clanak False

Novčana naknada umirovljenicima

25.09.2023.

Pravo na Novčanu naknadu umirovljenicima utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/2229/2208/23 i 30/23).
Pravo na novčanu naknadu umirovljenicima ostvaruju umirovljenici čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 225,63 EUR mjesečno, a koji prebivaju na području Grada Zagreba najmanje 5 godina prije podnošenja zahtjeva. Umirovljenicima, korisnicima novčane naknade umirovljenicima, povodom blagdana Božića i Uskrsa isplaćuje se dodatni novčani iznos u visini 26,54 EUR. Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Odjel za socijalnu skrb na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1 ili na tel. 610-1816, 610-1817, 616-6374.

Zahtjev
Uputa o pravima ispitanika