clanak False

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije – I. i II. faza

06.09.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Povjerenstvo
za stratešku
procjenu utjecaja

na okoliš Master plana prometnog sustava
Grada Zagreba,
Zagrebačke županije
i Krapinsko - zagorske
županije – I. i II. faza

 
(6.9.2019.)
 
- za predsjednika:
Hrvoje Pilko,  
- za članove:
Nikolina Stapar,
Mara Kovačević,
Vesna Trbojević,
Milan Vuković,
Amelio Vekić,
Sanja Filipan,
Ana Hercegovac,
Hrvoje Hećimović,
Tomislav Fratrić,  
Stjepan Bručić,
Sanja Mihovilić,
Sandra Hamin,
- za tajnika:
Ivan Zajec.
 
 

Radna tijela gradonačelnika