clanak False

Poziv za iskazivanje interesa radi zakupa poslovnog objekta na području Grada Zagreba, za potrebe čuvanja muzejske građe Muzeja grada Zagreba

12.06.2018.

 
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
 
OBJAVLJUJE POZIV
za iskazivanje interesa radi zakupa poslovnog objekta
na području Grada Zagreba,
za potrebe čuvanja muzejske građe
                                            Muzeja grada Zagreba
Predmet poziva
 
Grad Zagreb objavljuje namjeru zakupa poslovnog objekta na području Grada Zagreba, za potrebe čuvanja muzejske građe Muzeja grada Zagreba, Opatička 20, na vrijeme od deset godina, kapaciteta od 1500 do 2000 m2.
 
Opis predmeta zakupa
 
Poslovni objekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:
1.    da se nalazi na području Grada Zagreba;
2.    da ima pravomoćnu građevinsku i uporabnu dozvolu ili drugi odgovarajući akt o uporabljivosti poslovnog
       objekta;
3.    da je ponuditelj vlasnik objekta;
4.    da je prostor energetski certificiran;
5.    da ima smještajni kapacitet površine od 1500 do 2000 m2;
6.    da je minimalna visina prostora 4,7 m;
7.    da je  minimalna visina ulaza 2,7 m;
8.    da ima mogućnost kolnog pristupa prostoru;
9.    da ima ugrađene uređaje za postizanje specifičnih mikroklimatskih i svjetlosnih uvjeta u zatvorenim prostorima
      ili mogućnost ugradnje istih;
10.  da ima sanitarni čvor.
 
Poslovni objekt mora zadovoljavati uvjete propisane Zakonom o muzejima (Narodne novine 110/15), Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (Narodne novine 30/06) i drugim važećim propisima.
 
Uvjeti za prihvat ponude s iskazanim interesom
 
Zainteresirani ponuditelj može biti fizička ili pravna osoba, vlasnik nekretnine u trenutku stavljanja ponude.
Ponuda, prema ovom pozivu, treba sadržavati:
- detaljan opis poslovnog objekta;
- iznos mjesečne zakupnine;
- dokaz o vlasništvu poslovnog objekta (izvornik ili ovjerena preslika);
- presliku pravomoćne uporabne dozvole ili drugog odgovarajućeg akta o uporabljivosti poslovnog objekta;
- dokaz o prebivalištu fizičke osobe (preslika osobne iskaznice), odnosno dokaz o registraciji pravne osobe  (preslika);
-  energetski certifikat (izvornik);
-  izvornik ili ovjerenu presliku potvrde iz koje je vidljivo nepostojanje poreznog duga ponuditelja, a koja potvrda ne smije biti starija od 30 (trideset) dana računajući od dana objave ovoga poziva;
- potvrdu da ponuditelj nema dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Zagrebu (potvrda Gradskog stambeno-komunalnog gospodarstva d.o.o. da ponuditelj nije evidentiran kao dužnik sa osnova zakupnine, komunalne naknade i naknade za uređenje voda te spomeničke rente prema Gradu Zagrebu, odnosno potvrda da nije evidentiran kao obveznik plaćanja, izvornik ili ovjerena preslika).
 
 
Rok za podnošenje ponuda i izbor
 
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana, računajući od prvoga sljedećeg dana nakon objave poziva u Večernjem listu i na web stranici Grada Zagreba.
 
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 
Pisane ponude s dokumentacijom predaju se neposredno u pisarnici Područnog ureda Centar, Zagreb, Ilica 25, ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: GRAD ZAGREB – GRADSKI URED ZA KULTURU, Zagreb, Ilica 25, s naznakom: „ Zakup poslovnog objekta na području Grada Zagreba, za potrebe čuvanja muzejske građe Muzeja grada Zagreba– NE OTVARATI“.
Pisane ponude bit će javno otvorene i pročitane dana  02.07. 2018.g. u 10,00 sati, u prostorijama Gradskog ureda za kulturu, Zagreb, Ilica 25, I. kat, soba 8 (dvorana).
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći, te sve zainteresirane osobe.
Najpovoljnija ponuda je ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz ovog poziva, sadrži i najniži iznos mjesečne zakupnine.
Nakon razmatranja pristiglih ponuda pozvat će se ponuditelj čija se ponuda ocijeni najpovoljnijom da dade obvezujuću ponudu u roku od 15 dana od zaprimanja poziva.
Grad Zagreb zadržava pravo da ne izabere niti jednu od dostavljenih ponuda, a u tom slučaju ponuditeljima ne pripada pravo potraživati naknadu bilo kakve vrste od Grada Zagreba.
 
 

Javni pozivi