clanak False

ZagrebPlan – Razvojna strategija Grada Zagreba 2011.-2013.

07.09.2011.

 Partnersko vijeće Grada Zagreba dalo potporu nacrtu prijedloga osnovne analize, SWOT-analize, vizije i strateških ciljeva s popisom prioriteta i mjera

 

            Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada vodi i koordinira pripremu Razvojne strategije Grada Zagreba 2011.-2013. (ZagrebPlan). Svrha je izrade ZagrebPlana - Razvojne strategije Grada Zagreba pridonijeti uspješnom i učinkovitom upravljanju razvojem, kao i doprinjeti pripremi tijela gradske uprave i ostalih nositelja razvoja za bolje korištenje pretpristupnih fondova Europske unije te fondova koji će biti dostupni po ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju. U pripremi pojedinih dijelova strategije sudjelovale su ekspertne radne grupe sastavljene od predstavnika drugih gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava u vlasništvu Grada i institucija značajnih za provedbu politika regionalnog razvoja u Gradu Zagrebu, te cijenjeni stručnjaci iz pojednih područja. Savjetničku podršku pružili su članove posebne Radne skupine sastavljene od predstavnika svih upravnih tijela Grada Zagreba te IMO – Institut za međunarodne odnose.

            Zakonski okvir i temeljne smjernice za izradu ZagrebPlana - RSGZ 2011.-2013. određeni su Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br. 153/09), Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (Narodne novine br. 63/10), Pravilnikom o Upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (Narodne novine br. 53/10), te Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Ciljevi, prioriteti i mjere ZagrebPlana - RSGZ 2011. - 2013. usklađeni su s prioritetima razvoja statističke regije Sjeverozapadna Hrvatska, kojoj Grad Zagreb pripada zajedno sa Zagrebačkom, Međimurskom, Varaždinskom, Krapinsko-zagorskom i Koprivničko-križevačkom županijom.

ZagrebPlan - Razvojna strategija Grada Zagreba 2011.-2013. sastoji se od:

-       Osnovne analize s ocjenom stanja i utvrđenim razvojnim problemima i potrebama

-       SWOT-analize s utvrđenim snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama

-       Vizije razvoja Grada Zagreba

-       Strateških ciljeva, prioriteta i mjera

-       Financijskog plana

-       Akcijskog plana

-       Institucionalnog okvira

-       Okvira za praćenje provedbe i izvještavanje

-       Komunikacijske strategije.

U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09) te Strategijom regionalnog razvoja RH usvojenoj na sjednici Vlade RH 4. lipnja 2010. osnovano je Partnersko vijeće Grada Zagreba.

Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo u izradi ZagrebPlana, odnosno savjetodavno tijelo u provedbi ZagrebPlana koje osigurava konsenzus među relevantnim dionicima u procesu utvrđivanja i ostvarivanja zajedničke vizije razvoja Grada Zagreba, a čine ga predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora s područja Grada Zagreba. Zadaća Partnerskog Vijeća  je da aktivno (su)djeluje u svim fazama izrade i provedbe ZagrebPlana.

Za članove Partnerskog vijeća imenovani su predstavnici značajnih institucija i istaknuti stručnjaci u područjima svoga djelovanja: prof. dr.sc. Bojan Baletić, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Vlado Crkvenac, Ivo Čović, mr.med.sc. Mirjana Dobranović, Vladimir Ferdelji, dr. sc. Zlatan Fröhlich, Vinko Ivić, Višnja Jelić-Mück, prof. dr. sc. Tihomir Jukić, prof.dr.sc. Antoinette Kaić-Rak, Ivan Katalenić, prof. dr. sc. Melita Kovačević, dr.sc. Vladimir Kušan, Anđelko Leko, mr. sc. Mirjana Matešić, Vesna Matijašević, Ivan Obad, Tomislav Paškvalin, Ivan Šikić, dr.sc. Amelia Tomašević, Nives Farkaš-Topolnik i prof. dr. sc. Mladen Vedriš.

Na sjednici Partnerskog vijeća, održanoj 7. rujna 2011. godine u prostorijama Tribine Grada Zagreba, prisutne je članove pozdravila Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada te ih je u nastavku upoznala sa zakonskim okvirom, sadržajem i metodologijom izrade županijskih razvojnih strategija i uloge županijskih partnerskih vijeća. Po završetku izlaganja, uslijedilo je izjašnjavanje o Pravilniku o radu te izbor predsjednika Partnerskog vijeća -  izabran je prof. dr. sc. Mladen Vedriš.

Irena Matković  je predstavila prednacrte analitičkog dijela strategije (osnovne analize – ocjene stanja, SWOT-analize) te vizije i strateških ciljeva razvoja, nakon čega je predsjednik Vijeća, prof. dr. sc. Mladen Vedriš otvorio raspravu u kojoj su članovi Vijeća sudjelovali s brojnim kvalitetnim prijedlozima, značajnim kako za planski dio strategije 2011.-2013., tako i za slijedeću strategiju koja će se raditi za razdoblje 2014.-2020. (opširnije u novom broju Info-glasila Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada).

U konačnici, Vijeće je dalo jednoglasnu potporu pripremljenim materijalima, ustvrdivši da predstavljaju kvalitetnu podlogu za daljnje plansko promišljanje.

Prijedlog osnovne analize s ocjenom stanja, SWOT-analize, vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera, usuglašen s Partnerskim vijećem (.pdf)

Prijedlog pripremljene detaljne razrade konkretnih provedbenih aktivnosti za predviđene mjere biti će objavljen nakon usuglašavanja s Partnerskim vijećem.

 

Fotografije sa sjednice Partnerskog vijeća

slika 1, slika 2, slika 3, slika 4, slika 5, slika 6, slika 7, slika 8, slika 9


Aktivnosti