clanak False

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u radu Povjerenstva za izradu i praćenje Akcijskog plana Grada Zagreba za 2023. - 2025. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027.

02.11.2022.
Na temelju članka 60. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst i 16/22) i Zaključka o osnivanju Povjerenstva za izradu i praćenje Akcijskog plana Grada Zagreba za 2023. - 2025. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/22), gradonačelnik Grada Zagreba objavljuje
 
JAVNI POZIV
za iskaz interesa za sudjelovanje u radu Povjerenstva za izradu i praćenje Akcijskog plana Grada Zagreba za 2023. - 2025. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027.
 
1. Pozivaju se organizacije civilnog društva (udruge) na podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata (članova/ica) za sudjelovanje u radu Povjerenstva za izradu i praćenje Akcijskog plana Grada Zagreba za 2023. - 2025. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. (dalje u tekstu: Povjerenstvo) sukladno Zaključku gradonačelnika Grada Zagreba od 19.8.2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/22).

2. Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

3. Zadaće Povjerenstva su:
- izrada Akcijskog plana Grada Zagreba za 2023. – 2025. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. (dalje u tekstu: Akcijski plan);
- koordinacija i suradnja s gradskim upravnim tijelima, predstavnicima romske nacionalne manjine Grada Zagreba, organizacijama civilnog društva i javnim ustanovama u provođenju mjera i aktivnosti;
- praćenje provedbe mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana;
- razmatranje izvješća o provedbi mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana. 

4. Za člana Povjerenstva može biti imenovana osoba koja ima iskustvo u području romske problematike i uključivanja Roma ili u radu s marginaliziranim skupinama. Prednost će imati osobe koje imaju iskustvo u izradi i unapređenju javnih politika, istraživanju i analizama podataka koji se odnose na Rome.
     
Udruga koja predlaže kandidata za člana Povjerenstva mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i imati registrirano sjedište u Gradu Zagrebu (dokaz o ispunjavanju uvjeta provjerava Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo).
Svaka Udruga može predložiti samo jednog kandidata.
Kandidat za člana mora imati prebivalište na području Grada Zagreba.  

5. Prijava na javni poziv treba sadržavati:
- popunjen i potpisan obrazac prijedloga kandidata (link u privitku);
- obrazloženje udruge o prijedlogu kandidata (do 500 znakova);
- vlastoručno potpisanu suglasnost kandidata da ga se predloži  za člana Povjerenstva i potpisanu izjavu o suglasnosti (privoli) za prikupljanje i obradu osobnih podataka  (link u privitku);
- presliku osobne iskaznice;
- vlastoručno potpisan životopis predloženog  kandidata (do 800 znakova)

6. Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo obavit će provjeru i razmatranje pristiglih prijava s pripadajućom dokumentacijom. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

7. Članove/ice Povjerenstva imenuje zaključkom gradonačelnik Grada Zagreba.

8. Prijave s traženom dokumentacijom iz točke 5. ovog javnog poziva dostavljaju se u roku  7 dana od dana objave ovog poziva, putem e-maila nacionalne.manjine@zagreb.hr, odnosno do 9. studenoga 2022. godine.

9. Grad Zagreb zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata. 

OBRAZAC 1 - Prijedlog kandidata za člana/icu Povjerenstva za izradu i praćenje Akcijskog plana Grada Zagreba za 2023. - 2025. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027.

OBRAZAC 2 - Izjava o suglasnosti (privoli) za prikupljanje i obradu osobnih podataka
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave