clanak False

Javni poziv za predlaganje članova/ica Kulturnih vijeća

05.10.2017.

            R E P U B L I K A  H R V A T S K A
          GRAD ZAGREB
        GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine broj 48/04, 44/09 i 68/13) i članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/04, 7/09 i 16/13), objavljuje
 
JAVNI POZIV
za predlaganje članova/ica Kulturnih vijeća
Pozivaju se javne gradske ustanove kulture, udruge kulture i umjetnosti i druge pravne osobe s područja kulture i umjetnosti i samostalni/e umjetnici/ice na podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata/kinja za izbor članova/ica Kulturnih vijeća koje se osnivaju u Gradu Zagrebu, s područja kulture i umjetnosti kojima se bave i to za:
- Vijeće za knjižničnu djelatnost i izdavaštvo;
- Vijeće za muzejsku djelatnost;
- Vijeće za kazališnu djelatnost;
- Vijeće za glazbenu djelatnost;
- Vijeće za likovnu djelatnost;
- Vijeće za djelatnost centara za kulturu;
- Vijeće za filmsku djelatnost;
- Vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam i
- Vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse.
 
Za članove/ice Vijeća imenuju se kulturni/e djelatnici/ice i umjetnici/ice te drugi/e stručnjaci/kinje koji/e svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih su Vijeća osnovana.
Prijedlozi, s životopisom kandidata/kinja, dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, te podacima o prebivalištu, telefonskom broju i e-mail adresi kandidata/kinja, podnose se u roku 15 dana od dana objave javnog poziva na adresu:
Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 10 000 Zagreb, Ilica 25 s naznakom:
„Prijedlozi kandidata/kinja za imenovanje članova/ica Kulturnih vijeća“
 
Javni poziv objavljen je u Večernjem listu 4. listopada 2107.