clanak False

Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

20.02.2023.
Datum objave Poziva: 05.02.2021.
Opće informacije

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava "Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba" (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU)

Svrha Poziva
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava odgoja i obrazovanja te nadoknada financijskih sredstava projektima u području odgoja i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite infrastrukture i pogona namijenjenih za odgoj i obrazovanje, izvršene usluge stručnog utvrđivanja zatečenog stanja i izrade snimki o zatečenom stanju, izrade projektno-tehničke dokumentacije za provedbu projekta te za provedbu radova s ciljem vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području odgoja i obrazovanja, provedbe projekata rušenja i uklanjanja građevina te izgradnje nove infrastrukture i pogona (zgrada) za odgoj i obrazovanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba te izvođenja radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

Ukupna raspoloživa sredstva
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 1.190.338.000,00 kuna.
Najviša stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem Odluke Europske komisije o dodjeli sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14) kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili odgoja i obrazovanja
  • Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili odgoja i obrazovanja koje u trenutku prijave moraju biti upisane u sudski registar sa sjedištem na području Grada Zagreba. 
Svi prijavitelji moraju biti u mogućnosti dokazati svoj pravni status. Svi navedeni prijavitelji trebaju biti vlasnici ili korisnici zgrada u području odgoja i obrazovanja.. Ako su korisnici uz prijavu moraju priložiti izjavu vlasnika da je suglasan s prijedlogom aktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
  1. Hitne mjere sanacije
  2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  3. Izvedba radova
  4. Upravljanje projektom i administracija
  5. Promidžba i vidljivost
Postupak prijave
Poziv se provodi kao otvoreni postupak.
Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave javnog Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 31. listopada 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
Operacije će biti razmatrane po redoslijedu zaprimanja prijava.
Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-prijavnice Grada Zagreba unutar roka određenog ovim Pozivom.
Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem kroz sustava e-prijavnica.

Vrsta poziva
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.
Poziv je otvoren do 31. listopada 2022.
U slučaju iskorištenja alociranih sredstava, poziv će biti ranije zatvoren.
Poziv se ranije zatvara kada ukupni iznos zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne 200% inicijalne alokacije poziva.
 
Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji  mogu tijekom trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.zagreb.hr u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: fseu@zagreb.hr .
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacija, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju.

Prijavu je moguće podnijeti putem ePrijavnice.
 
VAŽNO!! Nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nacionalnog koordinacijskog tijela od 20. veljače 2023. godine, izmijenjeni su prihvatljivi troškovi u okviru Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“, sukladno Poglavlju VI. Pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije, verzija 2.0.
 
U točki 2.9. Prihvatljivi troškovi Uputa za prijavitelje dodaju se u Grupu 3. Izvedba radova sljedeće stavke:
– troškovi nabave opreme (odgojno-obrazovne, znanstvene i ostale nužne opreme, uključujući namještaj i IT opremu) koja je stradala u potresu na području Grada Zagreba.
U točki 2.10. Neprihvatljivi troškovi Uputa za prijavitelje briše se sljedeća stavka:
– troškovi nabave opreme.

VAŽNO!! Dana 30. studenog 2022. godine Poziv „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ je zatvoren za zaprimanje projektnih prijedloga.  
VAŽNO!! Nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nacionalnog koordinacijskog tijela od 24. studenog 2022. godine, izmijenjena je alokacija Poziva navedena u točki 1.4. Uputa za prijavitelje. Novi ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 650.000.000,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. studenog 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
VAŽNO!! Nastavno na odobrenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nacionalnog koordinacijskog tijela od 26. listopada 2022. godine, produžuje se krajnji rok dostave projektnih prijedloga u okviru Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ do 30. studenog 2022. godine.
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. studenog 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
 
 
VAŽNO!! 1. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb kao TOPFD, dana 21. travnja 2021. godine objavio je Prvu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ (FS.GZ.01). Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na listi dokumenata.
 
 
VAŽNO!! 2. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb kao TOPFD, dana 2. prosinca 2021. godine objavio je Drugu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ (FS.GZ.01). Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na listi dokumenata.
 
VAŽNO!! 3. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb kao TOPFD, dana 27. siječnja 2022. godine objavio je Treću izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ (FS.GZ.01). Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO!! 4. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb kao TOPFD, dana 18. ožujka 2022. godine objavio je Četvrtu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ (FS.GZ.01). Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na listi dokumenata.

VAŽNO!! 5. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb kao TOPFD, dana 18. svibnja 2022. godine objavio je Petu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ (FS.GZ.01). Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na listi dokumenata.
 
VAŽNO!! 6. izmjena natječajne dokumentacije
Grad Zagreb kao TOPFD, dana 17. lipnja 2022. godine objavio je Šestu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ (FS.GZ.01). Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na listi dokumenata.
 
Dokumentacija 6. izmjene Poziva:

Dokumentacija 5. izmjene Poziva:
Dokumentacija 4. izmjene Poziva:
Dokumentacija 3. izmjene Poziva:
 
Dokumentacija 2. izmjene Poziva:

Dokumentacija 1. izmjene Poziva:
- Popis izmjena 1. izmjene Poziva (FS.GZ.01)
Sažetak Poziva - 1. IZMJENA
Upute za prijavitelje - 1. IZMJENA
- Obrazac 2: Izjava prijavitelja - 1. IZMJENA
- Obrazac 3: Izjava o imenovanju voditelja operacije - 1. IZMJENA
- Obrazac 4: Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata poreza na dodanu vrijednost-1. IZMJENA
- Obrazac 5: Izjava stručnjaka-1. IZMJENA
- Obrazac 6: Izjava o nepromijenjenim okolnostima-1. IZMJENA
- Prilog 1: Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava-1. IZMJENA
- Prilog 2: Opći uvjeti ugovora-1. IZMJENA
- Prilog 3: Smjernice za određivanje financijskih ispravaka-1. IZMJENA
- Prilog 4: Zahtjev za nadoknadom sredstava-1. IZMJENA
- Prilog 5: Završno izvješće-1. IZMJENA

Dokumentacija Poziva:
- Sažetak Poziva
- Upute za prijavitelje
- Obrazac 2: Izjava prijavitelja 
Obrazac 6: Izjava o nepromijenjenim okolnostima
 
____________________________________________________________________________________________

PITANJA I ODGOVORI:

1. PITANJA I ODGOVORI_1_5_7_2021
2. PITANJA I ODGOVORI_2_20_7_2021
3. PITANJA I ODGOVORI_3_2_8_2021
4. PITANJA I ODGOVORI_4_19_8_2021
5. PITANJA I ODGOVORI_5_31_8_2021
6. PITANJA I ODGOVORI_6_14_9_2021
7. PITANJA I ODGOVORI_7_29_9_2021
8. PITANJA I ODGOVORI_8_4_4_2022
9. PITANJA I ODGOVORI_9_12_4_2022
10. PITANJA I ODGOVORI_9_2_5_2022
___________________________________________________________________________________________

REGISTAR UGOVORA:

1. REGISTAR UGOVORA_16_7_2021
2. REGISTAR UGOVORA_30_7_2021
3. REGISTAR UGOVORA_9_8_2021
4. REGISTAR UGOVORA_1_9_2021   
5. REGISTAR UGOVORA_21_9_2021
6. REGISTAR UGOVORA_5_10_2021
7. REGISTAR UGOVORA_8_10_2021
8. REGISTAR UGOVORA_24_12_2021
9. REGISTAR UGOVORA_30_12_2021
10. REGISTAR UGOVORA_11_01_2022
11. REGISTAR UGOVORA_12 _01_2022
12. REGISTAR UGOVORA_28 _01_2022
13. REGISTAR UGOVORA_02_02_2022
14. REGISTAR UGOVORA_10_02_2022
15. REGISTAR UGOVORA_15_02_2022
16. REGISTAR UGOVORA_23_02_2022
17. REGISTAR UGOVORA_28_02_2022
18. REGISTAR UGOVORA_10_03_2022
19. REGISTAR UGOVORA_17_03_2022
20.  REGISTAR UGOVORA_31_03_2022
21. REGISTAR UGOVORA_14_04_2022
22. REGISTAR UGOVORA_19_04_2022
23. REGISTAR UGOVORA_5_5_2022
24. REGISTAR UGOVORA_20_5_2022
25. REGISTAR UGOVORA_27_5_2022
26. REGISTAR UGOVORA_3_6_2022
27. REGISTAR UGOVORA_15_6_2022
28.  REGISTAR UGOVORA_5_7_2022
29.  REGISTAR UGOVORA_8_7_2022
30.  REGISTAR UGOVORA_20_7_2022
31.  REGISTAR UGOVORA_11_8_2022
32. REGISTAR UGOVORA_17_8_2022
33. REGISTAR UGOVORA_16_9_2022
34. REGISTAR UGOVORA_3_11_2022
35. REGISTAR UGOVORA_28_11_2022
36. REGISTAR UGOVORA_1_12_2022
37. REGISTAR UGOVORA_15_12_2022
38. REGISTAR UGOVORA_21_12_2022
39. REGISTAR UGOVORA_22_12_2022
40. REGISTAR UGOVORA_30_12_2022
41. REGISTAR UGOVORA_27_1_2023
42. REGISTAR UGOVORA_6_2_2023
43. REGISTAR UGOVORA_8_5_2023