clanak False

Etažiranje - potvrda da su posebni dijelovi nekretnine samostalne uporabne cjeline

30.08.2023.

IZDAVANJE POTVRDE DA SU POSEBNI DIKJELOVI ZGRADE SAMOSTALNE UPORABNE CJELINE (ETAŽIRANJE)  
Uz zahtjev za izdavanje potvrde da su posebni dijelovi zgrade samostalne uporabne cjeline je potrebno priložiti dokaz da je građevina izgrađena u skladu s aktom za građenje nadležnog tijela i plan posebnih dijelova zgrade s popisom i opisom nekretnine koja je predmet etažiranja.
 
POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDE
1. Podnošenje zahtjeva od strane investitora sa svim prilozima
2. Voditelj postupka očevidom utvrđuje jesu li posebni dijelovi zgrade samostalne cjeline i jesu li izgrađeni u skladu s aktom za građenje. Iznimno, za građevine evidentirane u katastarskom operatu do 25. 7. 2006., potvrda se može izdati iako posebni dijelovi nisu izgrađeni u skladu s aktom za građenje.