clanak False

Javni natječaj za davanje na korištenje lokacije _ mjesta na javnoj površini za prigodnu prodaju umjetničkih i prigodnih predmeta te ukrasa

26.02.2020.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave