clanak False

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom

22.02.2023.
Datum objave Poziva: 17.02.2021.
Opće informacije
Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
 
Svrha Poziva
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa te čišćenje područja pogođenih katastrofom.
 
Ukupna raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) iznosi 700.000.000,00 HRK, a osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj.
 
Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:
-Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19,144/20);
-Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno trgovačka društva čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19);
- Tijela državne uprave sukladno Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
- Ustanove osnovane od strane Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19).
Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status. 
 
Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
 
  1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
  2. Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  3. Grupa 3.: Izvedba radova
  4. Grupa 4.: Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima
  5. Grupa 5.: Sanacija klizišta
  6. Grupa 6.: Upravljanje projektom i administracija

Postupak prijave
Poziv se provodi kao otvoreni postupak. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. studenog 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-prijavnice Grada Zagreba unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem kroz sustava e-prijavnica.
 
Vrsta poziva
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.
Poziv je otvoren do 30. studenog 2022.
U slučaju iskorištenja alociranih sredstava, poziv će biti ranije zatvoren. Poziv se ranije zatvara kada ukupni iznos zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne 200% inicijalne alokacije poziva.
 
Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji  mogu tijekom trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.zagreb.hr u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: fseu@zagreb.hr
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacija, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju.
 
Prijavu je moguće podnijeti putem ePrijavnice.

VAŽNO!! Dana 30. studenog 2022. godine Poziv „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom“ je zatvoren za zaprimanje projektnih prijedloga.   

VAŽNO!! Nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nacionalnog koordinacijskog tijela od 24. studenog 2022. godine, izmijenjena je alokacija Poziva navedena u točki 1.4. Uputa za prijavitelje. Novi ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 700.000.000,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. studenog 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.

VAŽNO!! Nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nacionalnog koordinacijskog tijela od 26. listopada 2022. godine, produžuje se krajnji rok dostave projektnih prijedloga u okviru Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom“ do 30. studenog 2022. godine. Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. studenog 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.

VAŽNO!! 1. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb kao TOPFD, dana 14. rujna 2021. godine objavio je Prvu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ (FS.GZ.02) kojom se mijenja naziv, sadržaj Poziva i ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava, nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na listi dokumenata.
 
VAŽNO!! 2. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb kao TOPFD, dana 29. prosinca 2021. godine objavio je Drugu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagrebate čišćenje područja pogođenih katastrofom“ (FS.GZ.02) kojom se mijenja rok za predaju projektnog prijedloga te druge informacije navedene u dokumentaciji 2. izmjene Poziva, a nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na listi dokumenata.
 
VAŽNO!! 3. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb kao TOPFD, dana 27. siječnja 2022. godine objavio je Treću izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom“ (FS.GZ.02) kojom se mijenja rok za predaju projektnog prijedloga te druge informacije navedene u dokumentaciji 3. izmjene Poziva, a nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO!! 4. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb kao TOPFD, dana 18. ožujka 2022. godine objavio je Četvrtu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom“ (FS.GZ.02) kojom se mijenja rok za predaju projektnog prijedloga, a nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na listi dokumenata. 

VAŽNO!! 5. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb kao TOPFD, dana 18. svibnja 2022. godine objavio je Petu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom“ (FS.GZ.02) kojom se mijenja rok za predaju projektnog prijedloga, a nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na listi dokumenata. 
 
VAŽNO!! 6. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb kao TOPFD, dana 17. lipnja 2022. godine objavio je Šestu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom“ (FS.GZ.02) kojom se mijenja rok za predaju projektnog prijedloga, a nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na listi dokumenata. 

Dokumentacija 6. izmjene Poziva:

Dokumentacija 5. izmjene Poziva:
- Popis izmjena 5. izmjene Poziva (FS.GZ.02)
- Sažetak Poziva - 5. IZMJENA
- Upute za prijavitelje - 5. IZMJENA
- Obrazac 2: Izjava prijavitelja - 5. IZMJENA
- Obrazac 3: Izjava o imenovanju voditelja operacije - 5. IZMJENA
- Obrazac 4: Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata poreza na dodanu vrijednost - 5. IZMJENA
- Obrazac 5.: Izjava stručnjaka -5. IZMJENA
- Obrazac 6: Izjava o nepromijenjenim okolnostima -5. IZMJENA
- Prilog 1: Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava -5. IZMJENA
- Prilog 2: Opći uvjeti ugovora -5. IZMJENA
- Prilog 3: Smjernice za određivanje financijskih ispravaka -5. IZMJENA
- Prilog 4: Zahtjev za nadoknadom sredstava -5. IZMJENA
- Prilog 5: Završno izvješće -5. IZMJENA 

Dokumentacija 4. izmjene Poziva:
Dokumentacija 3. izmjene Poziva:

Dokumentacija 2. izmjene Poziva: