clanak False

JEDNOSTAVNA IZRAVNA DODJELA - Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom

16.06.2023.
Datum objave Poziva: 02.03.2023.

Referentna oznaka Poziva: FS.GZ.JID.02 
 
Opće informacije
Dana 22.2.2023. godine, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (NKT) objavilo je Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (referente oznake: FSEU.JID):
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jednostavna-izravna-dodjela-bespovratnih-financijskih-sredstava-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije/
Putem ove Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
 
Svrha Poziva
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa 22. ožujka 2020. godine te čišćenje područja pogođenih katastrofom.
 
Ukupna raspoloživa sredstva
Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru Jednostavne izravne dodjele iz FSEU iznosi 13.500.000,00 EUR (101.715.750,00 HRK), s mogućnošću povećanja do iskorištenja sredstava iz FSEU. Udio bespovratnih financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave.
 
Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
  • Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno trgovačka društva čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 
Prihvatljive aktivnosti i troškovi
Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
  1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
U okviru ove aktivnosti prihvatljivi su slijedeći troškovi:
- troškovi koji se odnose na do sada provedene prihvatljive aktivnosti iz Grupe 2 i Grupe 3 koji su nastali zbog posljedice potresa, za koje prijavitelj posjeduje dokaze o provedenim aktivnostima odnosno nastalim troškovima.
  1. Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
U okviru ove aktivnosti prihvatljivi su slijedeći troškovi:
- troškovi za istražne radove na konstrukcijama i materijalima, geomehanička istraživanja
- troškovi povezani s bitnim tehničkim mišljenjem te izrade izvješća ovlaštenih eksperata o sigurnosti zgrade za daljnju uporabu i obavljanje djelatnosti
- troškovi izrade sve potrebne dokumentacije:
• o postojećem stanju građevine te pokretnog inventara i opreme;
• za radove (ekspertize, elaborati, projekti: uklanjanja, sanacije, obnove, infrastrukture koja se koristi u redovnoj upotrebi zgrade, troškovnici, i sve razine projekta: idejni, glavni i izvedbeni) i ovjere od strane ovlaštenog revidenta;
• nužne za provedbu operacije vraćanja u ispravno radno stanje, rušenje i uklanjanje, te izgradnju nove/zamjenske infrastrukture
• za radove radi obnove pročelja i ostalih specifičnih dijelova zgrade te ponovne izrade specifične povijesne i umjetničke dekoracije i plastike uništene potresom u zgradi i na njenom oplošju;
• za potrebne popravke okoliša oštećenog potresom;
- troškovi stručnih istražnih radnji u svrhu privremene interventne uspostave prometa (npr. istražne radnje u svrhu praćenja i utvrđivanja utjecaja vibracija na infrastrukturu i pogona u području prijevoza i na okolne građevine oštećene u potresu),
- i drugi troškovi vezani uz Grupu 2. izravno povezani sa svrhom operacije.
  1. Grupa 3.: Izvedba radova
U okviru ove aktivnosti prihvatljivi su slijedeći troškovi:
- troškovi za raščišćavanje ruševina, rušenje ili razgradnju nestabilnih dijelova građevine te čišćenje, utovar, odvoz i sigurno odlaganje građevinskog otpada i šute
- troškovi za radove i privremene konstrukcije/skele/ostala sredstva za sprečavanje daljnjeg urušavanja te sigurnost ljudi i zaštitu in situ vrijednih arhitektonskih i stilsko-dekorativnih elemenata građevine, te opreme i inventara
- troškove sanacije prometnica, mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka i popratne infrastrukture
- trošak radova na dionicama tramvajske i/ili željezničke pruge
- troškovi za sanaciju oštećene instalacije i zamjena oštećenih uređaja, troškovi prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama do iznosa procijenjenog troška vraćanja u ispravno radno stanje prije potresa
- troškovi sanacije podzemnih vodova trupa prometnice
- troškovi sanacije klizišta i nestabilnih pokosa
- troškovi za izvođenje interventnih:
• sanacija dijelova tla destabiliziranih djelovanjem potresa
• zahvata u neposrednom okruženju građevine (zaštitne ograde, privremeni prolazi i sl.);
• sanacija nosive konstrukcije i drugih dijelova građevine
• radova (npr. demontaža i evakuacija vrijednih arhitektonskih i dekorativnih elemenata građevine te ugroženih dijelova inventara)
- troškovi za istražne radove na konstrukcijama i materijalima, geomehanička istraživanja u slučaju da nisu financirani u Grupi 2.
- troškovi završnih radova i popravak okoliša oštećenog potresom
- troškovi za ostale radove specificirane projektom obnove
- troškovi za sanaciju oštećene instalacije i zamjena oštećenih uređaja
- troškovi za sanaciju infrastrukturnih vodova plina, vode, kanalizacije, električne energije, telekomunikacija i drugih specifičnih instalacija koje se koriste u redovitoj upotrebi građevine
- trošak sanacije oštećenja na krovu, dimnjaku, nadvojima, zidovima, stropovima, fasadi, instalacijama
- troškovi osiguranja pristupačnosti sukladno važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti specificirani projektom obnove
- troškovi stručnog, projektantskog nadzora i geodetskog nadzora, kontrolnih ispitivanja, te koordinatora II
- trošak izvođenja svih ostalih nužnih radova potrebnih za provedbu operacija vraćanja u ispravno radno stanje, rušenje i uklanjanje te izgradnju nove/zamjenske infrastrukture i pogona u području prijevoza
- i drugi troškovi vezani uz Grupu 3. izravno povezani sa svrhom operacije.
 
  1. Grupa 4.: Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima
- troškovi uklanjanja oštećenih građevina i/ili dijelova građevina, opreme i postrojenja
- troškovi razgradnje nestabilnih dijelova građevine
- troškovi izrade elaborata razgradnje nestabilnih dijelova građevine i uklanjanja oštećenih građevina i/ili dijelova građevina, opreme i postrojenja i stručnog nadzora
- troškovi premještanja vozila koji ometaju provedbu operacije čišćenja
- troškovi prikupljanja, odvoza i obrade građevnog, glomaznog i drugih vrsta materijala nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa, do odgovarajućih lokacija u izvanrednim okolnostima sanacije šteta od potresa
- troškovi prilagodbe i korištenja postojećih odlagališta otpada za prihvat i zbrinjavanje građevinskog i drugih vrsta materijala nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa,
- troškovi odlaganja građevnog i drugih vrsta materijala nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa na odgovarajućim odlagalištima otpada,
- troškovi privremenog skladištenja građevnog, glomaznog i drugih vrsta materijala,
- troškovi skladištenja, obrade i ponovne uporabe građevnog i drugih vrsta materijala nastalog kao direktna posljedica djelovanja potresa i nakon potresa,
- troškovi izvanrednog korištenja te izvanrednog povećanja uobičajene potrošnje goriva – troškovi goriva za potrebe službi tijekom intervencija čišćenja (izvanredno povećanje uobičajene potrošnje)
- troškovi izvanrednih servisa i rezervnih dijelova vozila koje su posljedica korištenja vozila za potrebe intervencije čišćenja nakon potresa,
- troškovi usluga prijevoza i zbrinjavanja materijala nastalog provedbom aktivnosti operacije,
- troškovi najma radnih strojeva i vozila,
- troškovi potrošnog materijala (jumbo vreće i sl),
- troškovi građevinskog materijala koji je nužan u postupku čišćenja područja,
- troškovi usluga pripreme dokumentacije za javnu nabavu,
- troškovi prekovremenog rada ili dnevnica radnika na čišćenju
- troškovi smještaja i prehrane radnika na ispomoći na čišćenju,
- troškovi nabave komunalne opreme za potrebe čišćenja potresom pogođenog područja,
- trošak najma zemljišta za privremeno zbrinjavanje građevnog i drugih vrsta materijala nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa,
- troškovi najma/kupnje postrojenja i opreme za recikliranje, ponovnu uporabu i oporabu građevnog i drugih vrsta materijala nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa
- trošak privremene regulacije prometa za potrebe čišćenja, rušenja građevina i sl.,
- trošak nabave IT opreme za digitalnu evidenciju o preuzetom otpadu,
- troškovi postavljanja zaštitnih ograda, skela i ogradnih panela u svrhu zaštite javne površine i ljudi od opasnosti padanja dijelova građevine oštećene u potresu,
- trošak usluga čišćenja
- ostali troškovi izravno povezani s operacijom čišćenja potresom pogođenog područja.
  1. Grupa 6.: Upravljanje projektom i administracija
U sklopu ove aktivnosti prihvatljivi su troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu Prijavnog obrasca i pripremu prijave, usluge vanjskih stručnjaka za administraciju i tehničku koordinaciju, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje u sklopu provedbe operacije/aktivnosti, usluge vanjskih stručnjaka za izradu dokumentacije za nadmetanje i ostale usluge izravno povezane sa svrhom operacije/aktivnosti.
 
Postupak prijave
Poziv se provodi kao postupak jednostavne izravne dodjele. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave Poziva, a najkasnije do 31. ožujka 2023.
Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-Prijavnice Grada Zagreba unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava e-Prijavnica.
 
1.) Prijava za nastale troškove sadržava sljedeće dokumente:
 
• Obrazac 1 - Prijavni obrazac (e-Prijavnica)
• Obrazac 2a - Izjava prijavitelja
• Obrazac 2b - Izjava prijavitelja - dvostruko financiranje
• Dokaz oštećenja u potresu/dokaz da je trošak posljedica potresa (npr. fotodokumentacija, zapisnik s očevida oštećenja ovjeren od ovlaštenog inženjera, nalog za mobilizaciju odnosno drugi akt ili odluka nadležnog tijela, izjava prijavitelja da je trošak nastao u potresu ili kao izravna posljedica potresa i drugo)
• Računi (skenirane originale) o provedenim radovima, uslugama ili nabavljenoj opremi
• Ako je primjenjivo, dokaz/potvrdu da je plaćanje izvršeno (odnosi se na troškove za koje je izdan račun i koji su plaćeni prije podnošenja prijave, odnosno potražuju se metodom nadoknade)
• Punomoć osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja (ako je primjenjivo)
 
2.) Prijava za potencijalne troškove sadržava slijedeće dokumente:
 
• Obrazac 1 - Prijavni obrazac (e-Prijavnica)
• Obrazac 2a - Izjava prijavitelja
• Dokaz oštećenja kao izravna posljedica potresa (npr. fotodokumentacija, zapisnik s očevida oštećenja ovjeren od ovlaštenog inženjera, nalog za mobilizaciju odnosno drugi akt ili odluka nadležnog tijela, izjava prijavitelja da će trošak nastati kao izravna posljedica potresa i drugo)
• Punomoć osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja (ako je primjenjivo)
 
 Dokumentacija Poziva:

VAŽNO – 16.6.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. lipnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele vezane uz potres koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba.
Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
 


VAŽNO – 31.5.2023., Obavijest prijaviteljima
Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 16. lipnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele vezane uz potres koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba.
Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
 


VAŽNO – 28.4.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 31. svibnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
 


VAŽNO – 31.3.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. travnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

 
VAŽNO - 10.3.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
 
Obavještavamo potencijalne prijavitelje Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava, da se s danom 10. ožujka 2023. godine zaključno u 15:00 h  obustavlja dodjela bespovratnih financijskih sredstava za aktivnosti u okviru kojih troškovi još uvijek nisu nastali, odnosno za potencijalne troškove iz točke 5.2. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
Sve prijave koje sadrže potencijalne troškove, a prijave se nadležnom Tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, nakon navedenog roka, neće biti uzete na razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava u dijelu potencijalnih troškova, obavijest će biti objavljena na mrežnim stranicama https://mpgi.gov.hr/https://strukturnifondovi.hr/ te www.zagreb.hr.
Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava u dijelu dodjele sredstava za troškove koji su već nastali se nastavlja, te je prijave moguće dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.