clanak False

Objavljen Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023. godinu

28.09.2022.
Grad Zagreb objavio je 28. rujna Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023. godinu. Prijave se mogu podnositi do 28. listopada 2022.
 
U proračunu Grada Zagreba osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti, programi i projekti, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Zagreb.
 
Neki od prioritetnih ciljeva ovogodišnjeg poziva su i: Kvalitetna, raznolika i dostupna kulturna ponuda za različite dobne i društvene skupine, zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Zagreba, stabilnost i razvoj kulturnog sektora grada Zagreba te kontinuitet programa kao i poticanje razvoja kulturnih navika, privlačenje novih publika i produbljenja odnosa s postojećom publikom te poticanje kulturnog amaterizma i izravnog sudjelovanja građana u kreiranju kulturnih sadržaja.
 
Sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi uvrstit će se jednokratni, jednogodišnji i višegodišnji programi i projekti.
 
Pravo na podnošenje prijava na temelju ovog Javnog poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi čiji osnivač nije Grad Zagreb, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture i umjetnosti.
 
U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata Kulturna vijeća vodit će se općim kriterijima te posebnim odnosno dodatnim kriterijima za svaku djelatnost i područje.

Tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici ovdje.
Upute za prijavitelje s posebnim odnosno dodatnim kriterijima za programe i projekte dostupne su na poveznici ovdje.
 
 
 
 

Aktualno