clanak False

Sektor za poslove zaštite i spašavanja

03.01.2022.
Pomoćnik pročelnika za poslove zaštite i spašavanja: Vedran Šušković
Tel: 658-5155, faks: 658-5127
E-mail: vedran.suskovic@zagreb.hr

Obavljaju se poslovi u vezi s praćenjem propisa, stanja i pojava koje mogu dovesti do velike nesreće i katastrofe i organiziranja sustava zaštite i spašavanja ( u nastavku teksta: ZIS) u Gradu Zagrebu (u nastavku teksta: Grad), izradom izviješća o stanju sustava ZiS-a i smjernica za organizaciju i razvoj sustava ZiS-a na području Grada, u vezi s izradom i usklađivanjem Procjene ugroženosti Grada, Planom zaštite i spašavanja Grada, izradom vanjskih planova za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari koje mogu izazvati posljedice za život i zdravlje ljudi i okoliš, pripremom podloga za izradu općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i poslovi u provođenju ZiS-a, predlaganjem i sudjelovanjem u provođenju mjera i aktivnosti u ZiS-u, razvojem operativnih snaga ZiS-a i definiranjem potreba za razvoj snaga ZiS-a, praćenjem rada operativnih snaga i sudionika ZiS-a Grada, koordinacijom sudjelovanja operativnih snaga ZiS-a i omogućavanjem izravnog zapovijedanja gradonačelnika operativnim snagama u slučajevima velikih nesreća i katastrofa uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba, provedbom propisanih standardnih operativnih postupaka u katastrofama, poduzimanjem i provedbom mjera i postupaka u akcijama ZiS-a, poslovima suradnje sa središnjim državnim tijelom nadležnim za poslove ZiS-a, sudjelovanjem u izradi analiza i drugih stručnih materijala za Gradsku skupštinu Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba.

ODJEL ZA ANALITIKU I PLANIRANJE
Voditelj odjela za analitiku i planiranje: kontakt osoba:
Tel: 658-5142
Obavljaju se poslovi u vezi s praćenjem propisa, stanja i pojava koje mogu dovesti do velike nesreće i katastrofe, te prikupljanjem informacija i podataka, izradom izvješća o stanju sustava ZiS-a i smjernica za organizaciju i razvoj sustava ZiS-a na području Grada, u vezi s izradom i usklađivanjem Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Grad, Planom zaštite i spašavanja Grada, izradom vanjskih planova za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari koje mogu izazvati posljedice za život i zdravlje ljudi i okoliš, izradom operativnih planova, izradom planova civilne zaštite, izradom podloga za osiguranje dostupnosti vanjskih planova javnosti, pripremom podloga za izradu općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i poslovi u provođenju ZiS-a, određivanjem operativnih snaga ZiS-a i pravnih osoba od interesa za ZiS, predlaganjem osnivanja postrojbi civilne zaštite specijalističke i opće namjene sukladno procjeni ugroženosti, definiranjem potreba za razvoj snaga ZiS-a, predlaganjem i sudjelovanjem u provođenju mjera i aktivnosti u ZiS-u te obavljanjem administrativno-tehničkih poslova za Stožer zaštite i spašavanja Grada Zagreba i Stožere zaštite i spašavanja gradskih četvrti.

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE
Voditelj odjela za operativne poslove - Damir Gašparović
Tel: 658-5134
E-mail: damir.gasparovic@zagreb.hr
Obavljaju se poslovi u vezi s praćenjem i proučavanjem propisa koji se odnose na ustroj, popunu i obuku operativnih snaga za zaštitu i spašavanje Grada, razvojem operativnih snaga ZiS-a, praćenjem rada operativnih snaga i sudionika ZiS-a Grada, koordinacijom sudjelovanja operativnih snaga ZiS-a i omogućavanjem izravnog zapovijedanja gradonačelnika operativnim snagama u slučajevima velikih nesreća i katastrofa uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba, provedbom propisanih standardnih operativnih postupaka u katastrofama, poduzimanjem i provedbom mjera i postupaka u akcijama ZiS-a, predlaganjem popunjavanja i raspoređivanja pripadnika postrojbi civilne zaštite specijalističke i opće namjene, sudjelovanjem u mobilizaciji postrojbi civilne zaštite u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove ZiS-a, definiranjem potreba za opremanjem postrojbi i materijalnih sredstava za provođenje mjera civilne zaštite, osiguravanjem uvjeta za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere zaštite i spašavanja ljudi, imovine i okoliša sukladno planovima ZiS-a, te osiguravanjem uvjeta za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća.