clanak False

Zdravstvena zaštita

11.01.2022.
Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata kojem je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, ima pravo na zdravstvenu zaštitu višu od standarda koji se osigurava u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.
Pravo se ostvaruje ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Narodne novine 104/18), a obuhvaća medicinsku rehabilitaciju, fizikalnu terapiju, pravo na potrebna ortopedska i druga pomagala, lijekove i liječenje s pravom na naknadu za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite, naknadu dijela troškova za osobu koja prati hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi liječenja u inozemstvu kada je odobreno rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, palijativnu skrb.