clanak False

JEDNOSTAVNA IZRAVNA DODJELA - Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije

16.06.2023.
Datum objave Poziva: 02.03.2023.
Referentna oznaka Poziva: FS.GZ.JID.03
 
Opće informacije
Dana 22.2.2023. godine, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (NKT) objavilo je Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (referente oznake: FSEU.JID):
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jednostavna-izravna-dodjela-bespovratnih-financijskih-sredstava-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije/
Putem ove Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
 
Svrha Poziva
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije na razinu prije potresa 22. ožujka 2020. godine.
 
Ukupna raspoloživa sredstva
Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru Jednostavne izravne dodjele iz FSEU iznosi 13.500.000,00 EUR (101.715.750,00 HRK), s mogućnošću povećanja do iskorištenja sredstava iz FSEU. Udio bespovratnih financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave.
 
Prihvatljivi prijavitelji
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
  • Javni isporučitelj vodnih usluga, trgovačko društvo, čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave na uslužnom području, odnosno javni isporučitelj vodnih usluga čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave prema Zakonu o vodnim uslugama („Narodne novine“, br. 66/19).
 
Prihvatljive aktivnosti i troškovi
Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
  1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
U okviru ove aktivnosti prihvatljivi su slijedeći troškovi:
- troškovi za aktivnosti Grupe 2. i Grupe 3. koje su provedene kao hitne mjere nakon potresa, a za koje prijavitelj posjeduje dokaze o provedenim aktivnostima odnosno nastalim troškovima.
  1. Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
U okviru ove aktivnosti prihvatljivi su slijedeći troškovi:
troškovi za istražne radove na konstrukcijama i materijalima, geomehanička istraživanja
- troškovi povezani s bitnim tehničkim mišljenjem te izrade izvješća ovlaštenih eksperata o sigurnosti zgrade za daljnju uporabu i obavljanje djelatnosti
- troškovi izrade sve potrebne dokumentacije:
• o postojećem stanju građevine te opreme i pokretnog inventara;
• za radove (ekspertize, elaborati, projekti: uklanjanja, obnove, infrastrukture koja se koristi u redovnoj upotrebi zgrade, troškovnici, i sve razine projekta: idejni, glavni i izvedbeni) i ovjere od strane ovlaštenog revidenta;
• nužne za provedbu operacije vraćanja u ispravno radno stanje, rušenje i uklanjanje, te izgradnju nove/zamjenske infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama
• za radove radi obnove pročelja i ostalih specifičnih dijelova zgrade te ponovne izrade specifične povijesne i umjetničke dekoracije i plastike uništene potresom u zgradi i na njenom oplošju;
• za potrebne popravke okoliša oštećenog potresom
- i drugi troškovi vezani uz grupu 2. izravno povezani sa svrhom operacije.
  1. Grupa 3.: Izvedba radova
U okviru ove aktivnosti prihvatljivi su slijedeći troškovi:
- troškovi za raščišćivanje ruševina i rušenje, za razgradnju nestabilnih dijelova građevine, privremeno pokrivanje ili sanacija pokrova, privremene konstrukcije/skele i ostala sredstva za sprječavanje daljnjeg urušavanja te: zaštitu ljudi i građevina, zaštitu in situ vrijednih arhitektonskih i stilsko-dekorativnih elemenata građevine, opreme i inventara;
- troškovi za radne skele za potrebe izvođenja interventnih radova (demontaža i evakuacija vrijednih arhitektonskih i dekorativnih elemenata građevine te ugroženih dijelova inventara), za radove interventne sigurnosne sanacije nosivih konstrukcija i drugih dijelova građevine
- troškovi za provedbu hitnih mjera preventivne zaštite i primarnog konzerviranja na ugroženim dijelovima infrastrukture, građevina i njihove opreme, troškovi za provedbu hitnih mjera preventivne zaštite ugrožene opreme
- troškovi za istražne radove na konstrukcijama i materijalima, geomehanička istraživanja u slučaju da nisu financirani u Grupi 2.
- troškovi sanacije terena zbog klizišta
- troškovi za interventne zahvate u neposrednom okruženju građevine (zaštitne ograde, privremeni prolazi, pristupni putevi i mostovi do objekata i sl.), troškovi za interventnu sanaciju dijelova tla destabiliziranih djelovanjem potresa, nosive konstrukcije i sanacija do dovođenja u ispravno stanje
- troškovi za sanaciju ili zamjenu oštećene stolarije i bravarije, troškovi soboslikarskih i zidarskih, parketarskih, vodoinstalaterskih, keramičarskih, stolarskih, strojarskih, hidroizolaterskih i drugih obrtničkih i završnih radova
- troškovi za sanaciju infrastrukturnih vodova plina, vode, kanalizacije, električne energije, telekomunikacija i drugih specifičnih instalacija koje se koriste u redovitoj upotrebi zgrade, za sanaciju oštećene instalacije i zamjena oštećenih uređaja te demontaža i premještanje
- troškovi za sanaciju kanalizacijske mreže i cjevovoda te parovodnih cijevi ispod tramvajskog kolosijeka
- troškovi za izradu i montažu specifične povijesne ili umjetničke dekoracije i plastike uništene potresom u zgradi i na njenom oplošju
- troškovi za popravak okoliša oštećenog potresom
- troškovi za ostale radove specificirane projektom obnove
- troškovi stručnog i projektantskog nadzora
- trošak evakuacije i privremene pohrane arhivske, knjižnične građe te umjetnina, inventara i opreme ugroženih građevina kao i druge pokretne imovine
- trošak demontaže, pripreme, transporta, montaže i dovođenja u radno stanje IT i ICT opreme i instalacija
- trošak sanacije oštećenja na krovu, dimnjaku, nadvojima, zidovima, stropovima, fasadi, instalacijama
- trošak prijevoza i zbrinjavanja otpada nastalog provedbom aktivnosti operacije
- trošak nabave i najma materijala i opreme potrebnih isključivo radi sanacije štete na infrastrukturi vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i osiguravanja zaštite ljudi i imovine, nabava materijala i usluga sanacije, sanacije puknuća cijevi te nabava potrebnog materijala za radove;
- troškovi najma vozila/strojeva isključivo radi sanacije štete na infrastrukturi vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i osiguravanja zaštite ljudi i imovine;
- čišćenje cijevi za prikupljanje procjednih voda i kolektorskih cijevi u tijelu odlagališta,
čišćenje i ispiranje mulja, čišćenje separatora u svrhu provedbe pregleda oštećenja i ispitivanja vodonepropusnosti, čišćenje, ispiranje i snimanje stanja sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda, geodetsko snimanje, ispiranje unutrašnjosti kontrolnih okana kako bi se mogla ispitati vodonepropusnost
- ispitivanje funkcionalnosti hidrantske mreže, ispitivanje i kontrola gubitaka vode na internoj vodovodnoj mreži, ispitivanje i kontrola gubitaka na sustavu javne vodoopskrbe, ispitivanje prohodnosti plinskih zdenaca u tijelu odlagališta, ispitivanje vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti, ispitivanje vodonepropusnosti separatora, kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena
- troškovi otpajanja priključaka i troškovi izvedbe priključaka na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje (građevinski i montažni radovi uključujući i vodomjer te sanacija ceste)
- sanacija i rušenje dimnjaka i sanacija kotlovnica, bunarskih kolektora, pumpi, oštećenja bunarske konstrukcije te čišćenje bunara nakon sanacije, snimanje i revitalizacija postojećih bunara, izvedba zamjenskih bunara, čišćenje bunara od zamuljivanja uslijed potresa (uključujući i bunare individualne vodoopskrbe)
- sanacije puknuća cijevi te nabava potrebnog materijala za radove
- snimanje dronom i geodetska obrada snimljenog stanja i izrada hidrauličnog modela vodoopskrbnog sustava, satelitsko snimanje za traženje gubitaka na vodoopskrbnom sustavu, snimanje unutrašnjosti cjevovoda sa CCTV kamerom
- trošak izvođenja svih ostalih nužnih radova potrebnih za provedbu operacija vraćanja u ispravno radno stanje, rušenje i uklanjanje te izgradnju nove/zamjenske infrastrukture i pogona u području vodoopskrbi odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
- trošak sanacije nastalih šteta sustava javne odvodnje i pročišćavanja na glavnim i sekundarnim kolektorima, crpnim stanicama, retencijskim bazenima, kišnim preljevima, kontrolnim oknima, uređajima za pročišćavanje otpadnih voda i ostalim građevinama sustava javne odvodnje, nastalih šteta na sustavu javne vodoopskrbe uključujući sve pripadajuće građevine/uređaje sustava javne vodoopskrbe (npr. precrpne stanice, vodospreme , objekti na vodocrpilištima i dr.)
- troškovi sanacije cestovne građevine, nogostupa, biciklističke staze te svih prometnih i drugih površina na pripadajućem zemljištu nakon izvođenja radova na sanaciji/rekonstrukciji vodoopskrbe i odvodnje,
- priključenje kontejnera i drugih mobilnih objekata na sustav odvodnje i vodoopskrbe
- vodoopskrba – kupovina vode od drugih JIVU za potrebe vodoopskrbe stanovništva potresom zahvaćenog područja
- uzorkovanje vode
- intervencije autocisterni
- ostali troškovi na sanaciji/rekonstrukciji posljedica potresa na vodno-komunalnoj infrastrukturi.
 
  1. Grupa 4.:  Upravljanje projektom i administracija
U sklopu ove aktivnosti prihvatljivi su troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu Prijavnog obrasca i pripremu prijave, usluge vanjskih stručnjaka za administraciju i tehničku koordinaciju, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje u sklopu provedbe operacije/aktivnosti, usluge vanjskih stručnjaka za izradu dokumentacije za nadmetanje i ostale usluge izravno povezane sa svrhom operacije/aktivnosti.

Postupak prijave
Poziv se provodi kao postupak jednostavne izravne dodjele. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave Poziva, a najkasnije do 31. ožujka 2023.
Projektni prijedlog mora se dostaviti (podnijeti) putem sustava e-Prijavnice Grada Zagreba unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava e-Prijavnica.
 
1.) Prijava za nastale troškove sadržava sljedeće dokumente:
 
• Obrazac 1 - Prijavni obrazac (e-Prijavnica)
• Obrazac 2a - Izjava prijavitelja
• Obrazac 2b - Izjava prijavitelja - dvostruko financiranje
• Dokaz oštećenja u potresu/dokaz da je trošak posljedica potresa (npr. fotodokumentacija, zapisnik s očevida oštećenja ovjeren od ovlaštenog inženjera, nalog za mobilizaciju odnosno drugi akt ili odluka nadležnog tijela, izjava prijavitelja da je trošak nastao u potresu ili kao izravna posljedica potresa i drugo)
• Računi (skenirane originale) o provedenim radovima, uslugama ili nabavljenoj opremi
• Ako je primjenjivo, dokaz/potvrdu da je plaćanje izvršeno (odnosi se na troškove za koje je izdan račun i koji su plaćeni prije podnošenja prijave, odnosno potražuju se metodom nadoknade)
• Punomoć osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja (ako je primjenjivo)
 
2.) Prijava za potencijalne troškove sadržava slijedeće dokumente:
 
• Obrazac 1 - Prijavni obrazac (e-Prijavnica)
• Obrazac 2a - Izjava prijavitelja
• Dokaz oštećenja kao izravna posljedica potresa (npr. fotodokumentacija, zapisnik s očevida oštećenja ovjeren od ovlaštenog inženjera, nalog za mobilizaciju odnosno drugi akt ili odluka nadležnog tijela, izjava prijavitelja da će trošak nastati kao izravna posljedica potresa i drugo)
• Punomoć osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja (ako je primjenjivo)
 
  Dokumentacija Poziva:  
VAŽNO – 16.6.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. lipnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele vezane uz potres koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba.
Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
 


VAŽNO – 31.5.2023., Obavijest prijaviteljima
Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 16. lipnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele vezane uz potres koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba.
Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
 

 
VAŽNO – 28.4.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 31. svibnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.


VAŽNO – 31.3.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. travnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

 
VAŽNO - 10.3.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!
Obavještavamo potencijalne prijavitelje Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava, da se s danom 10. ožujka 2023. godine zaključno u 15:00 h  obustavlja dodjela bespovratnih financijskih sredstava za aktivnosti u okviru kojih troškovi još uvijek nisu nastali, odnosno za potencijalne troškove iz točke 5.2. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.
Sve prijave koje sadrže potencijalne troškove, a prijave se nadležnom Tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, nakon navedenog roka, neće biti uzete na razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava u dijelu potencijalnih troškova, obavijest će biti objavljena na mrežnim stranicama https://mpgi.gov.hr/ , https://strukturnifondovi.hr/ te www.zagreb.hr.
Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava u dijelu dodjele sredstava za troškove koji su već nastali se nastavlja, te je prijave moguće dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.