clanak False

Lokacijska dozvola

30.08.2023.
Lokacijska dozvola
Postupak izdavanja lokacijske dozvole pokreće se na zahtjev zainteresirane stranke.
Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole podnositelj zahtjeva prilaže:
  • idejni projekt u elektroničkom obliku,
  • ispis idejnog projekta ovjeren od projektanata,
  • rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
  • rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš ako to rješenje sadrži mjere zaštite okoliša i/ili program praćenja stanja okoliša,
  • potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima,
  • za provedbu zahvata u prostoru koji se prema posebnim propisima koji uređuju rudarstvo i gradnju NE smatraju  rudarskim građevinama odnosno građenjem, prilaže se dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole prema posebnom zakonu kojim se uređuje gradnja odnosno dokaz da može provoditi zahvat u prostoru ako se radi o zahvatu za koji je posebnim zakonom propisano tko ga može provoditi.
Za izdavanje lokacijske dozvole,  ovisno o veličini obuhvata zahvata u prostoru, plaća se posebna upravna pristojba: 1. zgradu koja nije veća od 600 m² građevinske (bruto) površine neovisno o veličini građevne čestice – 106,18 eura, 2. zgradu veću od 600 m² građevinske (bruto) površine na građevnoj čestici površine do 2 000 m² – 331,81 eura, 3. obuhvat zahvata u prostoru, odnosno građevnu česticu do 1 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine do 1 km, osim za zgradu iz točaka 1. i 2. ovoga stavka – 1.327,23 eura, 4. obuhvat zahvata u prostoru, odnosno građevnu česticu veću od 1 ha do 5 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine veću od 1 km do 5 km – 1.990,84 eura, 5. obuhvat zahvata u prostoru, odnosno građevnu česticu veću od 5 ha do 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine veću od 5 km do 10 km – 2.654,46 eura, 6. obuhvat zahvata u prostoru, odnosno građevnu česticu veću od 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine veću od 10 km – 3.318,07 eura.
 
 Lokacijska dozvola izdaje se za:
1. eksploatacijsko polje, osim za eksploatacijsko polje ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova, skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama
2. rudarske objekte i postrojenja za eksploataciju ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe u skladu s prostornim planom na eksploatacijskom polju određenom na temelju posebnog zakona kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika
3. određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina
4. zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem
5. etapno i/ili fazno građenje građevine
6. složeni zahvat u prostoru  
7. građenje na zemljištu, odnosno građevini za koje investitor nije riješio imovinskopravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja
8. građenje građevina ako to stranka zatraži.
Idejni projekt za lokacijsku dozvolu mora na neposredan i odgovarajući način sadržavati sve podatke potrebne za izdavanje lokacijske dozvole (lokacijske uvjete) te mora biti izrađen na način iz kojega je vidljivo da su projektirana idejno tehnička rješenja u skladu s propisima i aktima u skladu  s kojima se izdaje lokacijska dozvola i posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.
Idejni projekt sadrži izjavu projektanta da je izrađen u skladu s prostornim planom te posebnim zakonima i propisima u skladu s kojima se izdaje lokacijska dozvola.
Idejni projekt izrađuje se kao elektronički zapis  i potpisuje se elektroničkim potpisom.
Na temelju pravomoćne lokacijske dozvole ne može se pristupiti građenju već je potrebno ishoditi akt za građenje.
Iznimno, na temelju pravomoćne lokacijske dozvole može se pristupiti provedbi zahvata u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatra građenjem, koji je propisan Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.
Lokacijskom dozvolom, ovisno o vrsti zahvata u prostoru i vrsti radova određuju se lokacijski uvjeti:
vrste radova (građenje nove građevine, rekonstrukcija postojeće građevine i dr.); lokacija zahvata u prostoru; namjena građevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline ili funkcionalne jedinice; veličina građevine (vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog dijela građevine te broj i vrsta etaža); uvjeti za oblikovanje građevine; oblik i veličina građevne čestice; smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru; uvjeti za uređenje građevne čestice (promet i zelenilo); uvjeti za nesmetani pristup, kretanje i boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti; način i uvjeti priključenja građevne čestice odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu; mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš i prirodu određene u skladu s prostornim planom; ostali uvjeti iz prostornog plana od utjecaja na zahvat u prostoru; dijelovi složene građevine za koje se izdaju građevinske dozvole u slučaju etapnog građenja i/ili dijelovi građevine za koje se izdaju građevinske dozvole u slučaju faznog građenja građevine; posebni uvjeti i uvjeti priključenja utvrđeni prema posebnim propisima; uvjeti važni za provedbu zahvata u prostoru (obveza uklanjanja postojećih građevina, sanacija terena građevne čestice, obveza ispitivanja tla i dr.).
Idejni projekt je sastavni dio lokacijske dozvole.
Stranke u postupku izdavanja lokacijske dozvole su podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za moju se izdaje lokacijska dozvola.
Upravno tijelo dužno je prije izdavanja lokacijske dozvole strankama pružiti mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja.
Lokacijska  dozvola dostavlja se podnositelju zahtjeva i strankama koje se izvršile uvid u spis predmeta ili su se javile upravnom tijelu, a izlaganjem na oglasnoj ploči upravnog tijela lokacijska dozvola dostavlja se strankama koje nisu izvršile uvid u spis predmeta ili se nisu javile nadležnom upravnom tijelu.