clanak False

Novčana naknada korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe

25.09.2023.
Pravo na novčanu naknadu korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/2229/2208/23 i 30/23), ostvaruju korisnici prava na nacionalnu naknadu kojima je to pravo utvrđeno rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Zagreba najmanje pet godina neprekidno prije podnošenja zahtjeva.
Dodatne informacije o ostvarivanju prava građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Odjelu za socijalnu skrb, Nova cesta 1, Zagreb; ili na telefone 01/610-1816, 01/610-1817 i 01/616-6374.

Zahtjev
Uputa o pravima ispitanika