnih zadataka i prijedloga za gradnju novih objekata, obavljaju se poslovi pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave te suradnja s drugim gradskim upravnim tijelima koji sudjeluju u poslovima izgradnje i energetske obnove odgojno-obrazovnih i sportskih objekata.

ODJEL ZA PRIPREMU I OBRADU DOKUMENTACIJE
Voditelj Odjela za pripremu i obradu dokumentacije. kontakt osoba.
Tel: 01 610-0533, faks: 01 610-0503
- obavljaju se poslovi administrativne obrade dokumentacije za podnošenje projektnih prijedloga, u vezi s pripremom i provedbom postupaka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Ureda što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, suradnje u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Ureda, stručne obrade i pripreme dokumentacije za nadmetanje i zahtjeva za početak postupka javne nabave, izvršenja sklopljenih ugovora o javnoj nabavi, suradnje s nadležnom službom za javnu nabavu u pripremi podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, obrade dokumentacije o odabiru gospodarskih subjekata, kontrola troškovnika i računske ispravnosti troškovnika te suradnje s nadležnim odjelima u Sektoru u dijelu poslova koji se odnosi na izvršenje sklopljenih ugovora i potrebe sklapanja dodataka ugovoru te dostave traženih dopuna dokumentacije u svrhu realizacije projektnih prijedloga, obavljaju se poslovi pribavljanja potrebne dokumentacije u svrhu praćenja realizacije projektnih prijedloga, provedbe i kontrole sklopljenih ugovora o dodjeli financijskih sredstava te poslovi osiguravanja pravovremeno ishođene dokumentacije za potrebe nadležnih kontrolnih/revizorskih tijela.

ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE
Voditeljica Odjela za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije: Tanja Dujlović, univ.spec.
Tel: 01 610-0523, faks: 01 610-0503
E-mail: tanja.dujlovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi pripreme dokumentacije za podnošenje projektnih prijedloga na otvorene pozive za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava osiguranih financijskim instrumentima Europske unije, ishođenja potrebnih suglasnosti i ovlaštenja te suradnje s nadležnim tijelima i drugim subjektima, praćenja provedbe podnesenih projektnih prijedloga, izrade očitovanja nadležnim tijelima provedbe, izrade i podnošenja zahtjeva za nadoknadom sredstava u propisanim rokovima te pribavljanja propisane dokumentacije, pripreme stručnih podloga za izradu operativnih i financijskih planova projekata, poslovi praćenja i koordinacije projekata, izrade mjesečnih i tromjesečnih narativnih i financijskih izvješća, poslovi pripreme i obrade računa, sastavljanje projektnoga tima, određivanje ključnih aspekata održivosti projekta, određivanje udjela u financiranju, praćenje novčanoga tijeka projekta, poslovi vezani uz promidžbu i vidljivost projekata, izrade izvješća o praćenju provedbe i vrednovanja projekata,  poslovi analize učinkovitosti projekata u provedbi i provedenih projekata, analize financijskih pokazatelja, analize uspješnosti planiranih i provedenih aktivnosti, praćenja strateških dokumenata na nacionalnoj i lokalnoj razini vezano uz djelokrug Ureda, redovitog praćenja objavljivanih natječaja/javnih poziva za pravovremeno podnošenje projektnih prijedloga, vođenja evidencija o planiranim, prijavljenim i projektima u provedbi