clanak False

Sektor za uredsko poslovanje

16.02.2024.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA , na lokaciji: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

Pomoćnica pročelnika za uredsko poslovanje - Goranka Basić
Tel: 658-5018, faks: 658-5009
E-mail: goranka.basic@zagreb.hr

- obavlja poslove iz djelokruga uredskog poslovanja sukladno propisima koji uređuju to područje za sva gradska upravna tijela te predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svog djelokruga.

ODJEL ZA POSLOVE PISARNICE, PISMOHRANE I DOSTAVE
Voditeljica odjela za poslove pisarnice, pismohrane i dostave -Jasminka Katoliković
Tel: 610-1470, faks: 610-1541
E-mail: jasminka.katolikovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi primanja i pregleda pismena i pošiljki, upisivanja u evidencije uredskog poslovanja, raspoređivanja, razvrstavanja, dostavljanja predmeta i pismena u rad; pružanja uputa građanima i drugim strankama u vezi s podnošenjem zahtjeva i drugih podnesaka upravnim i drugim tijelima Grada Zagreba; odlaganja, čuvanja, organiziranja, korištenja, obrade i osiguravanja sređenosti arhivskog i dokumentarnog gradiva; pripremnih radnji u postupku odabiranja arhivskoga gradiva radi predaje nadležnom arhivu i izlučivanja dokumentarnog gradiva; izdavanja i dostavljanja predmeta na uvid i korištenja pohranjenih predmeta, odnosno pojedinih akata i dokumenata iz predmeta; vođenja propisanih evidencija; izdavanja ovjerovljenih prijepisa i preslika akata iz pismohrane, pretvorbe pohranjenog dokumentarnog i arhivskog gradiva iz fizičkog u digitalni oblik; prikupljanja podataka i sudjelovanja u izradi izvješća koja su propisana zakonom i drugim propisima; sudjelovanja u pripremi izrade prijedloga Plana klasifikacijskih oznaka, Plana brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica gradskih upravnih tijela, Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom te Popisa dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja; predlaganja donošenja općih i pojedinačnih akata iz područja uredskog poslovanja; predlaganja mjera za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svog djelokruga; praćenja propisa iz područja uredskog poslovanja, zaštite i čuvanja dokumentarnog i arhivskog gradiva, suradnje s nadležnim arhivom; vanjske i unutarnje dostave i otpreme akata i pošiljaka, vođenje propisanih evidencija te unosa podataka u propisane evidencije uredskog poslovanja te vodi evidencije za pružatelje usluga i usluga otpreme pošte te pretraživanja popisa otpremljenih pošiljki.

ODSJEK ZA POSLOVE PISARNICE
Napomena: U Odsjeku za poslove pisarnice radno vrijeme i primanje stranaka organizirano je svaki radni dan od 8,30 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 15,30 do 18,00 sati stranke svoje zahtjeve mogu predati u Pododsjeku za poslove središnje pisarnice, Trg Stjepana Radića 1

Voditeljica odsjeka za poslove pisarnice - Jozefina Šuker
Tel: 610-0052, faks: 610-1541
E-mail: jozefina.suker@zagreb.hr
-obavljaju se poslovi primanja i pregleda pismena i pošiljki, upisivanja u evidencije uredskog poslovanja, raspoređivanja, razvrstavanja, dostavljanja predmeta i pismena u rad; pružanja uputa građanima i drugim strankama u vezi s podnošenjem zahtjeva i drugih podnesaka upravnim i drugim tijelima Grada Zagreba; primanja podnesaka stranaka usmeno na zapisnik; pretvaranja fizički primljenih podnesaka u elektronički oblik; sudjelovanja u praćenju i razvoju informacijskog sustava uredskog poslovanja iz djelokruga Odsjeka, prikupljanja podataka i sudjelovanja u izradi izvješća koja su propisana zakonom i drugim propisima, sudjelovanja u pripremi izrade prijedloga Plana klasifikacijskih oznaka, Plana brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica gradskih upravnih tijela, Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom te Popisa dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja; praćenja propisa iz područja uredskog poslovanja, sudjeluje u izradi prijedloga općih i pojedinačnih akata iz djelokruga te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

PODODSJEK ZA POSLOVE SREDIŠNJE PISARNICE
Voditeljica pododdsjeka za poslove središnje pisarnice - Vlatka Hrdalo
Tel: 610-1558
E-mail: vlatka.hrdalo@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi primanja i pregleda pismena i pošiljki, upisivanja u evidencije uredskog poslovanja, raspoređivanja, razvrstavanja, dostavljanja predmeta i pismena u rad; pružanja uputa i davanja informacija građanima u svezi podnošenja zahtjeva upravnim i drugim tijelima Grada Zagreba; zaprimanja podnesaka stranaka usmeno na zapisnik; pretvaranja fizički primljenih podnesaka u elektronički oblik.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni uredi Gradske uprave: CentarČrnomerecDubravaMaksimirMedveščakNovi ZagrebPeščenicaSesveteSusedgradTrešnjevkaTrnje.

ODSJEK ZA POSLOVE PISMOHRANE
Voditelj odsjeka za poslove pismohrane - Igor Ivan Hercigonja
Tel: 610-1494, faks: 610-1541
E-mail: igor.hercigonja@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi odlaganja, čuvanja, organiziranja, korištenja, obrade i osiguravanja sređenosti arhivskog i dokumentarnog gradiva; pripremnih radnji u postupku odabiranja arhivskoga gradiva radi predaje nadležnom arhivu i izlučivanja dokumentarnog gradiva; izdavanja ili ponovnog otvaranja predmeta koji su u pismohrani u fizičkom obliku, izdavanja na uvid i korištenja pohranjenih predmeta, odnosno pojedinih akata i dokumenata iz predmeta; vođenja propisanih evidencija; izdavanja ovjerenih preslika akata iz pismohrane, pretvorbe pohranjenog dokumentarnog i arhivskog gradiva iz fizičkog u digitalni oblik; prikupljanja podataka i sudjelovanja u izradi izvješća koja su propisana zakonom i drugim propisima; sudjelovanja u pripremi izrade prijedloga Plana klasifikacijskih oznaka i Plana brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica gradskih upravnih tijela te izrade, Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Zagreba i Popisa dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja; praćenja propisa iz područja uredskog poslovanja, zaštite i čuvanja dokumentarnog i arhivskog gradiva; suradnje s nadležnim arhivom, sudjelovanja u izradi prijedloga općih i pojedinačnih akata iz djelokruga.

ODSJEK ZA POSLOVE DOSTAVE
Voditelj odsjeka za poslove dostave - Gojko Zuber
Tel: 610-1491
E-mail: gojko.zuber@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vanjske i unutarnje dostave i otpreme akata i pošiljaka u fizičkom obliku, vođenje propisanih evidencija, unosa podataka u propisane evidencije.

ODJEL ZA PRAĆENJE I RAZVOJ UREDSKOG POSLOVANJA
Voditeljica odjela za praćenje i razvoj uredskog poslovanja - Dina Kralj
Tel: 610-0481, faks: 658-5009
E-mail: dina.kralj@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi praćenja usklađenosti i razvoja informacijskog sustava uredskog poslovanja s propisima iz područja uredskog poslovanja; praćenja usklađenosti povezivanja i razmjene podataka informacijskog sustava uredskog poslovanja s drugim informacijskim sustavima koji se zasebno vode za određena upravna područja s propisima iz područja uredskog poslovanja; praćenja usklađenosti povezivanja razmjene podataka s informacijskim sustavom za nadzor nad provedbom zakona kojim se uređuje upravni postupak; sudjelovanja u dodjeli prava pristupa informacijskom sustavu uredskog poslovanja; prikupljanja podataka i izrada izvještaja koji su propisani zakonom i drugim propisima; izrade prijedloga Plana klasifikacijskih oznaka, Plana brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica gradskih upravnih tijela Grada Zagreba; Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Zagreba i Popisa dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja; provođenja postupka upisa propisanih podataka u Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela za pravne osobe s javnim ovlastima kojima je osnivač Grad Zagreb prema sjedištu pravne osobe; daje mišljenja u vezi sa sadržajem natpisnih ploča i akata Grada Zagreba; provodi postupak radi nabave i izrade pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; predlaganja donošenja općih i pojedinačnih akata iz područja uredskog poslovanja; predlaganja mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz područja uredskog poslovanja.