clanak False

Besplatni udžbenici

11.01.2022.
Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, HRVI iz Domovinskog rata i njihova djeca, te djeca smrtno stradalih i djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na besplatne udžbenike, ako to pravo ne ostvaruju po drugim propisima, te ukoliko ispunjavanju uvjet prihodovnog cenzusa (ako redoviti mjesečni novčani prihodi po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelaze 1.995,60 kn) i ukoliko ispunjavaju i druge uvjete propisane Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Narodne novine 80/18) za potrebe redovnoga školovanja u srednjim školama i redovitoga ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima.
Djeca smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca umrlih  hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja su bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja imaju pravo na besplatne udžbenike bez obzira na ostvarene redovite mjesečne novčane prihode po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini.
Pravo za učenike srednje škole  se ostvaruje u vidu novčane naknade i to u iznosu koji odgovara iznosu na priloženom računu u izvorniku za kupljene udžbenike, a uzimaju se u obzir samo iznosi koji se odnose na cijene udžbenika s Konačne liste za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan. Iznos do kojeg se može ostvariti novčana naknada ne može biti veći od maksimalne cijene kompleta udžbenika prema Konačnoj listi za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan.
Ukoliko se zahtjevu ne priloži račun u izvorniku iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika, pravo na novčanu naknadu ostvaruje se u iznosu od 70% prosječne cijene kompleta obveznih udžbenika prema Konačnoj listi za sve osnovne škole za razred u koji je korisnik upisan, odnosno prema Konačnoj listi za sve srednje škole - gimnazijski program ili sve srednje škole – strukovni program za razred i program u koji je upisan.
Pravo na besplatne udžbenike za studente  ostvaruje se u iznosu novčane naknade koja odgovara iznosu maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika za sve razrede svih srednjih škola, uvećane za 20%.
Maksimalne cijene kompleta udžbenika utvrđuje ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:
• za srednju školu od 01. srpnja do zaključno 01. studenog tekuće kalendarske godine u kojoj započinje školska godina
• za studente od 01.siječnja do zaključno 30.travnja tekuće akademske godine

Uz zahtjev prilažu se i propisani obrasci:
Obrazac broj 1 – Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike i popis priloženih isprava
Obrazac broj 2  – Izjava o korištenju prava na besplatne udžbenike
Obrazac broj 3 – Izjava o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu korisnika i članova kućanstva
Popis dokaza koji se prilažu uz zahtjev

Djeca poginule, umrle ili nestale osobe pod okolnostima iz članka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) , djeca mirnodopskog vojnog i civilnog invalida rata čije oštećenje organizma je nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. navedenog Zakona, mirnodopski vojni i civilni invalid rata čije oštećenje organizma je nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. istog Zakona ostvaruju pravo na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama, ako ispunjavanju prihodovni cenzus (1.995,60 kn po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini) i druge uvjete predviđene Pravilnikom o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 73/14).
Pravo za učenike osnovne i srednje škole se ostvaruje u vidu novčane naknade i to u iznosu koji odgovara iznosu na priloženom računu u izvorniku za kupljene udžbenike, a uzimaju se u obzir samo iznosi koji se odnose na cijene udžbenika s Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih sredstava koje odobrava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan. Iznos do kojeg se može ostvariti novčana naknada ne može biti veći od iznosa cijene kompleta udžbenika prema Konačnoj listi za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan.
Ukoliko se zahtjevu ne priloži račun u izvorniku iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika, pravo na novčanu naknadu ostvaruje se u iznosu od 50% prosječne cijene kompleta obveznih udžbenika prema Konačnoj listi za sve osnovne škole za razred u koji je korisnik upisan, odnosno prema Konačnoj listi za sve razrede svih srednjih škola.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:
• za osnovnu ili srednju školu od 01. srpnja do zaključno 01. studenog tekuće kalendarske godine

Uz zahtjev prilažu se i propisani obrasci:
Obrazac broj 1 – Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike i popis priloženih isprava
Obrazac broj 2  – Izjava o korištenju prava na besplatne udžbenike
Obrazac broj 3 – Izjava o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva
Popis dokaza potrebnih za vođenje postupka