clanak False

Upute za slučaj potresa u Gradu Zagrebu

14.01.2016.
Ured za upravljanje u hitnim situacijama izdao je Upute za slučaj potresa u Gradu Zagrebu. Upute sadržavaju osnovne podatke o potresima, upute o ponašanju u slučaju potresa kao i postupke koji prethode evakuaciji. Sastavni dio uputa je i karta s prikazom evakuacijskih koridora kao i prihvatnih i evakuacijskih površina. Upute će biti distribuirane u javne objekte na području grada: škole, vrtiće, visokoškolske ustanove, učeničke domove, zdravstvene ustanove, objekte uprave itd. Upute su tiskane u 3000 primjeraka na formatu plakata B1.