clanak False

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba

02.03.2022.

 

Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine 169/04 i 37/08 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda) i članka 56. stavka 4. točke 2. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispravak, 2/17 i 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18 - ispravak, 2/19, 8/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 17/21 - ispravak), Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba upućuje
 
 
                                                               JAVNI POZIV
                                 za podnošenje prijedloga kandidata za članove
                        Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba
 
            Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba (dalje u tekstu: Povjerenstvo) ima pet članova, a imenuje ih Gradska skupština Grada Zagreba iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata.
 
            Povjerenstvo se imenuje na mandat od četiri godine.
 
  Povjerenstvo djeluje pri Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, a obavlja sljedeće poslove:
  • ­prati primjenu propisa na području Grada Zagreba koji se odnose na zaštitu
            prava i interesa pacijenata,
  • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Grada Zagreba,
  • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Grada Zagreba,
  • bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
  • podnosi Gradskoj skupštini Grada Zagreba i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu,
  • obavještava javnost o povredama prava pacijenata,
  • obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata
 
            Pozivaju se građani, udruge, građanske inicijative i druge pravne osobe na području Grada Zagreba da podnesu prijedloge kandidata za članove Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata odnosno građani kao pacijenti i stručnjaci na području prava pacijenata da osobno podnesu kandidaturu za člana Povjerenstva.
 
           Prijedlozi kandidata, odnosno kandidature za članove Povjerenstva, podnose se na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Zagreba  (www.zagreb.hr) pod "NATJEČAJI / POZIVI / JAVNE RASPRAVE" I POD "GRADSKA SKUPŠTINA - JAVNI POZIVI I OBAVIJESTI", a mogu se dobiti i u Stručnoj službi Gradske skupštine, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, i to:
 
  1. Obrazac za predlaganje kandidata za člana Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba (Obrazac 1)
2.  Izjava o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (Obrazac 2).
 
Oba navedena obrasca kandidat za člana Povjerenstva obavezno vlastoručno potpisuje.
 
Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Zagreba.
 
Prijedlozi se dostavljaju Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Odboru za izbor i imenovanja elektroničkim putem na e-mail adresu: skupstina.pravnip.imenovanja@zagreb.hr, u pisarnicu Stručne službe Gradske skupštine (Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5) ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za izbor i imenovanja, 10 000 Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5.
 
Odbor za izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba razmotrit će dostavljene prijedloge i predložiti Gradskoj skupštini Grada Zagreba imenovanje petero članova/ica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.
 
            Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.


Prilozi:

Obrazac 1
Obrazac 2
 
 
 
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave