clanak False

Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša

20.10.2016.
Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, ulaganja i investicije, poduzetništvo, obrt, zadruge, poticanje razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva i cijene komunalnih usluga, restrukturiranje i privatizaciju trgovačkih društava u vlasništvu Grada, zaštitu potrošača, rudarstvo, štete od elementarnih nepogoda, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


1. GOSPODARSKE DJELATNOSTI I RAD


1.1. Radno vrijeme objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge
Zakoni i podzakonski propisi
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15, 121/16, 99/18)
Gradski propisi
- Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16)


1.2. Rudarstvo
Zakoni i podzakonski propisi
- Zakon o rudarstvu (Narodne novine 56/13, 14/14) - nadležnost preuzelo Ministarstvo gospodarstva sukladno članku 169.
Gradski propisi
- Zaključak o donošenju Rudarsko-geološke studije Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14)


1.3. Pogrebnička djelatnost
Zakoni i podzakonski propisi
- Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine 36/15)


1.4.Utvrđivanje razloga za prestanak zadruge
Zakoni i podzakonski propisi
- Zakon o zadrugama (Narodne novine 34/11, 125/13, 76/14)


1.5. Javne komisione prodavaonice
Zakoni i podzakonski propisi
- Ovršni zakon (Narodne novine 112/12, 25/13, 93/14, 55/16,73/17)
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara (Narodne novine 38/11)


1.6. Obrt, domaća radinost i sporedno zanimanje
Zakoni i podzakonski propisi
- Zakon o obrtu (Narodne novine 143/13)
- Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra (Narodne novine 58/09)
- Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (Narodne novine 42/08)
- Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (Narodne novine 101/95)
- Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti (Narodne novine 60/10 i 17/12)
- Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007 (Narodne novine 58/07, 72/07 – ispr.)
- Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (Narodne novine 112/07)
- Pravilnik o obliku i sadržaju odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (Narodne novine 100/07, 132/08, 93/09)
- Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice (Narodne novine 101/15)
- Pravilnik o izdavanju EU potvrde (Narodne novine 123/15)
- Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice (Narodne novine 159/13, 151/14, 135/15, 3/17, 3/18)
- Odluka o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja (Narodne novine 151/14, 3/17, 3/18)


1.7.Turistički vodiči
Zakoni i podzakonski propisi
- Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine 130/17)
- Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (Narodne novine 50/08)
- Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (Narodne novine 50/08, 90/08, 112/09,33/10,62/10)


1.8. Utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti
1.8.1.Ugostiteljstvo
Zakoni i podzakonski propisi
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15, 121/16, 99/18)
- Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" (Narodne novine 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14)
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine 9/16, 54/16, 61/16, 69/17)
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, broj 54/16 i 69/17)
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (Narodne novine 54/16)
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Narodne novine 54/16,69/17)
- Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (Narodne novine 5/08)
1.8.2. Trgovina
Zakoni i podzakonski propisi
- Zakon o trgovini (Narodne novine 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 – Odluka USRH, 114/11, 68/13, 30/14)
- Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Narodne novine 39/09, 46/15)
- Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine 66/09, 108/09, 8/10, 108/14)
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Narodne novine 29/13)
1.8.3.Turističke agencije - prešlo u nadležnost Ministarstva turizma
- Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine 130/17) – primjena u dijelu koji se odnosi na luke nautičkog turizma i turističke vodiče


1.9. Evidencija kolektivnih ugovora, te objava kolektivnih ugovora
Zakoni i podzakonski propisi
- Zakon o radu (Narodne novine 93/14, 127/17)
- Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (Narodne novine 32/15)
- Pravilnika o načinu objave kolektivnih ugovora (Narodne novine  146/14)


1.10. Izdavanje potvrda o uzdržavanju i sastavu kućanstva
Zakoni i podzakonski propisi
- Zakon o radu (Narodne novine 93/14, 127/17)


1.11. Registracija udruga sindikata i udruga poslodavaca
Zakoni i podzakonski propisi
- Zakon o radu (Narodne novine 93/14, 127/17)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga (Narodne novine 32/15)


1.12.Registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima
Zakoni i podzakonski propisi
- Zakon o radu (Narodne novine 93/14, 127/17)
- Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (Narodne novine 32/15)


1.13. Ostvarivanje prava na besplatnu mjesečnu pokaznu karti ZET-a za nezaposlene osobe
Zakoni i podzakonski propisi
Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17)
Gradski propisi
Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16, 23/16).


2. PODUZETNIŠTVO I TURIZAM


2.1. Poticanje razvoja obrta i poduzetništva
Zakoni i podzakonski propisi
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16),
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine 93/13, 114/13, 41/14, 57/18),
- Uredba komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Europski list)
Gradski propisi
- Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013.-2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13, 25/13, 22/14, 2/15, 9/16 i 24/17)
- Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/18),
- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za odobravanje dodjele potpora inovatorima radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/15),
- Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za razvoj društvenog poduzetništva (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/15, 20/16 i 18/18),
- Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/15 i 12/16),
- Pravilnik o dodjeli potpora za organizaciju manifestacija kojima se promiče poduzetništvo i obrtništvo u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/17),
- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samo zapošljavanje (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/17 i 19/18),
- Program organizacije manifestacija od gospodarskog interesa za Grad Zagreb 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/17 i 16/18),
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15, 2/16 i 7/18),


2.2. Turizam
Zakoni i podzakonski propisi
- Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine 130/17)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine 152/08)
- Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. (Narodne novine 53/13).
Gradski propisi
- Program financiranja udruga iz područja zaštite potrošača, promicanja poduzetništva i obrta, promocije inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu i razvoja turizma u 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17),
- Pravilnik o dodjeli financijskih potpora za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/15, 2/16 i 3/17)


3. INVESTICIJE
Zakoni i podzakonski propisi
- Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 78/12 i 152/14),
- Zakon o koncesijama (Narodne novine 69/17),
- Pravilnik o registru koncesija (Narodne novine 26/13),
- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine 73/97 i 174/04 - čl. 65. st. 2. Zakona o zaštiti i spašavanju),
- Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine 96/98)


4. PRAVNI POSLOVI I PRAĆENJE POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU GRADA

Propisi Europske unije
- Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (Sl. L. L 315/1 od 3.12.2007.)
- Uredba (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Sl. L. L 354 od 23.12.2016.)
Zakoni i podzakonski propisi
- Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine, 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-646/99 i broj: U-I-945/1999, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11- čl. 381. st. 1. toč. 8. Kaznenog Zakona, 152/11 – pročišćeni tekst , 111/12, 68/13 i 110/15)
- Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18)
- Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine
- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09)
Gradski propisi
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18)
- Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u gradu zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/17)
- Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća I njegovih radnih tijela ( Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18)
- Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/10 i 20/10)


5. ENERGETIKA, GOSPODARENJE ENERGIJOM I ENERGETSKI ODRŽIVI RAZVOJ
 

5.1. Propisi Europske unije

 • Uredba (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora
 • Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije
 • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1348/2014 оd 17. prosinca 2014. o izvješćivanju o podacima i provedbi članka 8. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije
 • Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009


5.1.1. Električna energija
 • Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ
 • Uredba (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003
 • Uredba Komisije (EU) br. 543/2013 od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća
 • Uredba Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima
 • Uredba Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu
 • Uredba Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta
 • Uredba Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca
 • Uredba Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka
 • Uredba Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava
 • Uredba Komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja
 • Uredba Komisije (EU) 2017/2196 od 24. studenoga 2017. o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu elektroenergetskih sustava


5.1.2. Plin
 • Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ
 • Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005
 • Uredba Komisije (EU) 312/2014 od 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža
 • Uredba Komisije (EU) 2015/703 od 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka
 • Uredba Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin
 • Uredba Komisije (EU) 2017/459 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013
 • Uredba (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010
 

5.2. Provedba propisa EU

Uredba Komisije (EU) 2016/1388
 • Odluka o donošenju Kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisijom (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca
Uredba Komisije (EU) 2016/631
 • Odluka o donošenju Kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisijom (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu
Uredba Komisije (EU) 2016/1447
 • Odluka o donošenju Kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka
Uredba Komisije (EU) 2017/459
 • Pravila raspodjele kapaciteta transportnog sustava na interkonekcijskoj točki Dravaszerdahely u obvezujućoj fazi Open Season postupka

5.3. Energetski zakoni

 • Zakon o energiji (Narodne novine, br. 120/12, 14/14, 102/15, 68/18 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti)
 • Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 22/13, 102/15, 68/18)
 • Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18)
 • Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18)
 • Zakon o tržištu toplinske energije (Narodne novine, br. 80/13, 14/14, 76/18)
 • Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 19/14, 73/17)
 • Zakon o biogorivima za prijevoz (Narodne novine, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18)
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12, 68/18)
 • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Narodne novine, br. 100/15, 131/17)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine, br. 127/14)
 

5.4. Ostali energetski propisi

 • Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 130/09)
 • Pravilnik o energetskoj bilanci (Narodne novine, br. 33/03)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (Narodne novine, br. 95/15)
 • Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (Narodne novine, br. 120/16)
 

5.4.1. Propisi - Električna energija

 • Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 22/13, 102/15, 68/18)
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (Narodne novine, br. 158/13)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (Narodne novine, br. 50/18)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije (Narodne novine, br. 134/15)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije (Narodne novine, br. 134/15)
 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije (Narodne novine, br. 94/07, 38/12)
 • Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, br. 88/12)
 • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (Narodne novine, br. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15)
 • Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (Narodne novine, br. 87/17)
 • Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (Narodne novine, br. 84/13, 20/14, 108/15)
 • Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije (Narodne novine, br. 34/15)
 • Pravila o korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta (HOPS, 10/2016)
 • Pravila nestandardnih usluga HOPS-a i Cjenik nestandardnih usluga HOPS-a (HOPS, 3/2015)
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije (Narodne novine, br. 104/15)
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije (Narodne novine, br. 104/15, 84/16)
 • Pravila organiziranja tržišta električne energije (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 )
 • Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja (Narodne novine, br. 71/16, 112/16)
 • Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja (Narodne novine, br. 85/15)
 • Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije (Narodne novine, br. 133/14)
 • Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (HOPS, 5/2016, 3/2017)
 • Metodologija za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga (HOPS, 7/2016)
 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (Narodne novine, br. 51/17, 31/18)
 • Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (Narodne novine, br. 52/06)
 • Mrežna pravila distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 74/18)
 • Mrežna pravila prijenosnog sustava (Narodne novine, br. 67/17)
 • Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom (Narodne novine, br. 56/15, 33/17) –
 • Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (Narodne novine, br. 7/18)
 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (Narodne novine, br. 85/15)
 • Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije (Narodne novine, br. 84/13, 101/13, 72/15)
 • Pravila nestandardnih usluga ODS-a (HEP-ODS, 6/2018)
 • Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije (HROTE 16.04.2014., HROTE 29.09.2016.)
 • Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja (HEP-ODS, 12/2017)
 • Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru (Narodne novine, br. 137/14)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (Narodne novine, br. 95/15)
 • Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb (Narodne novine, br. 140/15)
 • Pravila postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije (HERA, 2/2017)
 • Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom (Narodne novine, br. 37/17, 47/17, 31/18)
 • Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova (Narodne novine, br. 43/17)
 • Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu (HEP-ODS, 4/2018)
 • Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu (HOPS, 4/2018)
 

5.4.2. Propisi - Plin

 • Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18)
 • Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18)
 • Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 50/18)
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/18)
 • Pravila o organizaciji tržišta plina (Narodne novine, br. 50/18)
 • Mrežna pravila transportnog sustava (Narodne novine, br. 50/18)
 • Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 50/18)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 34/18)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. (Narodne novine, br. 60/18, 61/18)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 48/18)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 127/17)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 48/18, 58/18)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 127/17)
 • Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 56/18)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 48/18)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 122/16)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 48/18)
 • Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, br. 56/18)
 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 48/18)
 • Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. godina (Narodne novine, br. 122/16)
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 48/18)
 • Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)
 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 23/16)
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 31/14)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (Narodne novine, br. 65/15)
 • Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 78/14)
 • Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (Narodne novine, br. 78/17)
 • Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 60/18)
 

5.4.3. Propisi - Nafta

 • Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 19/14, 73/17)
 • Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 111/12)
 • Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu (Narodne novine, br. 132/14, 16/15)
 • Plan osiguranja, dinamike formiranja i zanavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, organizacije skladištenja i regionalnog rasporeda (Narodne novine, br. 149/09)
 • Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa, prosječne dnevne potrošnje i količina zaliha nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 43/16)

 

5.4.4. Propisi - Biogoriva

 • Zakon o biogorivima za prijevoz (Narodne novine, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18)
 • Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu (Narodne novine, br. 42/10)
 • Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište (Narodne novine, br. 125/10)
 • Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva (Narodne novine, br. 36/11)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (Narodne novine, br. 83/13)
 5.4.5. Propisi - Toplinska energija
 • Zakon o tržištu toplinske energije (Narodne novine, br. 80/13, 14/14, 76/18)
 • Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom (Narodne novine, br. 35/14)
 • Opći uvjeti za isporuku toplinske energije (Narodne novine, br. 35/14, 129/15)
 • Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije (Narodne novine, br. 35/14)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (Narodne novine, br. 56/14)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije (Narodne novine, br. 56/14)
 • Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage (Narodne novine, br. 42/16)
 • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (Narodne novine, br. 99/14, 27/15, 124/15)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak, za energetski subjekt HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb (Narodne novine, br. 105/14)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb (Narodne novine, br. 105/14)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb (Narodne novine, br. 105/14)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb (Narodne novine, br. 105/14)
 • Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije (Narodne novine, br. 153/13)
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije (Narodne novine, br. 1/14)
 

5.4.6. Propisi - Regulacija

 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12, 68/18)
 • Statut Hrvatske energetske regulatorne agencije
 • Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 88/15, 114/15, 66/18)
 • Obrazac ZDOED (Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti)
 • Obrazac ZPDOED-produženje (Zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti)
 • Obrazac ZPDOED-prijenos (Zahtjev za prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti)
 • Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 155/08, 50/09, 103/09, 21/12)
 • Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata (Narodne novine, br. 86/14, 81/16) – neslužbeni pročišćeni tekst
 6. ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
 

6.1. Međunarodni ugovori

 • Protokol o strateškoj procjeni okoliša  (Kijev, 2003.) - Republika Hrvatska potpisala je Protokol 23. svibnja 2003., koji je usvojen i objavljen u NN - MU br. 7/09. Protokol je stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 11. srpnja 2010., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 3/10.
 • Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhus, 1998.) - Objavljena je u NN-MU br. 1/07, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 25. lipnja 2007., a taj datum je objavljen u NN-MU br. 7/08.
 • Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Basel, 1992.) Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 3/94. Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. kolovoza 1994.
 • Sporazum o vodnogospodarskim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske (NN 10/1994)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa (NN 12/1996)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa (NN 10/1997)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobni odnosima u području upravljanja vodama (NN 01/2008
 • Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (NN 02/1996)
 • Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (NN 14/2003)

6.2. Zakoni i podzakonski propisi

 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13,153/13, 78/15, 12/18)
 • Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17)
 • Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
 • Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17)
 • Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18)
  Napomena: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 63/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o vodama
 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16 i 127/17)
  Napomena: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 90/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
 • Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 53/13, 64/15 i 104/17)
 • Zakon o poljoprivredi ( NN 30/15)
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (MU, NN 04/08)
 • Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i Programa na okoliš (NN 3/17)
 • Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17)
 • Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17)
 • Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 65/16)
 • Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju RH (NN 1/14)
 • Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (NN 5/17)
 • Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 69/12 i 154/14)
 • Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (NN 108/13, 19/17)
 • Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (NN 6/14)
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15)
 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15)
 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)
 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)  
 • Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13 i 83/15)
 • Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12 i 151/13)
 • Uredba o visini naknade za uređenje voda (NN 82/10 i 108/13)
 • Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10, 83/12 i 10/14)
 • Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/10, 46/12, 51/13 i 120/14)
 • Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14)
 • Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16 i 80/18)
 • Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (NN 109/11)
 • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10)
 • Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10)
 • Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14)
 • Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 3/16)
 • Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 79/17)
 • Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13)
 • Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje od siječnja 2013. godine (NN 70/15)
 • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04 i 46/08)
 • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07)
 • Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke (NN 91/07)
 • Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06,109/12)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06,121/08,31/09, 156/09,91/11,45/12,86/13)
 • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. (NN 85/07,126/10, 31/11,46/15)
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN 128/08)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14,48/14,107/14, 139/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13)
  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, br. 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.
 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 103/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (NN 117/14)
 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)
 • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09 i 60/16)
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15)
 • Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17)
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)
  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ('Narodne novine', br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14.  Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži ('Narodne novine', br. 88/15).
 • Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15)
 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13)
  Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine, br. 111/15), osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. toga Pravilnika.
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15, 90/16, 60/18, 72/18)
 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
 • Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN 75/16)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13)
  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine, br. 113/16), osim članka 11. stavka 1. i članka 15. stavka 3. i 4. Pravilnika koje su na snazi do stupanja na snagu Uredbe; članka 14.a Pravilnika koji je na snazi do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja i obrade otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond; članka 15. stavka 1. i 2. Pravilnika koje su na snazi do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond te članka 11. stavka 4. i 5. i članka 12. stavka 1., 2., 3. i 5. Pravilnika koje su na snazi do uspostave Registra
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)
  Napomena: na snazi je samo članak 35. ovog Pravilnika u dijelu kojim se ostavljaju na snazi odredbe članka 18. stavaka 2., 3. i 4. i Dodatka V Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj: 23/07 i 111/07)
  Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07)
  Napomena: na snazi je samo članak 18. stavak 2., 3. i 4. i Dodatak V ovog Pravilnika
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/211)
 • Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (NN 81/10)
 • Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska (NN 80/10 i 3/14)
 • Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (NN 80/10 i 3/14)
 • Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (NN 83/10 i 126/13)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (NN 84/10 i 146/12)
 • Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 83/10 i 160/13)
 • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13 i 9/14)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16)
 • Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10 i 31/13)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11 i 16/14)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (NN 1/11 i 118/12)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 74/13 i 140/15)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 83/10, 126/12 i 112/14)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/11 i 16/14)
 • Pravilnik o sadržaju Akcijskog Programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 7/13)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora (NN, broj 73/10)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (NN 120/10)
 • Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 74/13, 53/16 i 64/2018)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora (NN, 114/10 i 142/12)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)
 • Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN 83/10 i 76/14)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (NN 83/10)
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe (NN 114/10)
 • Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN, 66/11 i 47/13)
 • Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o Nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (NN 48/14)
 • Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17)
 • Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (NN 48/15)
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)
 • Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 73/16)
 • Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćujuće tvari u Republici
  Hrvatskoj za razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine (NN 152/09)
 • Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 60/17)
 • Program usklađenja monitoringa (Hrvatske vode, 2016)
 • Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske (NN 151/08)
 • Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine (NN 139/13)
 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN 40/15)
 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (NN 88/15)
 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN 95/15)
 • Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
  Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49
 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN 20/16)
 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. (NN 3/17)
  Waste management plan of the Republic of Croatia for the period 2017.-2022. (pdf)
  Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. (pdf)
  Implementacija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. (pdf)
 • Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/10)
 • Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora (NN 89/10)
 • Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10 i 141/15)
 • Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (NN 33/11)
 • Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12)
 • Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša (NN 78/11)
 • Odluka o Popisu voda I. reda (NN 79/10)
 • Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (NN 89/10 i 88/11)
 • Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak (NN 80/10)
 • Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 82/13)
 • Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016-2021. (NN 66/16)
 • Odluka o donošenju Višegodišnjeg Programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (NN 117/15)
 • Odluka o donošenju Višegodišnjeg Programa gradnje komunalnih vodnih građevina (NN 117/15)
 • Državni plan obrane od poplava (NN 84/10)
 • Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11)
 • Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva (Hrvatske vode, 2010)
 • Operativni Plan mjera Hrvatskih voda za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (Hrvatske vode, 2013)
 • Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku (NN 83/10)
 • Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije (NN 6/16)
 • Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode (NN 147/09)

6.3. Propisi Grada Zagreba

 • Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja mobilnih reciklažnih dvorišta-mobilnih jedinica i  spremnika za otpadni papir, metal, tekstil, staklo i plastiku na javnim površinama (SGGZ 5/16)
 • Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu (SGGZ 6/16)
 • Program mjerenja razine onečišćenosti zraka na području Grada Zagreba (SGGZ 22/15)
 • Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba (SGGZ 5/15)
 • Zaključak o usvajanju Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu (SGGZ 18/17),
  Akcijski plan upravljanja bukom u Gradu Zagrebu
 • Plan gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. (SGGZ 21/14)
 • Plan gospodarenja otpadom grada Zagreba 2018.-2023. (SGGZ 13/18)
 • Plan za zaštitu voda Grada Zagreba (SGGZ 4/01, 13/01)
 • Odluka o određivanju lokacija mjernih postaja u gradskoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka (SGGZ 7/09)
 • Odluka o izradi sanacijskog programa za stacionarni izvor emisija u zrak: pogon elektrane - toplane (EL-TO) Zagreb, Zagorska 1 (SGGZ 18/10)
 • Odluka o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija (SGGZ 12/16)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu (SGGZ 2/18)
 • Odluka o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granice područja za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine (Službeni glasnik Grada Zagreba, 7/07 i 15/13)
 • Odluka o odvodnji otpadnih voda (SGGZ 23/16)
 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (SGGZ 12/16)
 • Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (SGGZ 21/14 i 12/16)
 • Odluka o davanju koncesije za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada Zagreba, evidencijski broj koncesije: od 01/2018 SSJ do 10/2018 SSJ (Službeni glasnik Grada Zagreba, 20/18).
 • Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga (SGGZ 17/13)

 

6.4. Propisi EU

 • Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija) (Tekst značajan za EGP) (SL L 26, 28. 1. 2012)
 • Direktiva 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 124, 25. 4. 2014.)
 • Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (SL L 197, 21. 7. 2001.)
 • Direktiva 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o osiguravanju sudjelovanja javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš i o izmjeni direktiva Vijeća 85/337/EEZ i 96/61/EZ s obzirom na sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu (SL L 156, 25.6.2003)
 • Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2. 2003.)
 • Direktiva 2002/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. godine o procjeni i upravljanju bukom okoliša i Izjava Komisije u Odboru za mirenje o Direktivi o procjeni i upravljanju bukom okoliša (SL 189, 18. 7. 2002.)
 • Direktiva Komisije (EU) 2015/996 оd 19. svibnja 2015. o uspostavi zajedničkih metoda ocjene buke u skladu s Direktivom 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL 168/1, 1. 7. 2015.)
 • Ispravak Direktive Komisije (EU) 2015/996 od 19. svibnja 2015. o uspostavi zajedničkih metoda ocjene buke u skladu s Direktivom 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Službeni list Europske unije L 168 od 1. srpnja 2015.
 • Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (Konsolidirana verzija)
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (Konsolidirana verzija)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 оd 28. srpnja 2016. o utvrđivanju preliminarne korelacijske tablice između oznaka kombinirane nomenklature predviđenih u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 i unosa otpada navedenih u prilozima III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 204, 19.7.2016)
 • Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama) (SL L 327, 22.12.2000.), izmijenjena i dopunjena Odlukom br. 2455/2001/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2001. o popisu prioritetnih tvari u području vodne politike i o izmjeni Direktive 2000/60/EZ (SL L 331, 15.12.2001.), Direktivom 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike i o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280EEZ i izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 348, 24.12.2008.) i Direktivom 2009/31/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o geološkom skladištenju ugljikovog dioksida i izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 85/337/EEZ, Direktiva Europskoga parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbe (EZ) br. 1013/2006 (SL L 140, 5.6.2009.)
 • Direktiva 2006/118/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja kakvoće (SL L 372, 27.12.2006.);
 • Direktiva 2007/60/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima (SL L 288, 6.11.2007.);
 • Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991.), dopunjena Direktivom Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. s obzirom na određene zahtjeve utvrđene u Dodatku I (SL L 67, 7.3.1998.);
 • Direktiva 91/676/EEZ Vijeća od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja koje uzrokuju nitrati poljoprivrednog podrijetla (SL L 375, 31.12.1991.);
 • Direktiva 2006/11/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o onečišćenju određenim opasnim tvarima koje se ispuštaju u vodni okoliš Zajednice (SL L 64, 4.3.2006.);
 • Direktiva 2006/7/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kakvoćom vode za kupanje i ukidanju Direktive 76/160/EEZ (SL L 64, 4.3.2006.);
 • Direktiva 2006/44/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o kakvoći slatkih voda kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje kako bi bile pogodne za život riba (SL L 264, 25.9.2006.);
 • Direktiva 2006/113/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o potrebnoj kakvoći vode za školjkaše (SL L 376, 27.12.2006.);
 • Direktiva Vijeća 80/68/EEZ od 17. prosinca 1979. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja izazvanog određenim opasnim tvarima (SL L 20, 26.1.1980.);
 • Direktiva 2008/105/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kakvoće okoliša na području politike voda kojom se mijenjaju i slijedom toga ukidaju Direktive Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ, te mijenja Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 348, 24.12.2008.);
 • Direktiva Komisije 2009/90/EZ od 31. srpnja 2009. kojom se, sukladno Direktivi 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, utvrđuju tehničke specifikacije za kemijsku analizu i praćenje stanja voda (SL L 201, 1.8.2009.);
 • Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998.)