clanak False

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Rekonstrukcija i dogradnja čvora „Ivanja Reka“ s priključnim i servisnim cestama

10.02.2017.
Na temelju odredbi članka 137. stavka 1. i članka 139. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 110/07), članka 28. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine br. 64/08 i 67/09) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08), Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je Sektoru za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj dostavilo Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Rekonstrukcija i dogradnja čvora „Ivanja Reka“ s priključnim i servisnim cestama , Klasa: UP/I 351-03/11-08/26; Urbroj: 531-14-1-2-10-2, od 21. ožujka 2011., kao i netehnički sažetak stručne podloge za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliša za predmetni zahvat. 

Informacija i netehnički sažetak dostupni su na službenim stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr). Informacija je izvješena na oglasnim pločama Gradske četvrti Sesvete, Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, i u predvorju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 30 dana od objave ove informacije. Nadležno tijelo će, prije donošenja rješenja povodom predmetnoga zahvata, razmotriti prispjela mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ostalih nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Objava Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva


Arhiva