clanak False

Sektor za besplatnu pravnu pomoć

01.01.2022.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Zapoljska 1 ( PU Peščenica) 

SEKTOR ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ 

Pomoćnica pročelnika za besplatnu pravnu pomoć - Tea Friedrich: tel: 610-0300, 610-0301, faks:610- 0304
E-mail: tea.friedrich@zagreb.hr

- Obavlja poslove u vezi s provođenjem postupka odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći građanima, kao i postupke pružanja primarne pravne pomoći. 

ODJEL ZA ODOBRAVANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI 
Voditelj odjela za odobravanje besplatne pravne pomoći: kontakt osoba:
Tel:610-0300, 610-0301, 610-0303, faks:610-0304
- Obavlja poslove vezane uz odobravanje primarne pravne pomoći i sekundarne pravne pomoći, te poslove u vezi s oslobođenjem od plaćanja sudskih pristojbi i oslobađanjem od plaćanja troškova sudskog postupka, hrvatskim i stranim državljanima. 

ODJEL ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI 
Voditelj odjela za pružanje besplatne pravne pomoći: kontakt osoba: tel:610-0303, faks:610-0304
- Obavlja poslove pružanja primarne pravne pomoći radi davanja pravnih savjeta i sastavljanja podnesaka pred javnopravnim tijelima u postupcima koji se odnose na statusna prava građana, utvrđivanje prava i obveza iz mirovinskog i/ili zdravstvenog osiguranja, utvrđivanje prava i obveza iz sustava socijalne skrbi, te u drugim upravnim postupcima.