clanak False

Održavanje digitalnih umnoživača

19.04.2017.

 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 27. 08. 2013. objavio  poziv za nadmetanje za predmet nabave: Održavanje digitalnih umnoživača, pod evidencijskim brojem nabave: 366-2013-EMV, broj dokumenta: 2013/S 002-0072773

Rok za dostavu ponuda je 16. 09. 2013. u 9:30 sati.

 

 


Obavijest o pozivima za nadmetanje