clanak False

Javni poziv investitorima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta „Grad u Gradu“ u Zagrebu

13.02.2019.

Na temelju Zaključka o objavi javnog poziva investitorima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta „Grad u Gradu“ u Zagrebu, KLASA: 404-01/19-01/36, URBROJ: 251-03-02-19-2, od 12. veljače 2019., a radi ispitivanja zainteresiranosti potencijalnih investitora, Grad Zagreb  objavljuje
 

Javni poziv investitorima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta  „Grad u Gradu“ u Zagrebu (PDF)


Ovaj poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Zagreba i u javnim glasilima.
 
Za sve dodatne informacije zainteresirane osobe se mogu obratiti Gradskomu uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša na telefon:+385 1 610 1103 ili :+385 1 610 1195 te na adresu e-pošte: gospodarstvo@zagreb.hr


Aktualno