clanak False

Ispravak - Lijekovi u ambulantama i na hemodijalizi

06.02.2017.
 ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
 
Grad Zagreb je kao središnje tijelo za javnu nabavu, na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 06. 02. 2017. godine poslao na objavu ispravak poziva za nadmetanje za predmet nabave:„Lijekovi u ambulantama i na hemodijalizi„ pod evidencijskim brojem nabave 010-003-14-2016 EVV, broj dokumenta: 2017/S 014-002032
 
Novi rok za dostavu ponuda je 21. 02. 2017. u 9,00 sati.
 
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje