clanak False

Održavanje instalacija grijanja, ventilacija i plinskih instalacija

19.04.2017.

 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 20.11.2013. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Održavanje instalacija grijanja, ventilacija i plinskih instalacija, pod evidencijskim brojem nabave: 195-2013-EMV, broj dokumenta: 2013/S 002-0095622

 

       Rok za dostavu ponuda je 11.12.2013. u 10,30 sati.

 


Obavijest o pozivima za nadmetanje