clanak False

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u Odboru za sprečavanje sukoba interesa Gradske skupštine Grada Zagreba

31.10.2023.
Na temelju članka 22. stavka 4. Kodeksa ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini
Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22) i članka
59. stavka 4. točke 2. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada
Zagreba 15/23), Odbor za mandatna pitanja, izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada
Zagreba raspisuje
 
                                                                JAVNI POZIV
                za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u Odboru za
                               sprečavanje sukoba interesa Gradske skupštine Grada Zagreba
 
Odbor za sprečavanje sukoba interesa Gradske skupštine Grada Zagreba ima pet članova, a
imenuje ih Gradska skupština Grada Zagreba i to predsjednika i dva člana iz reda osoba
nedvojbenog javnog ugleda u Gradu Zagrebu, koje imaju profesionalne kvalitete, sposobnosti
i iskustvo te besprijekorno profesionalno ponašanje, a koje ne mogu biti nositelji političke
dužnosti, niti članovi stranke minimalno 5 godina prije imenovanja, odnosno kandidati
nezavisne liste zastupljene u Gradskoj skupštini, a dva člana iz reda gradskih zastupnika.
Predsjednika i dva člana koji se imenuju iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda imenuju se
na temelju javnog poziva kojeg raspisuje Odbor za mandatna pitanja, izbor i imenovanja.
Mandat Odbora za sprečavanje sukoba interesa prati mandat Gradske skupštine.
Odbor za sprečavanje sukoba interesa Gradske skupštine Grada Zagreba odlučuje o
prigovorima na odluke Gradske skupštine Grada Zagreba povodom prijava o povredama
Kodeksa ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju
sukoba interesa (dalje u tekstu: Kodeks).
Pozivaju se građani/ke, udruge, građanske inicijative i druge pravne osobe na području Grada
Zagreba da podnesu prijedlog kandidata/kinja za članstvo u Odboru za sprečavanje sukoba
interesa Gradske skupštine Grada Zagreba, a iz redova osoba nedvojbenog javnog ugleda u
Gradu Zagrebu, koje imaju profesionalne kvalitete, sposobnosti i iskustvo te besprijekorno
profesionalno ponašanje, a koje ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi stranke
minimalno 5 godina prije imenovanja, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskoj
skupštini. Pozivaju se i zainteresirani građani/ke da osobno, bez sudjelovanja udruga,
građanskih inicijativa i drugih pravnih osoba, podnesu kandidaturu za člana/icu Odbora za
sprečavanje sukoba interesa.
Kandidature moraju biti dostavljene u pisanom obliku i obrazložene, uz navođenje osobnih i
drugih podataka o kandidatu/kinji koji su važni za odlučivanje o izboru te osnovnih podataka o
predlagatelju. Jedan predlagatelj može predložiti najviše dvoje kandidata/kinja za članstvo u
Odboru.
Kandidatura se podnosi na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnoj stranici
Gradske skupštine Grada Zagreba https://skupstina.zagreb.hr/ pod "Javni pozivi i obavijesti" i
mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr) pod "NATJEČAJI / POZIVI / JAVNE
RASPRAVE" i pod "GRADSKA SKUPŠTINA - Javni pozivi i obavijesti" a mogu se dobiti i
u Stručnoj službi Gradske skupštine, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, i to:
• Prijedlog kandidata za člana Odbora za sprečavanje sukoba interesa Gradske skupštine
Grada Zagreba (Obrazac 1),
• Izjava o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (Obrazac 2).
Kandidature se dostavljaju Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Odboru za mandatna pitanja,
izbor i imenovanja elektroničkim putem na e-mail adresu:
skupstina.pravnip.imenovanja@zagreb.hr, u pisarnicu Stručne službe Gradske skupštine, Ulica
sv. Ćirila i Metoda 5, prizemlje soba 4 ili poštom preporučeno na adresu: Gradska skupština
Grada Zagreba, Odbor za mandatna pitanja, izbor i imenovanja, 10 000 Zagreb, Ulica sv. Ćirila
i Metoda 5.
Rok za isticanje kandidature je 15 dana od dana objave javnog poziva.
Odbor za mandatna pitanja, izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba razmotrit će
dostavljene kandidature i predložiti Gradskoj skupštini Grada Zagreba imenovanje
predsjednika i dva člana Odbora za sprečavanje sukoba interesa iz reda osoba nedvojbenog
javnog ugleda u Gradu Zagrebu, koji imaju profesionalne kvalitete, sposobnosti i iskustvo te
besprijekorno profesionalno ponašanje, a koji nisu nositelji političke dužnosti, niti članovi
stranke minimalno 5 godina prije imenovanja, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u
Gradskoj skupštini.


Obrasci

Natječaji/ pozivi / javne rasprave