clanak False

Obavijest u vezi s dječjim vrtićima

19.04.2017.

 

Poštovani,

S obzirom da se i dalje javljaju građani zabrinuti zbog kontradiktornih informacija koje dobivaju u vezi s naplatom usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba , obavještavamo vas da je na snazi Odluka Gradske skupštine o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11).

 

Na posljednjoj sjednici Gradske skupštine, održanoj 12.07.2011., usprkos pokušaju gradonačelnika da se skupštinska Odluka izmijeni, zastupnici su, većinom glasova,  potvrdili Odluku kojom cijene vrtića ostaju iste, te donijeli Zaključak (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/11) koji glasi:

Na temelju članka 38. točke 35. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na 28. sjednici, 12. srpnja 2011., donijela je

ZAKLJUČAK

1. Sukladno članku 44. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi traži se od Ministarstva znanosti, obrazovanje i športa da provede nadzor nad provedbom Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11).

2. Zadužuje se gradonačelnik Grada Zagreba da za sjednicu Gradske skupštine u rujnu predloži izmjene i dopune Proračuna Grada Zagreba za 2011. u dijelu koji se odnosi na provođenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11).

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/11-01/274

URBROJ: 251-01-06-11-6

Zagreb, 12. srpnja 2011.

Potpredsjednica

Gradske skupštine

Mr. sc. Tatjana Holjevac, v.r.