clanak False

O javnoj nabavi

30.10.2019.
Postupci javne nabave u Gradu Zagrebu provodi Ured za javnu nabavu a provode se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Ugovor o javnoj nabavi sklapa se s ponuditeljem koji ispunjava kriterije odabira te koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu.

To  ujedno znači da  Grad Zagreb, poštujući pozitivne zakonske propise, a pogotovo one o javnoj nabavi,  surađuje i partner je sa svim gospodarskim subjektima.

Gradske vijesti - 2019.