clanak False

Sektor za razvoj Grada

03.01.2022.
Pomoćnik pročelnika za razvoj Grada - kontakt osoba:
Tel: 610-1840, faks: 610-1881

- obavljaju se poslovi vezani za strateške gradske projekte i ostale razvojne projekte u skladu s razvojnom politikom Grada, izradu odnosno koordinaciju izrade programa gradskog projekta, poslovi utvrđivanja strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima,  poslovi vezani na pripremu i provedbu regionalnih i međunarodnih projekata, predlaganja i unaprjeđenja suradnje s hrvatskim i europskim regijama, gradovima te tijelima i institucijama te daljnje unapređenje suradnje i međuinstitucionalne suradnje kao i participacije građana u provođenju aktivnosti regionalnih i međunarodnih projekata od utjecaja na razvoj Grada, poslovi prezentacije projekata, pripreme i organizacije javnih izlaganja, javnih rasprava, tematskih predavanja, okruglih stolova, radionica, izložbi, promocija knjiga i sličnih aktivnosti u funkciji razvoja Grada.

ODJEL ZA STRATEŠKE GRADSKE PROJEKTE
Voditelj Odjela za strateške gradske projekte: Tomislav Dumančić
tel: 610-1870, faks: 610-1881
E-mail: tomislav.dumancic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi u vezi sa strateškim gradskim projektima i ostalim razvojnim projektima u skladu s razvojnom politikom Grada, poslovi predlaganja programa korištenja prostora u vezi sa strateškim projektima Grada, poslovi proučavanja i analize stanja gradskih prostora, razvojnih funkcija i aspekata te s tim u vezi predlaganja kriterija za odabir prioritetnih projekata od važnosti za Grad i regiju, poslovi vezani za izradu odnosno koordinaciju izrade programa gradskih projekata te s tim u vezi suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, trgovačkim društvima, znanstvenim i stručnim ustanovama te drugim sudionicima, poslovi koji se odnose na utvrđivanje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima u postupku izdavanja pisane suglasnosti za zemljišta čiji je Grad vlasnik, suvlasnik, zajednički vlasnik, odnosno izvanknjižni vlasnik i/ili nositelj drugih stvarnih prava, suradnju s drugim gradskim upravnim tijelima i drugim mjerodavnim subjektima u postupcima povezanim s ocjenom strategijskog interesa Grada, poslovi vezani za pribavljanje i izradu studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, poslovi u vezi s pripremom i provedbom  postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), poslovi pružanja podataka, pripreme informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela, kao i drugi poslovi u vezi sa strateškim gradskim projektima i ostalim razvojnim projektima.  

Izvan sjedišta Sektora, na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 1, I.kat

ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU REGIONALNIH I MEĐUNARODNIH PROJEKATA
Voditelj Odjela za pripremu i provedbu regionalnih i međunarodnih projekata: Matija Vuger
tel: 658-5886, faks: 658-5893
E-mail: matija.vuger@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i provedbu regionalnih i međunarodnih projekata od utjecaja na razvoj Grada, koordinaciju i provođenje aktivnosti koje doprinose lokalnoj implementaciji projekata, praćenje i vrednovanje ostvarenih rezultata projekata i utjecaja na razvoj Grada, predlaganje suradnje s hrvatskim i europskim regijama, gradovima te tijelima i institucijama nadležnim za strategijsko planiranje europskih gradova, s naglaskom na urbanu obnovu, okoliš i održivu mobilnost, daljnje unapređenje suradnje i međuinstitucionalne suradnje te participacije građana u provođenju aktivnosti regionalnih i međunarodnih projekata, promociju i unaprjeđenje razvoja Grada u regionalnom, nacionalnom i međunarodnom okruženju, pružanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela te drugi poslovi u vezi s pripremom i provedbom regionalnih i međunarodnih projekata i suradnje u funkciji razvoja Grada.

ODJEL ZA PREZENTACIJU PROJEKATA (ZAGREBFORUM)
Voditeljica Odjela za prezentaciju projekata (ZAGREBFORUM): Ana Magdić
tel: 658-5734, faks: 658-5893
E-mail: ana.magdic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi prezentacije projekata u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada, naročito njegovih javnih prostora, pružanjem podataka, informacija i odgovora s područja razvoja Grada, omogućavanjem uvida u važeću dokumentaciju i dokumentaciju povezanu sa pripremom i provedbom strateških gradskih i drugih razvojnih projekata, poslovi pripreme i organizacije javnih izlaganja, javnih rasprava, tematskih predavanja, okruglih stolova, radionica, izložbi, promocija knjiga i sličnih aktivnosti stručnoj javnosti te dionicima iz javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora, pripreme, koordinacije i organizacije sastanaka povezanih s razvojnom politikom Grada, lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne razine, pripreme i izrade publikacija o razvojnim planovima, programima i projektima kao i drugih publikacija iz nadležnosti odnosno djelokruga Ureda.