clanak False

JEDNOSTAVNA IZRAVNA DODJELA - Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

16.06.2023.
atum objave Poziva: 02.03.2023.
Referentna oznaka Poziva: FS.GZ.JID.01
 
Opće informacije
Dana 22.2.2023. godine, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (NKT) objavilo je Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (referente oznake: FSEU.JID):
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jednostavna-izravna-dodjela-bespovratnih-financijskih-sredstava-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije/
Putem ove Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
 
Svrha Poziva
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području obrazovanja na razinu prije potresa 22. ožujka 2020. godine.
 
Ukupna raspoloživa sredstva
Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru Jednostavne izravne dodjele iz FSEU iznosi 13.500.000,00 EUR (101.715.750,00 HRK), s mogućnošću povećanja do iskorištenja sredstava iz FSEU. Udio bespovratnih financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave.
 
Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20) kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili odgoja i obrazovanja
  • Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili odgoja i obrazovanja koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Grada Zagreba
Prihvatljive aktivnosti i troškovi
Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
  1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
U okviru ove aktivnosti prihvatljivi su slijedeći troškovi:
- troškovi za aktivnosti Grupe 2. i Grupe 3. koje su provedene kao hitne mjere nakon potresa, aktivnosti prijevoza učenika i druge hitne aktivnosti zbrinjavanja učenika kojima je ustanova za predškolski odgoj ili odgoj i obrazovanje bila oštećena u potresu, a za koje prijavitelj posjeduje dokaze o provedenim aktivnostima odnosno nastalim troškovima.
  1. Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
U okviru ove aktivnosti prihvatljivi su slijedeći troškovi:
- troškovi za istražne radove na konstrukcijama i materijalima, geomehanička istraživanja
- troškovi povezani s bitnim tehničkim mišljenjem te izrade izvješća ovlaštenih eksperata o sigurnosti zgrade za daljnju uporabu i obavljanje obrazovne djelatnosti
- troškovi izrade sve potrebne dokumentacije:
• o postojećem stanju građevine te pokretnog inventara i opreme;
• za radove (ekspertize, elaborati, projekti: uklanjanja, obnove, infrastrukture koja se koristi u redovnoj upotrebi zgrade, troškovnici, i sve razine projekta: idejni, glavni i izvedbeni) i ovjere od strane ovlaštenog revidenta;
• za radove radi obnove pročelja i ostalih specifičnih dijelova zgrade te ponovne izrade specifične povijesne i umjetničke dekoracije i plastike uništene potresom u zgradi i na njenom oplošju;
• za potrebne popravke okoliša oštećenog potresom
- i drugi troškovi vezani uz Grupu 2. izravno povezani sa svrhom operacije
  1.  Grupa 3.: Izvedba radova
U okviru ove aktivnosti prihvatljivi su slijedeći troškovi:
- troškovi za raščišćavanje ruševina, rušenje ili razgradnju nestabilnih dijelova građevine te čišćenje, utovar, odvoz i sigurno odlaganje građevinskog otpada i šute
- troškovi za radove i privremene konstrukcije/skele/ostala sredstva za sprečavanje daljnjeg urušavanja te sigurnost ljudi i zaštitu in situ vrijednih arhitektonskih i stilsko-dekorativnih elemenata građevine, te opreme i inventara
- troškovi za najam strojeva, opreme i radnika obučenih za specijalizirane hitne operacije sanacije i osiguranje prostora
- troškovi za izvođenje interventnih:
• sanacija dijelova tla destabiliziranih djelovanjem potresa
• zahvata u neposrednom okruženju građevine (zaštitne ograde, privremeni prolazi i sl.);
• sanacija nosive konstrukcije i drugih dijelova građevine
• radova (npr. demontaža i evakuacija vrijednih arhitektonskih i dekorativnih elemenata građevine te ugroženih dijelova inventara)
- troškovi za istražne radove na konstrukcijama i materijalima, geomehanička istraživanja u slučaju da nisu financirani u Grupi 2.
- troškovi za sanaciju infrastrukturnih vodova i instalacija koje se koriste u redovitoj upotrebi zgrade (kao npr. plin, struja, voda….)
- troškovi za radove na izgradnji nove zamjenske zgrade do procijenjenog troška za vraćanje u prijašnje stanje koju ista zamjenjuje
- troškovi stručnog i projektantskog nadzora
- troškovi završnih radova i popravak okoliša oštećenog potresom
- trošak preseljenja, najma te moguće potrebne adaptacije privremenog zamjenskog prostora za svrhu i u opsegu koji je nužan za kontinuitet pružanja usluga od ključne važnosti građanima za vrijeme dok traje obnova isključivo pod uvjetom da je zaposlenicima onemogućen redovan rad tijekom provedbe projekta (troškovi su prihvatljivi samo u razdoblju prihvatljivosti troškova iz Fonda solidarnosti Europske unije kako je propisano Uredbom)
- troškovi mjera preventivne zaštite, popravaka i kupnje zamjenske opreme (odgojno - obrazovne/znanstvene/istraživačke/laboratorijske uključujući namještaj i IT opremu) stradale u potresu potrebne za redovan rad i funkcioniranje ustanove, u čemu Fond solidarnosti Europske unije može sudjelovati u troškovima do iznosa procijenjenog troška vraćanja u ispravno radno stanje prije potresa
- troškovi prijevoza učenika i drugi hitni troškovi zbrinjavanja učenika kojima je ustanova  za predškolski odgoj ili odgoj i obrazovanje bila oštećena u potresu, za koje prijavitelj posjeduje dokaze o provedenim aktivnostima odnosno nastalim troškovima,
- i drugi troškovi vezani uz Grupu 3, izravno povezani sa svrhom operacije.
  1. Grupa 4.:  Upravljanje projektom i administracija
U sklopu ove aktivnosti prihvatljivi su troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu Prijavnog obrasca i pripremu prijave, usluge vanjskih stručnjaka za administraciju i tehničku koordinaciju, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje u sklopu provedbe operacije/aktivnosti, usluge vanjskih stručnjaka za izradu dokumentacije za nadmetanje i ostale usluge izravno povezane sa svrhom operacije/aktivnosti.

Postupak prijave
Poziv se provodi kao postupak jednostavne izravne dodjele. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave Poziva, a najkasnije do 31. ožujka 2023.
Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-Prijavnice Grada Zagreba unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava e-Prijavnica.
 
1.) Prijava za nastale troškove sadržava sljedeće dokumente:
 
• Obrazac 1 - Prijavni obrazac (e-Prijavnica)
• Obrazac 2a - Izjava prijavitelja
• Obrazac 2b - Izjava prijavitelja - dvostruko financiranje
• Dokaz oštećenja u potresu/dokaz da je trošak posljedica potresa (npr. fotodokumentacija, zapisnik s očevida oštećenja ovjeren od ovlaštenog inženjera, nalog za mobilizaciju odnosno drugi akt ili odluka nadležnog tijela, izjava prijavitelja da je trošak nastao u potresu ili kao izravna posljedica potresa i drugo)
• Računi (skenirane originale) o provedenim radovima, uslugama ili nabavljenoj opremi
• Ako je primjenjivo, dokaz/potvrdu da je plaćanje izvršeno (odnosi se na troškove za koje je izdan račun i koji su plaćeni prije podnošenja prijave, odnosno potražuju se metodom nadoknade)
• Punomoć osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja (ako je primjenjivo)

2.) Prijava za potencijalne troškove sadržava slijedeće dokumente:
 
• Obrazac 1 - Prijavni obrazac (e-Prijavnica)
• Obrazac 2a - Izjava prijavitelja
• Dokaz oštećenja kao izravna posljedica potresa (npr. fotodokumentacija, zapisnik s očevida oštećenja ovjeren od ovlaštenog inženjera, nalog za mobilizaciju odnosno drugi akt ili odluka nadležnog tijela, izjava prijavitelja da će trošak nastati kao izravna posljedica potresa i drugo)
• Punomoć osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja (ako je primjenjivo).

Dokumentacija Poziva:  
VAŽNO – 16.6.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. lipnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele vezane uz potres koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba.
Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
 
 
VAŽNO – 31.5.2023., Obavijest prijaviteljima
Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 16. lipnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele vezane uz potres koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba.
Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

 
VAŽNO – 28.4.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 31. svibnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.


VAŽNO – 31.3.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. travnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.


VAŽNO - 10.3.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
Obavještavamo potencijalne prijavitelje Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava, da se s danom 10. ožujka 2023. godine zaključno u 15:00 h  obustavlja dodjela bespovratnih financijskih sredstava za aktivnosti u okviru kojih troškovi još uvijek nisu nastali, odnosno za potencijalne troškove iz točke 5.2. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
Sve prijave koje sadrže potencijalne troškove, a prijave se nadležnom Tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, nakon navedenog roka, neće biti uzete na razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava u dijelu potencijalnih troškova, obavijest će biti objavljena na mrežnim stranicama https://mpgi.gov.hr/ , https://strukturnifondovi.hr/, www.zagreb.hr .
Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava u dijelu dodjele sredstava za troškove koji su već nastali se nastavlja, te je prijave moguće dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.