clanak False

Lokacijska informacija

02.07.2019.
Lokacijska informacija
Zainteresirana osoba može zatražiti izdavanje lokacijske informacije za određeno zemljište. Lokacijska informacija se izdaje u svrhu upoznavanja s namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu.
Lokacijska informacija je neupravni akt i izdaje se u roku od osam dana od podnošenja zahtjeva kojemu se prilaže preslika katastarskog plana